Skip to content

Commit

Permalink
Browse files Browse the repository at this point in the history
polish translation update
git-svn-id: http://svn.osgeo.org/qgis/branches/Version-1_0@10377 c8812cc2-4d05-0410-92ff-de0c093fc19c
  • Loading branch information
borysiasty committed Mar 21, 2009
1 parent 2412cfe commit 74c5e96
Showing 1 changed file with 29 additions and 39 deletions.
68 changes: 29 additions & 39 deletions i18n/qgis_pl_PL.ts
@@ -1,5 +1,6 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS><TS version="1.1" language="pl_PL">
<defaultcodec></defaultcodec>
<context>
<name>CoordinateCapture</name>
<message>
Expand Down Expand Up @@ -3173,7 +3174,6 @@ Błędy: %2
<translation>Podpowiedzi mapy wymagają aktywnej warstwy</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>This release candidate includes over 265 bug fixes and enchancements over the QGIS 0.11.0 release. In addition we have added the following new features:</source>
<translation type="obsolete">W tej wersji dodano następujące funkcje i usprawnienia:</translation>
</message>
Expand Down Expand Up @@ -3228,7 +3228,6 @@ Błędy: %2
<translation>Nowa wtyczka do interpolacji z obiektów punktowych.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>The python plugin manager was completely overhauled, the new version having many improvements, including checking that the version of QGIS running will support a plugin that is being installed.</source>
<translation type="obsolete">Instalator wtyczek został całkowicie zmodernizowany. Nowa wersja zawiera wiele usprawnień, w tym automatyczną aktualizację i kontrolę kompatybilności zainstalowanych wtyczek.</translation>
</message>
Expand Down Expand Up @@ -3265,22 +3264,22 @@ Błędy: %2
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="1813"/>
<source>Changes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zmiany</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="1812"/>
<source>QGIS 1.0.2 is a bug fix release for the stable version of QGIS.A summary of the improvements can be found at https://trac.osgeo.org/qgis/query?status=closed&amp;milestone=Version+1.0.2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>QGIS 1.0.2 jest wydaniem poprawkowym dla stabilnej wersji QGISa. Podsumowanie zmian znajduje się pod adresem https://trac.osgeo.org/qgis/query?status=closed&amp;milestone=Version+1.0.2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="1817"/>
<source>QGIS 1.0.1 is a bug fix release for the stable version of QGIS.A summary of the improvements can be found at https://trac.osgeo.org/qgis/query?status=closed&amp;milestone=Version+1.0.1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>QGIS 1.0.1 jest wydaniem poprawkowym dla stabilnej wersji QGISa. Podsumowanie zmian znajduje się pod adresem https://trac.osgeo.org/qgis/query?status=closed&amp;milestone=Version+1.0.1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="1821"/>
<source>The QGIS 1.0 release includes over 265 bug fixes and enhancements over the QGIS 0.11.0 release. In addition we have added the following new features:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wydanie 1.0 Quantum GISa zawiera ponad 265 poprawek błędów i usprawnień od wydania 0.11. Ponadto dodaliśmy następujące nowe funkcje:</translation>
</message>
</context>
<context>
Expand Down Expand Up @@ -4136,17 +4135,17 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../src/app/composer/qgscomposer.cpp" line="610"/>
<source>Qt4 svg code. Of note, text does not appear in the SVG file and there are problems with the map bounding box clipping other items such as the legend or scale bar.&lt;/p&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kod SVG Qt4. W pliku SVG może brakować napisów a także mogą pojawić się prolemy, jeśli zasięg mapy przecina inne obiekty jak legenda czy podziałka.&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/composer/qgscomposer.cpp" line="614"/>
<source>Qt4 svg code. In particular, there are problems with layers not being clipped to the map bounding box.&lt;/p&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kod SVG Qt4. W szególności z warstwami nie przyciętymi do zasięgu obrazu mogą wystąpić problemy.&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/composer/qgscomposer.cpp" line="618"/>
<source>If you require a vector-based output file from Qgis it is suggested that you try printing to PostScript if the SVG output is not satisfactory.&lt;/p&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Jeśli chcesz wyeksportować obraz wektorowy a jakość pliku SVG jest niezadowalająca, sugerujemy wydruk do PostScriptu&lt;/p&gt;</translation>
</message>
</context>
<context>
Expand All @@ -4167,12 +4166,10 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<translation>Obiekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Open Template ...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Otwórz szablon ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Save Template &amp;As...</source>
<translation type="obsolete">Zapisz szablon j&amp;ako...</translation>
</message>
Expand Down Expand Up @@ -4707,14 +4704,13 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<translation>Numeryczna</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Map </source>
<translation type="obsolete">Mapa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/composer/qgscomposerscalebarwidget.cpp" line="148"/>
<source>Map %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mapa %1</translation>
</message>
</context>
<context>
Expand Down Expand Up @@ -8954,7 +8950,6 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<translation>Ostrzeżenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Cannot find MSYS (</source>
<translation type="obsolete">Nie można odnaleźć MSYS (</translation>
</message>
Expand Down Expand Up @@ -9003,7 +8998,7 @@ w wierszu </translation>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/qgsgrasstools.cpp" line="175"/>
<source>Cannot start command shell (%1)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie mogę uruchomić konsoli (%1)</translation>
</message>
</context>
<context>
Expand Down Expand Up @@ -11923,7 +11918,7 @@ Musisz włączyć ponownie Quantum GISa, żeby ją przeładować.</translation>
<message>
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/i18n.cpp" line="204"/>
<source>You are about to add several plugin repositories that are neither authorized nor supported by the Quantum GIS team. Plugin authors generally make efforts to ensure that their work is useful and safe, however, we can assume no responsibility for them.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zamierzasz dodać repozytoria nieautoryzowane i niewspierane przez zespół Quantum GISa. Autorzy generalnie dokładają starań, by ich wtyczki były użyteczne i bezpieczne, lecz nie możemy brać za nich żadnej odpowiedzialności.</translation>
</message>
</context>
<context>
Expand Down Expand Up @@ -12101,42 +12096,42 @@ Musisz włączyć ponownie Quantum GISa, żeby ją przeładować.</translation>
<message>
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="379"/>
<source>Options</source>
<translation type="unfinished">Opcje</translation>
<translation>Opcje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="382"/>
<source>Configuration of the plugin installer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Konfiguracja instalatora wtyczek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="410"/>
<source>every time QGIS starts</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>przy każdym uruchomieniu programu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="415"/>
<source>once a day</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>raz dziennie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="420"/>
<source>every 3 days</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>co trzy dni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="425"/>
<source>every week</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>co tydzień</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="430"/>
<source>every 2 weeks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>co dwa tygodnie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="435"/>
<source>every month</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>co miesiąc</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="465"/>
Expand All @@ -12145,27 +12140,27 @@ Musisz włączyć ponownie Quantum GISa, żeby ją przeładować.</translation>
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Note:&lt;/span&gt; If this function is enabled, Quantum GIS will inform you whenever a new plugin or plugin update is available. Otherwise, fetching repositories will be performed during opening of the Plugin Installer window.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;p, li { white-space: pre-wrap; }&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Uwaga:&lt;/span&gt; Jeśli ta funkcja jest włączona, Quantum GIS będzie przy starcie powiadamiał o dostępnych aktualizacjach zainstalowanych wtyczek lub nowościach w repozytoriach. W przeciwnym wypadku odświeżanie repozytoriów będzie następowało tylko podczas otwierania okna Instalatora Wtyczek.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="488"/>
<source>Allowed plugins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dozwolone wtyczki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="497"/>
<source>Only show plugins from the official repository</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pokazuj wyłącznie wtyczki z oficjalnego repozytorium</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="510"/>
<source>Show all plugins except those marked as experimental</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pokazuj wszystkie wtyczki za wyjątkiem oznaczonych jako eksperymentalne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="523"/>
<source>Show all plugins, even those marked as experimental</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pokazuj wszystkie wtyczki, także eksperymentalne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="542"/>
Expand All @@ -12174,7 +12169,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Note:&lt;/span&gt; Experimental plugins are generally unsuitable for production use. These plugins are in early stages of development, and should be considered &apos;incomplete&apos; or &apos;proof of concept&apos; tools. QGIS does not recommend installing these plugins unless you intend to use them for testing purposes.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;p, li { white-space: pre-wrap; }&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Uwaga:&lt;/span&gt; Eksperymentalne wtyczki nie są przeznaczone do codziennego użytku. Są to zwykle koncepcyjne wtyczki na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Zespół Quantum GISa nie zaleca ich instalować, o ile nie robisz tego świadomie w celach testowych.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
</message>
</context>
<context>
Expand Down Expand Up @@ -13199,17 +13194,14 @@ Z tego powodu wybrór odwzorowania nie będzie działał...</translation>
<translation>Wymiar:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>X: </source>
<translation type="obsolete">X: </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> Y: </source>
<translation type="obsolete"> Y: </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> Bands: </source>
<translation type="obsolete">Kanały:</translation>
</message>
Expand Down Expand Up @@ -13389,7 +13381,6 @@ Z tego powodu wybrór odwzorowania nie będzie działał...</translation>
<translation>Wartość oznaczająca brak danych</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>and all other files</source>
<translation type="obsolete">i wszystkie inne pliki</translation>
</message>
Expand All @@ -13406,22 +13397,22 @@ Z tego powodu wybrór odwzorowania nie będzie działał...</translation>
<message>
<location filename="../src/core/raster/qgsrasterlayer.cpp" line="405"/>
<source>%1 and all other files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>%1 i wszystkie inne pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/raster/qgsrasterlayer.cpp" line="1885"/>
<source>Band%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kanał%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/raster/qgsrasterlayer.cpp" line="2554"/>
<source>X: %1 Y: %2 Bands: %3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>X: %1 Y: %2 Kanały: %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/raster/qgsrasterlayer.cpp" line="2653"/>
<source>Project Spatial Reference System: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Przestrzenny układ odniesienia projektu:</translation>
</message>
</context>
<context>
Expand Down Expand Up @@ -16404,7 +16395,6 @@ Czy aktualne klasy powiny zostać usunięte przed klasyfikacją?</translation>
<translation>Obszar granicy WGS 84</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Available in CRS</source>
<translation type="obsolete">Dostępny w układzie współrzędnych</translation>
</message>
Expand Down

0 comments on commit 74c5e96

Please sign in to comment.