Skip to content
Permalink
Browse files
Merge pull request #1187 from Cracert/i18n
[TRANSUP] pl
  • Loading branch information
mach0 committed Feb 18, 2014
2 parents fcf1119 + 0f58a10 commit 49fbfbadc9cfdaed16cbef0d5d5a132e121e5c57
Showing with 38 additions and 26 deletions.
  1. +38 −26 i18n/qgis_pl.ts
@@ -19674,7 +19674,7 @@ Czy aktualne klasy powinny zostać usunięte przed klasyfikacją?</translation>
<location filename="../src/app/composer/qgscomposer.cpp" line="3135"/>
<location filename="../src/app/composer/qgscomposer.cpp" line="3180"/>
<source>Set as atlas feature for %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ustaw jako obiekt atlasu dla %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/composer/qgscomposer.cpp" line="734"/>
@@ -25390,32 +25390,32 @@ a aktualną wersją pliku jest [%3]</translation>
<message>
<location filename="../src/gui/symbology-ng/qgsdatadefinedsymboldialog.cpp" line="173"/>
<source>&apos;&lt;red&gt;,&lt;green&gt;,&lt;blue&gt;,&lt;alpha&gt;&apos;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&apos;&lt;czerwony&gt;,&lt;zielony&gt;,&lt;niebieski&gt;,&lt;alfa&gt;&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/symbology-ng/qgsdatadefinedsymboldialog.cpp" line="183"/>
<source>&apos;&lt;filename&gt;&apos;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;nazwa_pliku&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/symbology-ng/qgsdatadefinedsymboldialog.cpp" line="188"/>
<source>&apos;left&apos;|&apos;center&apos;|&apos;right&apos;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&apos;lewa&apos;|&apos;środek&apos;|&apos;prawa&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/symbology-ng/qgsdatadefinedsymboldialog.cpp" line="193"/>
<source>&apos;top&apos;|&apos;center&apos;|&apos;bottom&apos;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&apos;góra&apos;|&apos;środek&apos;|&apos;dół&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/symbology-ng/qgsdatadefinedsymboldialog.cpp" line="198"/>
<source>&apos;linear&apos;|&apos;radial&apos;|&apos;conical&apos;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&apos;liniowy&apos;|&apos;radialny&apos;|&apos;stożkowyl&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/symbology-ng/qgsdatadefinedsymboldialog.cpp" line="203"/>
<source>&apos;feature&apos;|&apos;viewport&apos;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&apos;obiekt&apos;|&apos;widokt&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/symbology-ng/qgsdatadefinedsymboldialog.cpp" line="208"/>
@@ -27834,7 +27834,7 @@ Błąd:
<message>
<location filename="../src/gui/attributetable/qgsdualview.cpp" line="434"/>
<source>Run layer action</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Uruchom akcję warstwy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/attributetable/qgsdualview.cpp" line="465"/>
@@ -28609,7 +28609,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../src/ui/qgsfeatureselectiondlg.ui" line="14"/>
<source>Dialog</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Formularz</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -29178,7 +29178,17 @@ An example is (in module MyForms.py):
Reference in Python Init Function like so: MyForms.open

MyForms.py must live on PYTHONPATH, .qgis/python, or inside the project folder.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Formularze QGIS mogą zawierać funkcje Pythona wywoływane przy otwieraniu formularza.

Przykładowo w module MyForms.py:

def open(dialog, layer, feature):
geom = feature.geometry()
control = dialog.findChild(QWidget,&quot;MyLineEdit&quot;)

Dodaj wywołanie w funkcji Init Pythona: MyForms.open

MyForms.py musi znajdować się w PYTHONPATH, .qgis/python, lub w katalogu projektu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsfieldspropertiesbase.ui" line="81"/>
@@ -31583,7 +31593,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../src/plugins/globe/globe_plugin_dialog_guibase.ui" line="91"/>
<source>Sky</source>
<translation type="unfinished">Niebo</translation>
<translation>Niebo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/globe/globe_plugin_dialog_guibase.ui" line="100"/>
@@ -31598,7 +31608,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../src/plugins/globe/globe_plugin_dialog_guibase.ui" line="114"/>
<source>Auto ambient</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Auto otoczenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/globe/globe_plugin_dialog_guibase.ui" line="134"/>
@@ -31795,12 +31805,12 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../src/gui/symbology-ng/qgssymbollayerv2widget.cpp" line="981"/>
<source>Coordinate mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tryb współrzędnych</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/symbology-ng/qgssymbollayerv2widget.cpp" line="982"/>
<source>Spread</source>
<translation type="unfinished">Wypełnienie</translation>
<translation>Rozpiętość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/symbology-ng/qgssymbollayerv2widget.cpp" line="984"/>
@@ -31934,7 +31944,8 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<location filename="../src/gui/symbology-ng/qgsgraduatedsymbolrendererv2widget.cpp" line="538"/>
<source>Natural break classification (Jenks) is O(n2) complexity, your classification may take a long time.
Press cancel to abort breaks calculation or OK to continue.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ta metoda klasyfikacji (Jenks) jest klasy O(n2) złożoności - może potrwać długo.
Możesz ją przerwać albo kontynuować.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/symbology-ng/qgsgraduatedsymbolrendererv2widget.cpp" line="548"/>
@@ -39586,27 +39597,27 @@ http://my.host.com/cgi-bin/mapserv.exe</translation>
<message>
<location filename="../src/app/qgsmeasuredialog.cpp" line="224"/>
<source>Ellipsoidal calculation is not possible, as project CRS is undefined.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pomiar po elipsoidzie jest niemożliwy, ponieważ nie zdefiniwano układu współrzędnych.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgsmeasuredialog.cpp" line="225"/>
<source>Measure (OTF off)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pomiar ( reprojekcja w locie wyłączona)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgsmeasuredialog.cpp" line="231"/>
<source>Project CRS transformation is turned on and ellipsoidal calculation is selected.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Transformacja układu współrzędnych jest aktywna i wybrano pomiar po elipsoidzie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgsmeasuredialog.cpp" line="232"/>
<source>The coordinates are transformed to the chosen ellipsoid (%1), and the result is in meters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Współrzędne są odnoszone do wybranej elipsoidy (%1) a wyniki podawane są w metrach</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgsmeasuredialog.cpp" line="236"/>
<source>Project CRS transformation is turned on but ellipsoidal calculation is not selected.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Transformacja układu współrzędnych jest aktywna lecz nie wybrano pomiaru po elipsoidzie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgsmeasuredialog.cpp" line="237"/>
@@ -39616,7 +39627,7 @@ http://my.host.com/cgi-bin/mapserv.exe</translation>
<message>
<location filename="../src/app/qgsmeasuredialog.cpp" line="239"/>
<source>Measure (OTF on)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pomiar ( reprojekcja w locie włączona)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgsmeasuredialog.cpp" line="244"/>
@@ -40591,7 +40602,8 @@ enhancement</source>
<location filename="../src/gui/qgsnewhttpconnection.cpp" line="174"/>
<source>WARNING: You have entered a password. It will be stored in plain text in your project files and in your home directory on Unix-like systems, or in your user profile on Windows. If you do not want this to happen, please press the Cancel button.
Note: giving the password is optional. It will be requested interactivly, when needed.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>OSTRZEŻENIE: Wpisano hasło. Będzie ona zapisane bez szyfrowania w plikach projektu oraz katalogu domowym (w systemach Unix), lub profilu użytkownika (w Windows). Jeśli nie chcesz go zapisywać, wybierz Anuluj.
Uwaga: zapisywanie hasła nie jest obowiązkowe. Zostaniesz o nie poproszony w razie potrzeby.</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -41113,7 +41125,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../src/gui/qgsnewvectorlayerdialog.cpp" line="54"/>
<source>Comma Separated Value</source>
<translation type="unfinished">Comma Separated Value [CSV]</translation>
<translation>Comma Separated Value [CSV]</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/qgsnewvectorlayerdialog.cpp" line="55"/>
@@ -44728,7 +44740,7 @@ Błąd: %2</translation>
<location filename="../src/providers/oracle/qgsoraclenewconnection.cpp" line="90"/>
<source>WARNING: You have opted to save your password. It will be stored in plain text in your project files and in your home directory on Unix-like systems, or in your user profile on Windows. If you do not want this to happen, please press the Cancel button.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>OSTRZEŻENIE: Wybrano zapisanie hasła. Zostanie ono zapisane jako zwykły tekst w pliku projektu. Masz jeszcze szansę anulować tę operację.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/providers/oracle/qgsoraclenewconnection.cpp" line="101"/>
@@ -44804,7 +44816,7 @@ Błąd: %2</translation>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsoraclenewconnectionbase.ui" line="128"/>
<source>Restrict the displayed tables to those that are in the all_sdo_geom_metadata table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ogranicz wyświetlane tabele do tych zapisanych w tabeli all_sdo_geom_metadata.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsoraclenewconnectionbase.ui" line="141"/>
@@ -44814,7 +44826,7 @@ Błąd: %2</translation>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsoraclenewconnectionbase.ui" line="144"/>
<source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;When searching for spatial tables restrict the search to tables that are owned by the user.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Przy przeszukiwaniu tabel przestrzennych ogranicz tę operacje do tabel będących własnością użytkownika.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsoraclenewconnectionbase.ui" line="211"/>

0 comments on commit 49fbfba

Please sign in to comment.