Skip to content

Commit

Permalink
Browse files Browse the repository at this point in the history
Some more swedish help translations
git-svn-id: http://svn.osgeo.org/qgis/branches/Release-0_8_0@6693 c8812cc2-4d05-0410-92ff-de0c093fc19c
  • Loading branch information
homann committed Feb 25, 2007
1 parent 1a0a322 commit 651e82c
Show file tree
Hide file tree
Showing 7 changed files with 94 additions and 0 deletions.
1 change: 1 addition & 0 deletions resources/context_help/1033030847_sv_SE
@@ -0,0 +1 @@
<h3>Separerad text plugin</h3>
2 changes: 2 additions & 0 deletions resources/context_help/308026563_sv_SE
@@ -0,0 +1,2 @@
Skapa en ny WMS-uppkoppling

17 changes: 17 additions & 0 deletions resources/context_help/687883780_sv_SE
@@ -0,0 +1,17 @@
<h3>Mätverktyg</h3>

Det finns två mätverktyg: längd och area. För närvarande ger
mätverktyget bara resultat i metriska enheter. Ett klick med högra
musknappen avslutar mätningen, ett dubbeklick med högra musknappen
startar en ny mätning.

<h4>Mäta längd</h4>

För att mäta längd, välj verktyget och klicka längs vägen du skall
mäta. Längden för varje segment visas, och även total längd för hela
vägen.

<h4>Mäta area</h4>

För att mäta area, välj verktyget och klicka för att skapa en
area. Den totala arean visas medan du klickar.
11 changes: 11 additions & 0 deletions resources/context_help/689216579_sv_SE
@@ -0,0 +1,11 @@
<h3>Identifiera objekt</h3>
<p>
Resultatrutan visar alla objekt som
har identifierats inom sökradien. För att se resultaten, expandera
objektinformationen genom att klicka vid plus (') tecknet till vänster
om objektet.
</p>
<p>
Sökradien kan ställas in under alternativ
(Inställningar -> Alternativ).
</p>
1 change: 1 addition & 0 deletions resources/context_help/710979116_sv_SE
@@ -0,0 +1 @@
<h3>WMS Hjälp</h3>
36 changes: 36 additions & 0 deletions resources/context_help/929865718_sv_SE
@@ -0,0 +1,36 @@
För att skapa en ny PostGIS-uppkoppling behvöer du veta värddator, port
och användarnamn/lösenord för databasens server.

<h4>Nödvändiga parametrar</h4>
<ul>
<li>Namn - ett beskrivande namn för uppkopplingen
<li>Dator - värddatorns namn för databasen (tex madison.qgis.org)
<li>Databas - namnet på databasen du vill koppla upp dig mot
<li>Port - värddatorns port som PostgreSQL lyssnar på.
Standardinställning är 5432. Om du är tveksam, kontrollera
detta med databasens ansvariga.
<li>Användarnamn - ditt användarnamn för databasen
<li>Lösenord - ditt lösenord för databasen
</ul>
<h4>Alternativ</h4>
<ol>

<li><i>Spara lösenord</i> - spara ditt lösenord så du inte behöver
skriva in det varje gång. Lösenordet sparas i klartext tillsammans med
dina QGIS-inställningar.

<li><i>Leta bara i tabellen över 'geometry_columns'</i> - normalt
undersöker QGIS varje tabell i databasen för att se om den har en
geometrikolumn och i så fall läggs den till listan över lager. Genom
att markera denna ruta, så visar QGIS bara lager som har
"registrerats" i tabellen 'geometry_columns'.


<li><i>Leta bara i 'public' schema</i> - detta begränsar sökningen av
lager till 'public' schema.

</ol>

<h4>Testa Uppkopppling</h4>Klicka på <i>Testa Uppkoppling</i> för att
försöka kontakta databasen med de paramaetrar du har valt. Detta är
ett bra sätt att test parametrarna innan du sparar uppkopplingen.
26 changes: 26 additions & 0 deletions resources/context_help/939347163_sv_SE
@@ -0,0 +1,26 @@
<h3>Lägg till PostGIS lager</h3>
Denna dialogruta gör det möjligt att lägga till PostGIS lager (tabeller
med geometrikolumner) till QGIS kartblad.
<h4>Uppkopplingar</h4>
<ul>

<li>Välj uppkopplingen som skall användas från rull-listan och
välj <i>Koppla upp</i>

<li>Om det inte finns några uppkopplingar, använda knappen <i>Ny</i>
för att skapa en uppkoppling.

<li>För att redigera ett lager, klicka på knappen <i>Redigera</i>.
</ul>
<h4>Lägga till lager</h4>
För att lägga till ett lager:
<ol>
<li>Välj önskad uppkoppling från rull-listan.
<li>Klicka <i>Koppla upp</i>.
<li>Hitta lagret du vill lägga till och klicka på det för att välja det.
<li>Du kan välja ytterligare lager genom att hålla nere Ctrl-tangenten när du klickar.
<li>Klicka <i>Lägg till</i> för att lägga till lagret/lagren till kartan.
</ol>
<h4>Filtrera ett lager</h4>
För att filtrera ett lager inan du lägger till det till kartan, dubbeklicka på namnet. Detta öppnar frågebyggaren, som gör det möjligt att skapa en SQL-fråga för att filtrera poster.

0 comments on commit 651e82c

Please sign in to comment.