Skip to content
Permalink
Browse files
Merge pull request #1183 from Cracert/i18n
[TRANSUP] pl: QObject
  • Loading branch information
mach0 committed Feb 17, 2014
2 parents 24b3ed1 + 337792b commit 4e3738a24f352565936bc36b44216515347e4300
Showing with 18 additions and 18 deletions.
  1. +18 −18 i18n/qgis_pl.ts
@@ -10976,7 +10976,7 @@ Błąd (%2): %3</translation>
<message>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="1073"/>
<source>Use this to turn on &apos;quick spatial index mode&apos;. In this mode writing files can be about 5 times faster, but spatial queries can be up to 30 times slower.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Włączenie trybu &apos;szybki indeks przestrzenny&apos;. W tym trybie zapis danych do pliku może być 5 razy szybszy, lecz zapytania przestrzenne do 30 razy wolniejsze.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="1110"/>
@@ -11026,7 +11026,7 @@ Błąd (%2): %3</translation>
<message>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="1192"/>
<source>Should update files be incorporated into the base data on the fly. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Czy zaktualizowane dane powinny być dodane do źródłowych w locie. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="1200"/>
@@ -11041,7 +11041,7 @@ Błąd (%2): %3</translation>
<message>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="1215"/>
<source>Should all the low level geometry primitives be returned as special IsolatedNode, ConnectedNode, Edge and Face layers.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Czy geometrie najniższego poziomu należy zwracać jako warstwy specjalne IsolatedNode, ConnectedNode, Edge oraz Face.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="1221"/>
@@ -11067,18 +11067,18 @@ Błąd (%2): %3</translation>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="1280"/>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="1354"/>
<source>Can be used to avoid creating the geometry_columns and spatial_ref_sys tables in a new database. By default these metadata tables are created when a new database is created.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Może zostać użyte, aby nie tworzyć tabel geometry_columns oraz spatial_ref_sys w nowej bazie danych. Domyślnie te tabele metadanych są tworzone wraz z nową bazą.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="1297"/>
<source>Controls the format used for the geometry column. Defaults to WKB.This is generally more space and processing efficient, but harder to inspect or use in simple applications than WKT (Well Known Text).</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Określa format kolumny geometrii (domyślnie WKB). WKB zajmuje mniej miejsca i jest przetwarzane szybciej, lecz jest trudniejsze do przeglądania i użycia w prostych zastosowaniach niż WKT (Well Known Text).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="1307"/>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="1375"/>
<source>Controls whether layer and field names will be laundered for easier use in SQLite. Laundered names will be convered to lower case and some special characters(&apos; - #) will be changed to underscores.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Określa czy nazwy warstw i kolumn będą dostosowane do wykorzystania przez SQLite. Zamiana obejmuje konwersję na małe litery oraz podmianę niektórych znaków specjalnych (&apos; - #) na podkreślenia.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="1326"/>
@@ -11089,17 +11089,17 @@ Błąd (%2): %3</translation>
<message>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="1365"/>
<source>Insert the content of the EPSG CSV files into the spatial_ref_sys table. Set to NO for regular SQLite databases.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wstaw zawartość pliku EPSG CSV do tabeli spatial_ref_sys. Dla zwykłych baz SQLite ustaw na NO.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="1382"/>
<source>If the database is of the SpatiaLite flavour, and if OGR is linked against libspatialite, this option can be used to control if a spatial index must be created.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Jeśli baza danych jest typu SpatiaLite i jeśli OGR jest linkowane poprzez libspatialite, ta opcja umożliwia kontrolę tworzenia indeksu przestrzennego.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="1389"/>
<source>If the format of the geometry BLOB is of the SpatiaLite flavour, this option can be used to control if the compressed format for geometries (LINESTRINGs, POLYGONs) must be used</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Jeśli geometria jest w formacie BLOB SpatiaLite, ta opcja umożliwia kontrolę kompresji geometrii (LINESTRING, POLYGON).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="1396"/>
@@ -11109,12 +11109,12 @@ Błąd (%2): %3</translation>
<message>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="1459"/>
<source>Indicates the GeoConcept export file extension. TXT was used by earlier releases of GeoConcept. GXT is currently used.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rozszerzenie nazwy eksportowanego pliku (format GeoConcept). Pierwotnie używano TXT; aktualnie używa się GXT.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="1490"/>
<source>When this option is set, the new layer will be created inside the named FeatureDataset folder. If the folder does not already exist, it will be created.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Przy włączonej opcji, nowa warstwa zostanie utworzona w katalogu FeatureDataset. Jeśli katalog nie istnieje, zostanie utworzony.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="1496"/>
@@ -11185,7 +11185,7 @@ Błąd (%2): %3</translation>
<message>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="526"/>
<source>By default, BNA files are created in multi-line format. For each record, the first line contains the identifiers and the type/number of coordinates to follow. Each following line contains a pair of coordinates.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Domyślnie pliki BNA są tworzone w formacie wielowierszowym. Dla każdego rekordu, pierwszy wiersz zawiera identyfikatory oraz typy/liczbę współrzędnych. Każdy kolejny wiersz zawiera parę współrzędnych.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="734"/>
@@ -12339,7 +12339,7 @@ Widzisz ten komunikat, bo prawdopodobnie nie ustawiłaś(eś) zmiennej środowis
<message>
<location filename="../src/providers/postgres/qgspostgresprovider.cpp" line="3311"/>
<source>Unable to save layer style. It&apos;s not possible to create the destination table on the database. Maybe this is due to table permissions (user=%1). Please contact your database admin</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie można zapisać stylu warstwy. Nie powiodło się stworzenie docelowej tabeli w bazie danych. Może to być spowodowane brakiem uprawnień (user=%1). Skontaktuj się z administratorem bazy danych.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/providers/postgres/qgspostgresprovider.cpp" line="3359"/>
@@ -12359,7 +12359,7 @@ Widzisz ten komunikat, bo prawdopodobnie nie ustawiłaś(eś) zmiennej środowis
<message>
<location filename="../src/providers/postgres/qgspostgresprovider.cpp" line="3411"/>
<source>Unable to save layer style. It&apos;s not possible to insert a new record into the style table. Maybe this is due to table permissions (user=%1). Please contact your database administrator.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie można zapisać stylu warstwy. Nie powiodło się dodanie nowego rekordu do tabeli stylów. Może to być spowodowane brakiem uprawnień (user=%1). Skontaktuj się z administratorem bazy danych.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/providers/postgres/qgspostgresprovider.cpp" line="3458"/>
@@ -12377,12 +12377,12 @@ Widzisz ten komunikat, bo prawdopodobnie nie ustawiłaś(eś) zmiennej środowis
<message>
<location filename="../src/providers/postgres/qgspostgresprovider.cpp" line="3477"/>
<source>Error executing the select query for related styles. The query was logged</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Błąd uruchomienia zapytania wybierającego dla powiązanych stylów. Zapisano w logu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/providers/postgres/qgspostgresprovider.cpp" line="3503"/>
<source>Error executing the select query for unrelated styles. The query was logged</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Błąd uruchomienia zapytania wybierającego dla niepowiązanych stylów. Zapisano w logu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/providers/postgres/qgspostgresprovider.cpp" line="3544"/>
@@ -12808,7 +12808,7 @@ Błąd bazy danych: %2</translation>
<message>
<location filename="../src/providers/postgres/qgspostgresfeatureiterator.cpp" line="241"/>
<source>Infinite filter rectangle specified</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Podano nieograniczony prostokąt jako filtr</translation>
</message>
<message>
<source>Trying to fetch geometry on a layer without geometry.</source>
@@ -12930,7 +12930,7 @@ SQL: %1</translation>
<message>
<location filename="../src/core/symbology-ng/qgsfillsymbollayerv2.cpp" line="527"/>
<source>pad</source>
<translation type="unfinished">blok</translation>
<translation>blok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/symbology-ng/qgsfillsymbollayerv2.cpp" line="531"/>

0 comments on commit 4e3738a

Please sign in to comment.