Skip to content
Permalink
Browse files
[TRANSUP] pl: QObject
  • Loading branch information
Cracert committed Feb 19, 2014
1 parent d754479 commit 73d9784b3dd8a31f1617654ad4930fb682077317
Showing with 9 additions and 9 deletions.
  1. +9 −9 i18n/qgis_pl.ts
@@ -10981,47 +10981,47 @@ Błąd (%2): %3</translation>
<message>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="1110"/>
<source>Determine whether 2D (seed_2d.dgn) or 3D (seed_3d.dgn) seed file should be used. This option is ignored if the SEED option is provided.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Warunkuje użycie pliku szablonu 2D (seed_2d.dgn) lub 3D (seed_3d.dgn). Opcja jest igonrowana, gdy podano parametr SEED.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="1116"/>
<source>Override the seed file to use.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nadpisz plik szablonu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="1121"/>
<source>Indicate whether the whole seed file should be copied. If not, only the first three elements will be copied.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Określa czy kopiowany jest cały pliku szablonu. Jeśli nie, kopiowane są tylko trzy pierwsze elementy.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="1127"/>
<source>Indicates whether the color table should be copied from the seed file.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Określa czy z pliku szablony ma być kopiowana tabela koloru.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="1132"/>
<source>Override the master unit name from the seed file with the provided one or two character unit name.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nadpisz nazwę jednostki bazowej z pliku szablonu podaną nazwą lub dwuliterowym skrótem.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="1138"/>
<source>Override the sub unit name from the seed file with the provided one or two character unit name.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nadpisz nazwę jednostki podrzędnej z pliku szablonu podaną nazwą lub dwuliterowym skrótem.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="1144"/>
<source>Override the number of subunits per master unit. By default the seed file value is used.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nadpisz przelicznik jednostki podstawowej na jednostkę podrzędną. Domyślnie użyta będzie wartość z pliku szablonu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="1150"/>
<source>Override the number of UORs (Units of Resolution) per sub unit. By default the seed file value is used.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nadpisz wartość rozdzielczości (Units of Resolution) na jednostkę podrzędną. Domyślnie użyta będzie wartość z pliku szablonu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="1156"/>
<source>ORIGIN=x,y,z: Override the origin of the design plane. By default the origin from the seed file is used.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>ORIGIN=x,y,z: Nadpisz punkt zaczepienia przestrzeni projektu. Domyślnie użyta będzie wartość z pliku szablonu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="1192"/>

0 comments on commit 73d9784

Please sign in to comment.