Skip to content
Permalink
Browse files

translation update: sv by emj

git-svn-id: http://svn.osgeo.org/qgis/trunk/qgis@15318 c8812cc2-4d05-0410-92ff-de0c093fc19c
  • Loading branch information
macho
macho committed Mar 3, 2011
1 parent de15a6b commit 42ab6b2080de72aaa2acd734fcea3bfdf9a5e78f
Showing with 19 additions and 33 deletions.
  1. +19 −33 i18n/qgis_sv.ts
@@ -15,7 +15,8 @@
<location filename="../src/plugins/coordinate_capture/coordinatecapture.cpp" line="97"/>
<location filename="../src/plugins/coordinate_capture/coordinatecapture.cpp" line="161"/>
<source>Coordinate Capture</source>
<translation>Skapa koordinat</translation>
<translatorcomment>This might be controversial.</translatorcomment>
<translation type="unfinished">Fånga och skapa koordinat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/coordinate_capture/coordinatecapture.cpp" line="99"/>
@@ -51,7 +52,7 @@
<message>
<location filename="../src/plugins/coordinate_capture/coordinatecapture.cpp" line="137"/>
<source>Click to enable mouse tracking. Click the canvas to stop</source>
<translation>Klika för att slå på följnig av pekdon. Klicka kartan för att avsluta</translation>
<translation type="unfinished">Följer musen och skapar koordinater. Slutar följa när du klickar på kartan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/coordinate_capture/coordinatecapture.cpp" line="142"/>
@@ -3481,22 +3482,22 @@ GEOS geoprocessing error: One or more input features have invalid geometry.</sou
<message>
<location filename="../python/plugins/osm/ui_files/OsmDownloadDlg.ui" line="219"/>
<source>Open data automatically after download</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Öppna data automatiskt efter nedladdning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/osm/ui_files/OsmDownloadDlg.ui" line="247"/>
<source>Replace current data (current layer will be removed)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ersätt existerande data (det aktiva lagret kommer raderas)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/osm/ui_files/OsmDownloadDlg.ui" line="283"/>
<source>Use custom renderer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Använd en annan rendrare</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/osm/ui_files/OsmDownloadDlg.ui" line="358"/>
<source>Download</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Ladda ned</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/osm/ui_files/OsmDownloadDlg.ui" line="365"/>
@@ -3505,51 +3506,51 @@ GEOS geoprocessing error: One or more input features have invalid geometry.</sou
</message>
<message>
<source>OSM Download</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">OSM nedladdning</translation>
</message>
<message>
<source>Unable to save the file %1: %2.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Waiting for OpenStreetMap server ...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Väntar på OpenStreetMap servern...</translation>
</message>
<message>
<source>Download process failed. OpenStreetMap server response: %1 - %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nedladdningen misslyckades. Openstreetmap server svarade %1 - %2</translation>
</message>
<message>
<source>OSM Download Error</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">OSM nedladdnings fel</translation>
</message>
<message>
<source>Download failed: %1.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Nedladdnignen misslyckades</translation>
</message>
<message>
<source>Getting data</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Hämtar data</translation>
</message>
<message>
<source>The OpenStreetMap server you are downloading OSM data from (~ api.openstreetmap.org) has fixed limitations of how much data you can get. As written at &lt;http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Getting_Data&gt; neither latitude nor longitude extent of downloaded region can be larger than 0.25 degrees. Note that Quantum GIS allows you to specify any extent you want, but OpenStreetMap server will reject all request that won&apos;t satisfy downloading limitations.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Openstreetmap servern som du hämtar data från (api.openstreetmap.org) har begränsningar på hur mycket data du får häta. Läs mer på &lt;http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Getting_Data&gt; varken bredd- eller längdgrad kan vara större än 0.25 grader, och även mängden data är begränsad per nedladdning. Märk väl att Quantum GIS tillåter dig att välja vilken storlek som helst på nedladdnigns området, men Openstreetmap servern kommer att avböja alla försök till att ladda ner för mycket data. </translation>
</message>
<message>
<source>Both extents are too large!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Både lat och lon är större än 0.25 grader</translation>
</message>
<message>
<source>Latitude extent is too large!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Breddgrads (lat) området är för stort!</translation>
</message>
<message>
<source>Longitude extent is too large!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Längdgrads (lon) området är för stort!</translation>
</message>
<message>
<source>OK! Area is probably acceptable to server.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">OK! Nedladdning av detta området accepteras troligen. </translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -4966,7 +4967,7 @@ Vill du specificera sökväg (GISBASE) till installationen av GRASS?</translatio
<message>
<location filename="../src/plugins/evis/evis.cpp" line="85"/>
<source>An event visualization tool - view images associated with vector features</source>
<translation>Verktygt för att visulasiera händelser - se bilder som är associerade till vektorobjekt</translation>
<translation>Visualiserar händelser - se bilder som är knutna till vektorobjekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/evis/evis.cpp" line="86"/>
@@ -5076,7 +5077,6 @@ Vill du specificera sökväg (GISBASE) till installationen av GRASS?</translatio
<comment>number of geometry errors</comment>
<translation type="unfinished">
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
</translation>
</message>
<message>
@@ -5116,7 +5116,6 @@ Vill du specificera sökväg (GISBASE) till installationen av GRASS?</translatio
<comment>number of duplicate nodes</comment>
<translation type="unfinished">
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
</translation>
</message>
<message>
@@ -8019,7 +8018,6 @@ Fel: %2
<comment>number of selected features</comment>
<translation type="unfinished">
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
</translation>
</message>
<message>
@@ -8808,7 +8806,6 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<comment>feature count</comment>
<translation type="unfinished">
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
</translation>
</message>
<message numerus="yes">
@@ -8817,7 +8814,6 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<comment>feature count</comment>
<translation type="unfinished">
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
</translation>
</message>
<message numerus="yes">
@@ -8826,7 +8822,6 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<comment>matching features</comment>
<translation type="unfinished">
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
</translation>
</message>
<message>
<comment>number of layers to delete</comment>
<translation type="unfinished">
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
</translation>
</message>
<message>
<comment>number of filtered features</comment>
<translation type="unfinished">
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
</translation>
</message>
</context>
<comment>selected geometries</comment>
<translation type="unfinished">
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
</translation>
</message>
<message>
<comment>selected layer count</comment>
<translation type="unfinished">
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
</translation>
</message>
<message>
<comment>tile request count</comment>
<translation type="unfinished">
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<comment>tile cache hits</comment>
<translation type="unfinished">
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<comment>tile cache missed</comment>
<translation type="unfinished">
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<comment>errors</comment>
<translation type="unfinished">
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
</translation>
</message>
<message>
<comment>crs</comment>
<translation type="unfinished">
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
</translation>
</message>
<message>

0 comments on commit 42ab6b2

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.