Skip to content
Permalink
Browse files
[tr] Polish translation update
  • Loading branch information
borysiasty committed Apr 19, 2018
1 parent 9d7484c commit 434fc5fe28775626f45285003faefa7fc14da30e
Showing with 32 additions and 28 deletions.
  1. +32 −28 i18n/qgis_pl.ts
@@ -7067,7 +7067,7 @@ pola</translation>
<location filename="../python/plugins/processing/ui/resultsdockbase.ui" line="14"/>
<location filename="../python/plugins/processing/python-i18n.cpp" line="612"/>
<source>Results Viewer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Podgląd wyników</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -16355,7 +16355,7 @@ Działa na wszystkich edytowanych warstwach</translation>
<message>
<location filename="../src/ui/qgisapp.ui" line="979"/>
<source>Vertex Tool</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Edycja wierzchołków</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgisapp.ui" line="1398"/>
@@ -60812,7 +60812,7 @@ Zmień nazwę skryptu i zapisz go, co umożliwi QGISowi wczytanie go automatyczn
<message>
<location filename="../src/analysis/processing/qgsalgorithmfiledownloader.cpp" line="35"/>
<source>Download file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pobierz plik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/analysis/processing/qgsalgorithmfiledownloader.cpp" line="40"/>
@@ -60822,7 +60822,7 @@ Zmień nazwę skryptu i zapisz go, co umożliwi QGISowi wczytanie go automatyczn
<message>
<location filename="../src/analysis/processing/qgsalgorithmfiledownloader.cpp" line="45"/>
<source>File tools</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Plik - narzędzia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/analysis/processing/qgsalgorithmfiledownloader.cpp" line="55"/>
@@ -62426,7 +62426,7 @@ sprawdź czy %1 jest prawidłową instancją GeoNode.
<message>
<location filename="../src/providers/ogr/qgsgeopackagedataitems.cpp" line="532"/>
<source>Delete Layer &apos;%1&apos;…</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Usuń warstwę &apos;%1&apos;…</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/providers/ogr/qgsgeopackagedataitems.cpp" line="561"/>
@@ -62437,15 +62437,15 @@ sprawdź czy %1 jest prawidłową instancją GeoNode.
<message>
<location filename="../src/providers/ogr/qgsgeopackagedataitems.cpp" line="565"/>
<source>Layer &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; deleted successfully.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Warstwa &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; usunięta pomyślnie.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QgsGeoPackageCollectionItem</name>
<message>
<location filename="../src/providers/ogr/qgsgeopackagedataitems.cpp" line="172"/>
<source>Remove Connection</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Usuń połączenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/providers/ogr/qgsgeopackagedataitems.cpp" line="179"/>
@@ -62459,17 +62459,17 @@ sprawdź czy %1 jest prawidłową instancją GeoNode.
<message>
<location filename="../src/providers/ogr/qgsgeopackagedataitems.cpp" line="185"/>
<source>Create a New Layer or Table…</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Utwórz nową warstwę lub tabelę…</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/providers/ogr/qgsgeopackagedataitems.cpp" line="204"/>
<source>GeoPackage import</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Import GeoPackage</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/providers/ogr/qgsgeopackagedataitems.cpp" line="213"/>
<source>You cannot import layer %1 over itself!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie możesz zaimportować wartswy %1 do niej samej!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/providers/ogr/qgsgeopackagedataitems.cpp" line="237"/>
@@ -62479,12 +62479,12 @@ sprawdź czy %1 jest prawidłową instancją GeoNode.
<message>
<location filename="../src/providers/ogr/qgsgeopackagedataitems.cpp" line="257"/>
<source>Overwrite Layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nadpisanie warstwy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/providers/ogr/qgsgeopackagedataitems.cpp" line="258"/>
<source>Destination layer &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; already exists. Do you want to overwrite it?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Warstwa docelowa &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; już istnieje. Czy chcesz ją nadpisać?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/providers/ogr/qgsgeopackagedataitems.cpp" line="275"/>
@@ -62493,7 +62493,7 @@ sprawdź czy %1 jest prawidłową instancją GeoNode.
<location filename="../src/providers/ogr/qgsgeopackagedataitems.cpp" line="311"/>
<location filename="../src/providers/ogr/qgsgeopackagedataitems.cpp" line="335"/>
<source>Import to GeoPackage database</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Import do bazy GeoPackage</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/providers/ogr/qgsgeopackagedataitems.cpp" line="275"/>
@@ -62506,14 +62506,18 @@ sprawdź czy %1 jest prawidłową instancją GeoNode.
<source>Failed to import some vector layers!

</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie powiodło się importowanie niektórych warstw wektorowych!

</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/providers/ogr/qgsgeopackagedataitems.cpp" line="312"/>
<source>Failed to import some raster layers!

</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie powiodło się importowanie niektórych warstw rastrowych!

</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/providers/ogr/qgsgeopackagedataitems.cpp" line="326"/>
@@ -62532,7 +62536,7 @@ sprawdź czy %1 jest prawidłową instancją GeoNode.
<message>
<location filename="../src/providers/ogr/qgsgeopackagedataitems.cpp" line="449"/>
<source>There was an error deleting the layer %1: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wystąpił błąd podczas usuwania warstwy %1: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/providers/ogr/qgsgeopackagedataitems.cpp" line="458"/>
@@ -62545,12 +62549,12 @@ sprawdź czy %1 jest prawidłową instancją GeoNode.
<message>
<location filename="../src/providers/ogr/qgsgeopackagedataitems.cpp" line="485"/>
<source>Remove Connection</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Usuń połączenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/providers/ogr/qgsgeopackagedataitems.cpp" line="490"/>
<source>Create a New Layer or Table…</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Utwórz nową warstwę lub tabelę…</translation>
</message>
<message>
<source>Create a New Layer or Table...</source>
@@ -62562,7 +62566,7 @@ sprawdź czy %1 jest prawidłową instancją GeoNode.
<message>
<location filename="../src/providers/ogr/qgsgeopackagerasterwritertask.cpp" line="23"/>
<source>Saving %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zapis %1</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -62583,7 +62587,7 @@ sprawdź czy %1 jest prawidłową instancją GeoNode.
<message>
<location filename="../src/providers/ogr/qgsgeopackagedataitems.cpp" line="84"/>
<source>Create Database…</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Utwórz bazę danych…</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -62614,7 +62618,7 @@ sprawdź czy %1 jest prawidłową instancją GeoNode.
<message>
<location filename="../src/providers/postgres/qgscolumntypethread.cpp" line="110"/>
<source>Table retrieval stopped.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Przerwano pobieranie tabel.</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -102275,7 +102279,7 @@ features are found</source>
<message>
<location filename="../src/providers/spatialite/qgsspatialitedataitems.cpp" line="306"/>
<source>Create Database…</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Utwórz bazę danych…</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/providers/spatialite/qgsspatialitedataitems.cpp" line="341"/>
@@ -112175,7 +112179,7 @@ In particular, saving a virtual layer with embedded layers to a QLR file can be
<message>
<location filename="../src/ui/qgswfssourceselectbase.ui" line="96"/>
<source>Remove connection to selected service</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Usuń połączenie z zaznaczoną usługą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgswfssourceselectbase.ui" line="99"/>
@@ -112210,7 +112214,7 @@ In particular, saving a virtual layer with embedded layers to a QLR file can be
<message>
<location filename="../src/ui/qgswfssourceselectbase.ui" line="60"/>
<source>Connect to selected service</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Połącz z zaznaczoną usługą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgswfssourceselectbase.ui" line="63"/>
@@ -112629,7 +112633,7 @@ In particular, saving a virtual layer with embedded layers to a QLR file can be
<message>
<location filename="../src/ui/qgswmssourceselectbase.ui" line="72"/>
<source>Connect to selected service</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Połącz z zaznaczoną usługą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgswmssourceselectbase.ui" line="82"/>
@@ -112644,7 +112648,7 @@ In particular, saving a virtual layer with embedded layers to a QLR file can be
<message>
<location filename="../src/ui/qgswmssourceselectbase.ui" line="108"/>
<source>Remove connection to selected service</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Usuń połączenie z zaznaczoną usługą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgswmssourceselectbase.ui" line="111"/>
@@ -116371,7 +116375,7 @@ Warstwy wielopasmowe nie są obsługiwane przez SAGA.</translation>
<message>
<location filename="../python/plugins/processing/python-i18n.cpp" line="2258"/>
<source>Problem with SAGA installation: unsupported SAGA version found.</source>
<translation>Wystąpił błąd z instalacją SAGA: wykryto niewspieraną wersję SAGI</translation>
<translation>Wystąpił błąd z instalacją SAGI: wykryto niewspieraną wersję SAGI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/processing/python-i18n.cpp" line="2259"/>
@@ -116393,7 +116397,7 @@ Warstwy wielopasmowe nie są obsługiwane przez SAGA.</translation>
<message>
<location filename="../python/plugins/processing/python-i18n.cpp" line="2256"/>
<source>Problem with SAGA installation: SAGA was not found or is not correctly installed</source>
<translation>Wystąpił problem z instalacją SAGA: albo jej nie ma albo jest niepoprawnie zainstalowana</translation>
<translation>Wystąpił problem z instalacją SAGI: albo jej nie ma, albo jest niepoprawnie zainstalowana</translation>
</message>
<message>
<source>Problem with SAGA installation: installed SAGA version (%s) is not supported</source>

0 comments on commit 434fc5f

Please sign in to comment.