Skip to content
Permalink
Browse files
[TRANSUP] pl: CptCity, Split
  • Loading branch information
Cracert committed Feb 12, 2014
1 parent dc08947 commit 33da84691d875811b864b07dedf2a362f7932a4f
Showing with 16 additions and 6 deletions.
  1. +16 −6 i18n/qgis_pl.ts
@@ -24632,7 +24632,17 @@ You can install the entire cpt-city archive or a selection for QGIS.

This file can be found at [%2]
and current file is [%3]</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Błąd - nie znaleziono plików (cpt-city) z gradientami.

Można je doinstalować na dwa sposoy:

1) Zainstaluj wtyczkę &quot;Color Ramp Manager&quot; (należy zaznaczyć pobieranie również wtyczek eksperymentalnych) i wykorzystaj ją do pobrania najnowszego pakietu cpt-city.
Możesz zainstalować cały pakiet lub tylko część dla QGIS.

2) Pobierz całe archiwum (w formacie SVG) i rozpakuj je w katalogu ustawień QGIS [%1] .

Ten plik można znaleźć w [%2]
a aktualną wersją pliku jest [%3]</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/symbology-ng/qgscptcitycolorrampv2dialog.cpp" line="368"/>
@@ -27318,7 +27328,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<location filename="../src/app/qgsdiagramproperties.cpp" line="693"/>
<location filename="../src/app/qgsdiagramproperties.cpp" line="723"/>
<source>Expression based attribute</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Atrybut z wyrażenia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgsdiagramproperties.cpp" line="55"/>
@@ -39177,24 +39187,24 @@ nie będą wyświetlane</translation>
<message>
<location filename="../src/app/qgsmaptoolsplitparts.cpp" line="80"/>
<source>Parts split</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wyodrębnij części</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgsmaptoolsplitparts.cpp" line="86"/>
<location filename="../src/app/qgsmaptoolsplitparts.cpp" line="94"/>
<location filename="../src/app/qgsmaptoolsplitparts.cpp" line="102"/>
<source>No part split done</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie wyodrębniono części</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgsmaptoolsplitparts.cpp" line="87"/>
<source>If there are selected parts, the split tool only applies to the selected ones. If you like to split all parts under the split line, clear the selection</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Jeśli wybrano obiekty, narzędzie zostanie zastosowane tylko do nich. Jeśli chcesz wyodrębnić wszystkie części wzdłuż zadanej linii, nie zaznaczaj żadnych obiektów.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgsmaptoolsplitparts.cpp" line="95"/>
<source>Cut edges detected. Make sure the line splits parts into multiple parts.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wykryto przecięcia krawędzi. Upewnij się, że linia podzieli obiekty na wiele części.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgsmaptoolsplitparts.cpp" line="103"/>

0 comments on commit 33da846

Please sign in to comment.