Skip to content
Permalink
Browse files
Polish translation update
  • Loading branch information
borysiasty committed Aug 8, 2018
1 parent 2e0576c commit 450f9f3a0acf6d1df3a53ed1c6aa15827c61865a
Showing with 8 additions and 8 deletions.
  1. +8 −8 i18n/qgis_pl.ts
@@ -631,7 +631,7 @@
<message>
<source>Layers do not all use the same CRS. This can cause unexpected results.
Do you want to continue?</source>
<translation type="vanished">Nie wszystkie warstwy mają ten sam układ współrzędnych. Może to skutkować niewłaściwym rozwiązaniem.
<translation type="vanished">Nie wszystkie warstwy mają ten sam układ współrzędnych. Może to skutkować niewłaściwym wynikiem.
Czy chcesz kontynuować?</translation>
</message>
<message>
@@ -21523,7 +21523,7 @@ Proszę sprawdzić ustawienia geoprocesingu.</translation>
<message>
<location filename="../python/plugins/processing/python-i18n.cpp" line="1748"/>
<source>Resolution</source>
<translation>Rozwiązanie</translation>
<translation>Rozdzielczość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/processing/python-i18n.cpp" line="1749"/>
@@ -23309,7 +23309,7 @@ Może to skutkować nieoczekiwanymi rezultatami.</translation>
<message>
<location filename="../python/plugins/processing/python-i18n.cpp" line="1995"/>
<source>&amp;Toolbox</source>
<translation>Narzędzia</translation>
<translation>Panel &amp;algorytmów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/processing/python-i18n.cpp" line="1996"/>
@@ -23362,7 +23362,7 @@ Może to skutkować nieoczekiwanymi rezultatami.</translation>
<location filename="../python/plugins/processing/ui/ProcessingToolbox.ui" line="14"/>
<location filename="../python/plugins/processing/python-i18n.cpp" line="2003"/>
<source>Processing Toolbox</source>
<translation>Narzędzia processingu</translation>
<translation>Algorytmy processingu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/processing/ui/ProcessingToolbox.ui" line="49"/>
@@ -62759,7 +62759,7 @@ Zmień nazwę skryptu i zapisz go, co umożliwi QGISowi wczytanie go automatyczn
<message>
<location filename="../src/ui/qgsextentgroupboxwidget.ui" line="141"/>
<source>Calculate from layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zasięg innej warstwy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsextentgroupboxwidget.ui" line="154"/>
@@ -62769,7 +62769,7 @@ Zmień nazwę skryptu i zapisz go, co umożliwi QGISowi wczytanie go automatyczn
<message>
<location filename="../src/ui/qgsextentgroupboxwidget.ui" line="167"/>
<source>Current layer extent</source>
<translation>Ustaw do bieżącego zasięgu</translation>
<translation>Zasięg bieżącej warstwy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsextentgroupboxwidget.ui" line="22"/>
@@ -68587,7 +68587,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../src/plugins/globe/qgsglobevectorlayerpropertiespage.ui" line="76"/>
<source>Resolution</source>
<translation>Rozwiązanie</translation>
<translation>Rozdzielczość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/globe/qgsglobevectorlayerpropertiespage.ui" line="83"/>
@@ -84982,7 +84982,7 @@ Zaleca się skorzystanie z eksportu jako raster.</translation>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsmapsavedialog.ui" line="176"/>
<source>Resolution</source>
<translation>Rozwiązanie</translation>
<translation>Rozdzielczość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsmapsavedialog.ui" line="183"/>

0 comments on commit 450f9f3

Please sign in to comment.