Skip to content

Commit

Permalink
translation update: pl
Browse files Browse the repository at this point in the history
git-svn-id: http://svn.osgeo.org/qgis/trunk@13826 c8812cc2-4d05-0410-92ff-de0c093fc19c
  • Loading branch information
borysiasty committed Jun 28, 2010
1 parent 752a867 commit 72620b2
Showing 1 changed file with 32 additions and 32 deletions.
64 changes: 32 additions & 32 deletions i18n/qgis_pl_PL.ts
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -1357,7 +1357,7 @@ Na pewno chcesz kontynuować?</translation>
<message>
<location filename="../src/ui/qgssymbolv2propertiesdialogbase.ui" line="65"/>
<source>This symbol layer doesn&apos;t have GUI for settings.</source>
<translation>Ta warstwa symbolu nie posiada okna dialogowego ustawień.</translation>
<translation>Ta warstwa symbolu nie posiada interfejsu ustawień.</translation>
</message>
<message>
<source>Symbol layers:</source>
Expand Down Expand Up @@ -1463,11 +1463,11 @@ Na pewno chcesz kontynuować?</translation>
<name>GdalTools</name>
<message>
<source>&amp;Input directory:</source>
<translation>Katalog źródłowy:</translation>
<translation type="unfinished">Katalog źródłowy:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Output directory:</source>
<translation>Katalog docelowy:</translation>
<translation type="unfinished">Katalog docelowy:</translation>
</message>
<message>
<source>The process failed to start. Either the invoked program is missing, or you may have insufficient permissions to invoke the program.</source>
Expand Down Expand Up @@ -1529,15 +1529,15 @@ Wtyczka nie zostanie włączona.</translation>
</message>
<message>
<source>Produces a polygon feature layer from a raster</source>
<translation>Generuje obiekty poligonowe z rastra</translation>
<translation>Generuje wektorowe poligony z rastra</translation>
</message>
<message>
<source>Merge</source>
<translation>Złącz</translation>
</message>
<message>
<source>Build a quick mosaic from a set of images</source>
<translation>Generuje szybką mozaikę z podanych obrazów</translation>
<translation>Generuje mozaikę z podanych obrazów</translation>
</message>
<message>
<source>Sieve</source>
Expand Down Expand Up @@ -1565,11 +1565,11 @@ Wtyczka nie zostanie włączona.</translation>
</message>
<message>
<source>Warp</source>
<translation type="unfinished">Reprojekcja</translation>
<translation>Reprojekcja</translation>
</message>
<message>
<source>Warp an image into a new coordinate system</source>
<translation type="unfinished">Dokonaje reprojekcji obrazu do nowego układu współrzędnych</translation>
<translation>Dokonuje reprojekcji obrazu do nowego układu współrzędnych</translation>
</message>
<message>
<source>Grid</source>
Expand All @@ -1581,11 +1581,11 @@ Wtyczka nie zostanie włączona.</translation>
</message>
<message>
<source>Translate</source>
<translation type="unfinished">Konwertuj układ</translation>
<translation>Konwersja</translation>
</message>
<message>
<source>Converts raster data between different formats</source>
<translation type="unfinished">Konwertuje układ współrzędnych map rastrowych</translation>
<translation>Konwertuje dane rastrowe między różnymi formatami</translation>
</message>
<message>
<source>Information</source>
Expand All @@ -1605,11 +1605,11 @@ Wtyczka nie zostanie włączona.</translation>
</message>
<message>
<source>Build overviews</source>
<translation>Generuj podgląd</translation>
<translation>Generuj piramidy</translation>
</message>
<message>
<source>Builds or rebuilds overview images</source>
<translation>Generuje lub re-generuje podgląd obrazu</translation>
<translation>Generuje lub re-generuje piramidę</translation>
</message>
<message>
<source>Clipper</source>
Expand All @@ -1622,7 +1622,7 @@ Wtyczka nie zostanie włączona.</translation>
</message>
<message>
<source>Convert a 24bit RGB image to 8bit paletted</source>
<translation>Konwertuj 24-bitowe obraz RGB do palety 8-bitowej</translation>
<translation>Konwertuj 24-bitowe obrazy RGB do palety 8-bitowej</translation>
</message>
<message>
<source>PCT to RGB</source>
Expand Down Expand Up @@ -2434,7 +2434,7 @@ Czy chcesz je zakończyć mimo wszystko?</translation>
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetOverview.ui" line="125"/>
<source>Open in read-only mode</source>
<translation>Otwórz w trybie tylko do odczytu</translation>
<translation>Otwórz źródło tylko do odczytu (generuj zewnętrzne piramidy)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetPolygonize.ui" line="20"/>
Expand Down Expand Up @@ -4992,7 +4992,7 @@ Czy chcesz wskazać ścieżkę (GISBASE) do Twojej instalacji GRASS?</translatio
<message>
<location filename="../src/core/symbology-ng/qgsrendererv2registry.cpp" line="25"/>
<source>Rule-based</source>
<translation>Oparty na regułach</translation>
<translation>Oparta na regułach</translation>
</message>
<message>
<source>Labeling</source>
Expand Down Expand Up @@ -5159,7 +5159,7 @@ Czy chcesz wskazać ścieżkę (GISBASE) do Twojej instalacji GRASS?</translatio
<message>
<location filename="../src/plugins/point_displacement_renderer/qgsdisplacementplugin.cpp" line="45"/>
<source>Point Displacement</source>
<translation>Przesunięcie punktu</translation>
<translation>Rozsunięcie punktów</translation>
</message>
<message>
<source>point Displacement</source>
Expand Down Expand Up @@ -5248,12 +5248,12 @@ Widzisz ten komunikat, bo prawdopodobnie nie ustawiłaś(eś) zmiennej środowis
<message>
<location filename="../src/core/symbology-ng/qgssymbollayerv2registry.cpp" line="15"/>
<source>Marker line</source>
<translation>Linia ze znacznikami</translation>
<translation>Linia ze znaczników</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/symbology-ng/qgssymbollayerv2registry.cpp" line="17"/>
<source>Line decoration</source>
<translation>Dekoracja</translation>
<translation>Zakończenie linii</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/symbology-ng/qgssymbollayerv2registry.cpp" line="20"/>
Expand Down Expand Up @@ -11367,17 +11367,17 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../src/ui/symbollayer/qgsdashspacedialogbase.ui" line="14"/>
<source>Dash space pattern</source>
<translation>Ustawienia szrafu</translation>
<translation>Własny styl linii</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/symbollayer/qgsdashspacedialogbase.ui" line="51"/>
<source>Dash</source>
<translation>Kreskowanie</translation>
<translation>Długość kreski</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/symbollayer/qgsdashspacedialogbase.ui" line="56"/>
<source>Space</source>
<translation>Odstęp</translation>
<translation>Długość odstępu</translation>
</message>
</context>
<context>
Expand Down Expand Up @@ -22574,7 +22574,7 @@ Poszukać brakujących warstw?</translation>
<message>
<location filename="../src/gui/qgsprojectionselector.cpp" line="60"/>
<source>All</source>
<translation>Wszystko</translation>
<translation>wszystkie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/qgsprojectionselector.cpp" line="627"/>
Expand Down Expand Up @@ -22637,7 +22637,7 @@ Z tego powodu wybór odwzorowania nie będzie działał...</translation>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsprojectionselectorbase.ui" line="136"/>
<source>Name</source>
<translation>Nazwa</translation>
<translation>nazwy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsprojectionselectorbase.ui" line="20"/>
Expand All @@ -22660,12 +22660,12 @@ Z tego powodu wybór odwzorowania nie będzie działał...</translation>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsprojectionselectorbase.ui" line="113"/>
<source>Authority</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>w bazie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsprojectionselectorbase.ui" line="123"/>
<source>Search for</source>
<translation>Szukaj</translation>
<translation>według</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsprojectionselectorbase.ui" line="157"/>
Expand Down Expand Up @@ -24501,12 +24501,12 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../src/ui/qgsrendererv2propsdialogbase.ui" line="22"/>
<source>Renderer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Typ legendy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsrendererv2propsdialogbase.ui" line="48"/>
<source>Symbol levels</source>
<translation>Po&amp;ziomy wyświetlania</translation>
<translation>Po&amp;ziomy wyświetlania warstw symboli</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsrendererv2propsdialogbase.ui" line="55"/>
Expand Down Expand Up @@ -26389,7 +26389,7 @@ Czy chcesz nadpisać relację [%2]?</translation>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsstylev2managerdialogbase.ui" line="20"/>
<source>Style item type</source>
<translation type="unfinished">Elementy stylu</translation>
<translation>Elementy stylu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsstylev2managerdialogbase.ui" line="60"/>
Expand Down Expand Up @@ -26466,7 +26466,7 @@ Czy chcesz nadpisać relację [%2]?</translation>
<message>
<location filename="../src/ui/qgssymbolv2selectordialogbase.ui" line="63"/>
<source>Millimeter</source>
<translation>Milimetr</translation>
<translation>Milimetry</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgssymbolv2selectordialogbase.ui" line="68"/>
Expand Down Expand Up @@ -26511,7 +26511,7 @@ Czy chcesz nadpisać relację [%2]?</translation>
<message>
<location filename="../src/ui/qgssymbolv2selectordialogbase.ui" line="216"/>
<source>Properties</source>
<translation>Właściwości</translation>
<translation>Edytuj symbol</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgssymbolv2selectordialogbase.ui" line="236"/>
Expand Down Expand Up @@ -28171,7 +28171,7 @@ This might be an server configuration error. Should the URL be used?</source>
<message>
<location filename="../src/app/qgswmssourceselect.cpp" line="903"/>
<source>Select layer(s) or a tileset</source>
<translation type="unfinished">Wybierz warstwy lub tileset </translation>
<translation type="unfinished">Wybierz warstwy lub tileset</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgswmssourceselect.cpp" line="908"/>
Expand Down Expand Up @@ -29472,7 +29472,7 @@ Tried URL: %1</source>
<translation type="obsolete">Szerokość linii:</translation>
</message>
<message>
<source>Pen style:</source>
<source>:</source>
<translation type="obsolete">Styl linii:</translation>
</message>
<message>
Expand All @@ -29482,7 +29482,7 @@ Tried URL: %1</source>
<message>
<location filename="../src/ui/symbollayer/widget_simpleline.ui" line="120"/>
<source>Use custom dash pattern</source>
<translation>Użyj szrafu użytkownika</translation>
<translation>Własny styl linii</translation>
</message>
<message>
<source>Join style:</source>
Expand Down

0 comments on commit 72620b2

Please sign in to comment.