Skip to content
Permalink
Browse files
[tr] Polish translation update
  • Loading branch information
borysiasty committed Mar 21, 2018
1 parent 9cec6a7 commit 4fc4589201537b12772371f08d025a8e996fd67f
Showing with 63 additions and 51 deletions.
  1. +63 −51 i18n/qgis_pl.ts
@@ -13177,7 +13177,7 @@ Proszę go skonfigurować przed uruchomieniem algorytmów LAStools.</translation
<message>
<location filename="../src/ui/qgisapp.ui" line="909"/>
<source>Offset Point Symbol</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Przesuń symbol punktowy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgisapp.ui" line="926"/>
@@ -13360,12 +13360,12 @@ Proszę go skonfigurować przed uruchomieniem algorytmów LAStools.</translation
<message>
<location filename="../src/ui/qgisapp.ui" line="2440"/>
<source>Add Circular String</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dodaj łuk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgisapp.ui" line="2455"/>
<source>Add Circular String by Radius</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dodaj łuk (z promienia)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgisapp.ui" line="2487"/>
@@ -13385,27 +13385,27 @@ Proszę go skonfigurować przed uruchomieniem algorytmów LAStools.</translation
<message>
<location filename="../src/ui/qgisapp.ui" line="2508"/>
<source>Modify Attributes of Selected Features</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Edytuj atrybuty zaznaczonych</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgisapp.ui" line="2511"/>
<source>Modify the Attributes of all Selected Features Simultaneously</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zmień atrybuty wszystkich wybranych obiektów naraz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgisapp.ui" line="2544"/>
<source>Select Features by Value...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zaznacz obiekty według wartości...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgisapp.ui" line="2547"/>
<source>Select Features By Value</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zaznacz obiekty według wartości</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgisapp.ui" line="2550"/>
<source>F3</source>
<translation type="unfinished">F3</translation>
<translation>F3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgisapp.ui" line="1019"/>
@@ -13622,7 +13622,7 @@ Acts on currently active editable layer</source>
<message>
<location filename="../src/ui/qgisapp.ui" line="2225"/>
<source>Select By Expression...</source>
<translation>Zaznacz wyrażeniem...</translation>
<translation>Zaznacz obiekty wyrażeniem...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgisapp.ui" line="2233"/>
@@ -13642,7 +13642,7 @@ Acts on currently active editable layer</source>
<message>
<location filename="../src/ui/qgisapp.ui" line="2285"/>
<source>Paste features in clipboard into a new temporary scratch layer.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wklej obiekty ze schowka jako nową warstwę tymczasową.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgisapp.ui" line="2310"/>
@@ -13737,12 +13737,12 @@ Acts on currently active editable layer</source>
<message>
<location filename="../src/ui/qgisapp.ui" line="2443"/>
<source>Add circular string</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dodaj łuk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgisapp.ui" line="2458"/>
<source>Add circular string by radius</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dodaj łuk (z promienia)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgisapp.ui" line="2463"/>
@@ -13863,12 +13863,12 @@ Acts on currently active editable layer</source>
<message>
<location filename="../src/ui/qgisapp.ui" line="941"/>
<source>Ctrl+Alt++</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ctrl+Alt++</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgisapp.ui" line="956"/>
<source>Ctrl+Alt+-</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ctrl+Alt+-</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgisapp.ui" line="968"/>
@@ -14218,7 +14218,11 @@ Ctl (Cmd) obraca o 15 stopni.</translation>
<message>
<location filename="../src/ui/qgisapp.ui" line="2290"/>
<source>DXF Export...</source>
<translation>Eksport DXF...</translation>
<translation>Eksportuj do DXF...</translation>
</message>
<message>
<source>DWG/DXF Import...</source>
<translation>Importuj DWG/DXF...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgisapp.ui" line="2302"/>
@@ -14434,7 +14438,7 @@ Ctl (Cmd) obraca o 15 stopni.</translation>
<message>
<location filename="../python/plugins/processing/python-i18n.cpp" line="1589"/>
<source>Mean and standard deviation plot</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wykres średniej i odchylenia standardowego</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -14541,7 +14545,7 @@ Ctl (Cmd) obraca o 15 stopni.</translation>
<message>
<location filename="../python/plugins/processing/python-i18n.cpp" line="1626"/>
<source>Problem executing algorithm</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Błąd wykonania algorytmu</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -14933,10 +14937,10 @@ Ctl (Cmd) obraca o 15 stopni.</translation>
<message numerus="yes">
<location filename="../python/plugins/MetaSearch/python-i18n.cpp" line="45"/>
<source>Showing %d - %d of %n result(s)</source>
<translation type="unfinished">
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
<translation>
<numerusform>Wyświetlanie %d - %d z %n wyniku</numerusform>
<numerusform>Wyświetlanie %d - %d z %n wyników</numerusform>
<numerusform>Wyświetlanie %d - %d z %n wyników</numerusform>
</translation>
</message>
<message>
@@ -15844,7 +15848,7 @@ Więcej informacji znajduje się w dzienniku zdarzeń.</translation>
<message>
<location filename="../python/plugins/processing/python-i18n.cpp" line="1826"/>
<source>Convert format</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Konwertuj format</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -15867,7 +15871,7 @@ Więcej informacji znajduje się w dzienniku zdarzeń.</translation>
<message>
<location filename="../python/plugins/processing/python-i18n.cpp" line="1839"/>
<source>Buffer distance</source>
<translation>Stała wielkość &amp;bufora</translation>
<translation>Stała wielkość bufora</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/processing/python-i18n.cpp" line="1840"/>
@@ -15897,7 +15901,7 @@ Więcej informacji znajduje się w dzienniku zdarzeń.</translation>
<message>
<location filename="../python/plugins/processing/python-i18n.cpp" line="1835"/>
<source>Buffer vectors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Buforuj wektory</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -16031,7 +16035,7 @@ Więcej informacji znajduje się w dzienniku zdarzeń.</translation>
<message>
<location filename="../python/plugins/processing/python-i18n.cpp" line="1866"/>
<source>Dissolve polygons</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Agreguj poligony</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -27707,10 +27711,10 @@ Błąd:
<location filename="../src/app/qgsattributetabledialog.cpp" line="201"/>
<source>%1 (%n Feature(s))</source>
<comment>feature count</comment>
<translation type="unfinished">
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
<translation>
<numerusform>%1 (%n obiekt)</numerusform>
<numerusform>%1 (%n obiekty)</numerusform>
<numerusform>%1 (%n obiektów)</numerusform>
</translation>
</message>
<message>
@@ -58443,7 +58447,7 @@ Może to być spowodowane problemem w sieci lokalnej lub problemem serwera WMS.<
<message>
<location filename="../src/ui/qgsmapstylingwidgetbase.ui" line="39"/>
<source>Not supported or no layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie wybrano warstwy lub warstwa nie podlega stylizacji</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsmapstylingwidgetbase.ui" line="70"/>
@@ -58464,7 +58468,7 @@ Może to być spowodowane problemem w sieci lokalnej lub problemem serwera WMS.<
<message>
<location filename="../src/ui/qgsmapstylingwidgetbase.ui" line="111"/>
<source>If checked, the map canvas will automatically update whenever an option has been changed without the requirement to click Apply</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Jeśli zaznaczone, mapa aktualizuje się automatycznie bez potrzeby wciskania &quot;Zastosuj&quot;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsmapstylingwidgetbase.ui" line="114"/>
@@ -70728,7 +70732,7 @@ Kontynuować?</translation>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsprojectpropertiesbase.ui" line="775"/>
<source>Enable &apos;on the fly&apos; CRS transformation (OTF)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Włącz reprojekcję współrzędnych w locie (OTF)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsprojectpropertiesbase.ui" line="865"/>
@@ -70738,12 +70742,12 @@ Kontynuować?</translation>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsprojectpropertiesbase.ui" line="1312"/>
<source>Import colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importuj kolory</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsprojectpropertiesbase.ui" line="1326"/>
<source>Export colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Eksportuj kolory</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsprojectpropertiesbase.ui" line="1445"/>
@@ -73253,7 +73257,7 @@ danych o maksymalnej szerokości i wysokości podanej poniżej.</translation>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsrasterlayersaveasdialogbase.ui" line="402"/>
<source>Create Options</source>
<translation>Opcje kompresji</translation>
<translation>Opcje generowania</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsrasterlayersaveasdialogbase.ui" line="432"/>
@@ -73442,7 +73446,7 @@ od średniej +/-</translation>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsrasterpyramidsoptionswidgetbase.ui" line="74"/>
<source>Create Options</source>
<translation>Opcje kompresji</translation>
<translation>Opcje generowania</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsrasterpyramidsoptionswidgetbase.ui" line="97"/>
@@ -74155,7 +74159,7 @@ od średniej +/-</translation>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsrelationadddlgbase.ui" line="53"/>
<source>Referencing Layer (Child)</source>
<translation>Wartwa powiązana</translation>
<translation type="unfinished">Warstwa powiązana</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsrelationadddlgbase.ui" line="60"/>
@@ -75618,7 +75622,7 @@ and only the geometry column of the main typename can be used as the geometry co
<message>
<location filename="../src/app/qgsselectbyformdialog.cpp" line="43"/>
<source>Select features by value</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zaznacz obiekty według wartości</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -79898,20 +79902,20 @@ Błąd:%2</translation>
<location filename="../src/core/qgsvectorlayereditbuffer.cpp" line="390"/>
<source>SUCCESS: %n attribute(s) renamed.</source>
<comment>renamed attributes count</comment>
<translation type="unfinished">
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
<translation>
<numerusform>SUKCES: zmieniono nazwę %n atrybutu.</numerusform>
<numerusform>SUKCES: zmieniono nazwę %n atrybutów.</numerusform>
<numerusform>SUKCES: zmieniono nazwę %n atrybutów.</numerusform>
</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="../src/core/qgsvectorlayereditbuffer.cpp" line="399"/>
<source>ERROR: %n attribute(s) not renamed</source>
<comment>not renamed attributes count</comment>
<translation type="unfinished">
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
<translation>
<numerusform>BŁĄD: nie zmieniono nazwy %n atrybutu</numerusform>
<numerusform>BŁĄD: nie zmieniono nazwy %n atrybutów</numerusform>
<numerusform>BŁĄD: nie zmieniono nazwy %n atrybutów</numerusform>
</translation>
</message>
<message>
@@ -80724,7 +80728,7 @@ Błąd:%2</translation>
<message>
<location filename="../src/app/ogr/qgsvectorlayersaveasdialog.cpp" line="294"/>
<source>Use %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Użyj %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/ogr/qgsvectorlayersaveasdialog.cpp" line="495"/>
@@ -80749,6 +80753,14 @@ Błąd:%2</translation>
<source>Browse</source>
<translation>Przeglądaj</translation>
</message>
<message>
<source>File name</source>
<translation>Nazwa pliku</translation>
</message>
<message>
<source>Layer name</source>
<translation>Nazwa warstwy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsvectorlayersaveasdialogbase.ui" line="103"/>
<source>Encoding</source>
@@ -80762,7 +80774,7 @@ Błąd:%2</translation>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsvectorlayersaveasdialogbase.ui" line="125"/>
<source>Select fields to export and their export options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wybór atrybutów do eksportu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsvectorlayersaveasdialogbase.ui" line="180"/>
@@ -80777,7 +80789,7 @@ Błąd:%2</translation>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsvectorlayersaveasdialogbase.ui" line="238"/>
<source>Geometry</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Geometria</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsvectorlayersaveasdialogbase.ui" line="246"/>
@@ -80832,7 +80844,7 @@ Błąd:%2</translation>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsvectorlayersaveasdialogbase.ui" line="171"/>
<source>Deselect All</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Odznacz wszystko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsvectorlayersaveasdialogbase.ui" line="311"/>
@@ -84750,7 +84762,7 @@ Proszę go skonfigurować przed uruchomieniem skryptów R.</translation>
<message>
<location filename="../python/plugins/processing/python-i18n.cpp" line="2560"/>
<source>Reproject layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Przelicz układ współrzędnych warstwy</translation>
</message>
</context>
<context>

0 comments on commit 4fc4589

Please sign in to comment.