Skip to content
Permalink
Browse files
Merge pull request #1372 from Cracert/i18n
[TRANSUP] pl: minor changes
  • Loading branch information
mach0 committed May 19, 2014
2 parents f470570 + 23ada03 commit 2102a80021efe7a5b29eb9cd1bbbbbc9b6ae3004
Showing with 21 additions and 21 deletions.
  1. +21 −21 i18n/qgis_pl.ts
@@ -23364,7 +23364,7 @@ Zmniejsz rozdzielczość lub rozmiar papieru.</translation>
<message>
<location filename="../src/app/composer/qgscomposerscalebarwidget.cpp" line="642"/>
<source>Scalebar line cap style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>zmieniono styl zakończenia linii podziałki</translation>
</message>
<message>
<source>Scalebar n segments</source>
@@ -23767,13 +23767,13 @@ Zmniejsz rozdzielczość lub rozmiar papieru.</translation>
<message>
<location filename="../src/app/composer/qgscomposertablewidget.cpp" line="382"/>
<source>Table feature filter toggled</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>przełączono filtr tabeli</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/composer/qgscomposertablewidget.cpp" line="395"/>
<location filename="../src/app/composer/qgscomposertablewidget.cpp" line="416"/>
<source>Table feature filter modified</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>zmodyfikowano filtr tabeli</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/composer/qgscomposertablewidget.cpp" line="409"/>
@@ -43406,7 +43406,7 @@ Zawsze z sieci: zawsze wczytuj z sieci, bez sprawdzania.</translation>
<message>
<location filename="../src/app/qgsoptions.cpp" line="108"/>
<source>Identify highlight color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Kolor wskazywanych obiektów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgsoptions.cpp" line="189"/>
@@ -43569,12 +43569,12 @@ Zawsze z sieci: zawsze wczytuj z sieci, bez sprawdzania.</translation>
<message>
<location filename="../src/app/qgsoptions.cpp" line="1554"/>
<source>Restore UI defaults</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Przywróć domyślny wygląd interfejsu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgsoptions.cpp" line="1554"/>
<source>Are you sure to reset the UI to default (needs restart)?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Czy na pewno przywrócić domyślny wygląd interfejsu (wymaga restartu)?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgsoptions.cpp" line="1638"/>
@@ -47729,7 +47729,7 @@ Musisz włączyć ponownie program QGIS, żeby ją przeładować.</translation>
<message>
<location filename="../src/app/pluginmanager/qgspluginmanager.cpp" line="765"/>
<source>%1 rating vote(s)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>%1 głosów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/pluginmanager/qgspluginmanager.cpp" line="773"/>
@@ -47839,12 +47839,12 @@ Musisz włączyć ponownie program QGIS, żeby ją przeładować.</translation>
<message>
<location filename="../src/app/pluginmanager/qgspluginmanager.cpp" line="1167"/>
<source>Vote sent successfully</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pomyślnie oddano głos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/pluginmanager/qgspluginmanager.cpp" line="1171"/>
<source>Sending vote to the plugin repository failed.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie powiodło się przesłanie głosu.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Select All</source>
@@ -53068,12 +53068,12 @@ warstw o maksymalnej szerokości i wysokości określonej poniżej.</translation
<message>
<location filename="../src/gui/raster/qgsrasterminmaxwidget.cpp" line="116"/>
<source>No option selected</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie wybrano opcji</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/raster/qgsrasterminmaxwidget.cpp" line="116"/>
<source>Please select an option to load min/max values.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wybierz opcję, aby wczytać wartości min/max.</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -55061,37 +55061,37 @@ Komunikat błędu:%2</translation>
<message>
<location filename="../src/gui/symbology-ng/qgssymbollayerv2widget.cpp" line="1270"/>
<source>Color (start)</source>
<translation type="unfinished">Kolor (początkowy)</translation>
<translation>Kolor (początkowy)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/symbology-ng/qgssymbollayerv2widget.cpp" line="1271"/>
<source>Color (end)</source>
<translation type="unfinished">Kolor (końcowy)</translation>
<translation>Kolor (końcowy)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/symbology-ng/qgssymbollayerv2widget.cpp" line="1272"/>
<source>Blur radius</source>
<translation type="unfinished">Promień rozmycia</translation>
<translation>Promień rozmycia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/symbology-ng/qgssymbollayerv2widget.cpp" line="1273"/>
<source>Integer between 0 and 18</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Liczba całkowita z zakresu 0-18</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/symbology-ng/qgssymbollayerv2widget.cpp" line="1274"/>
<source>Use whole shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Wykorzystaj cały kształt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/symbology-ng/qgssymbollayerv2widget.cpp" line="1275"/>
<source>Maximum distance</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Maksymalna odległość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/symbology-ng/qgssymbollayerv2widget.cpp" line="1276"/>
<source>Ignore rings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ignoruj pierścienie</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -58305,17 +58305,17 @@ Pojawił się problem z bazą danych symboli.</translation>
<message>
<location filename="../src/ui/qgssvgexportoptions.ui" line="14"/>
<source>SVG export options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Opcje eksportu SVG</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgssvgexportoptions.ui" line="22"/>
<source>Export map layers as svg groups (may affect label placement)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Eksportuj warstwy jako grupy SVG (może wpływać na lokalizację etykiet)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgssvgexportoptions.ui" line="35"/>
<source>Render text as outline</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Tekst jako krzywe</translation>
</message>
</context>
<context>

0 comments on commit 2102a80

Please sign in to comment.