Skip to content

Commit

Permalink
updated translation pl
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
milenanv committed Mar 24, 2014
1 parent 2fab405 commit 405adf6
Showing 1 changed file with 85 additions and 9 deletions.
94 changes: 85 additions & 9 deletions i18n/qgis_pl.ts
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -15021,8 +15021,6 @@ Wersja binarna została skompilowana z Qt %1, a bieżąca działa z Qt %2</trans
<comment>number of legend items to remove</comment>
<translation type="unfinished">
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
</translation>
</message>
<message numerus="yes">
Expand All @@ -15031,8 +15029,6 @@ Wersja binarna została skompilowana z Qt %1, a bieżąca działa z Qt %2</trans
<comment>number of removed legend entries</comment>
<translation type="unfinished">
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
</translation>
</message>
<message>
Expand Down Expand Up @@ -63177,8 +63173,6 @@ Response was:
<source>%n missing row(s)</source>
<translation type="unfinished">
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
</translation>
</message>
<message>
Expand All @@ -63192,8 +63186,6 @@ Response was:
<source>%n missing column(s)</source>
<translation type="unfinished">
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
</translation>
</message>
<message>
Expand Down Expand Up @@ -67714,7 +67706,91 @@ Note: Experimental plugins are generally unsuitable for production use. These pl

&lt;/p&gt;
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">&lt;h3&gt;Zarządzanie i instalacja wtyczek&lt;/h3&gt;

&lt;p&gt;
Zarządzanie i instalacja wtyczek.
&lt;/p&gt;


&lt;a href=&quot;#installedtab&quot;&gt;Zainstalowane&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href=&quot;#getmoretab&quot;&gt;Pobierz więcej&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href=&quot;#newtab&quot;&gt;Nowości&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href=&quot;#upgradabletab&quot;&gt;Aktualizowalne&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href=&quot;#invalidtab&quot;&gt;Niesprawne&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href=&quot;#settingstab&quot;&gt;Ustawienia&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;

&lt;a name=&quot;installedtab&quot;&gt;
&lt;h4&gt;Zainstalowane&lt;/h4&gt;
&lt;/a&gt;
&lt;p&gt;
Ta zakładka zawiera listę wszystkich wtyczek zainstalowanych na tym komputerze.
Lista zawiera zarówno wtyczki napisane w języku C++ jak i Python.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
Wtyczki możesz włączać i wyłączać poprzez zaznaczanie checkboksa lub dwuklik na nazwie.&lt;br/&gt;
Pojedyncze klinięcie na nazwie wtyczki wyświetla jej opis i szczegóły instalacji.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
Kliknięcie prawym uaktywni menu konstektowe, w którym możesz zmienić sortowanie po:
nazwie, liczbie pobrań, głosach i statusie.
&lt;/p&gt;


&lt;a name=&quot;getmoretab&quot;&gt;
&lt;h4&gt;Pobierz więcej&lt;/h4&gt;
&lt;/a&gt;
&lt;p&gt;
Na tej zakładce znajduje się lista wtyczek dostępnych do instalacji z repozytorium.
Lista jest pobierana na starcie, możesz zmienić to w ustawieniach.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
Kliknięcie na nazwie wtyczki wyświetli jej opis i uaktywni przycisk umożliwiający jej instalację.
&lt;/p&gt;

&lt;a name=&quot;newtab&quot;&gt;
&lt;h4&gt;Nowości&lt;/h4&gt;
&lt;/a&gt;
&lt;p&gt;
Ta zakładka pokaże się, gdy nowa wtyczka zostanie upubliczniona. Zostanie ona pokazana tylko raz.
&lt;/p&gt;

&lt;a name=&quot;upgradabletab&quot;&gt;
&lt;h4&gt;Aktualizowalne&lt;/h4&gt;
&lt;/a&gt;
&lt;p&gt;
This tab is only available if one of your installed plugins can be upgraded
from the remote repositories.
&lt;/p&gt;

&lt;a name=&quot;Invalid tab&quot;&gt;
&lt;h4&gt;Niesprawne&lt;/h4&gt;
&lt;/a&gt;
&lt;p&gt;
Ta zakładka pokaże się tylko wtedy, gdy jakaś wtyczka będzie uszkodzona.
Może się to zdarzyć podczas instalacji.
&lt;/p&gt;

&lt;a name=&quot;settingstab&quot;&gt;
&lt;h4&gt;Ustawienia&lt;/h4&gt;
&lt;/a&gt;
&lt;p&gt;
Na tej zakładce możesz zmieniać ustawienia Menadżera wtyczek.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
Możesz ustawić z jaką częstotliwością QGIS będzie pobierał listę wtyczek i aktualizował informację
z dostępnych repozytoriów.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
By checking the &apos;Show experimental plugins&apos; checkbox, all plugins will be shown
in the lists, even the ones that are considered &apos;experimental&apos; by the author.

&lt;table border=1 width=&apos;95%&apos; align=&apos;center&apos;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;
Note: Experimental plugins are generally unsuitable for production use. These plugins are in the early stages of development, and should be considered &quot;incomplete&quot; or &quot;proof of concept&quot; tools. The QGIS development team does not recommend installing these plugins unless you intend to use them for testing purposes.
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;

&lt;/p&gt;
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgscontexthelp_texts.cpp" line="829"/>
Expand Down

0 comments on commit 405adf6

Please sign in to comment.