Skip to content
Permalink
Browse files
[TRANSUP] pl: function_help
  • Loading branch information
Cracert committed Feb 10, 2014
1 parent 4aa8607 commit 7927c7ef83ade1134f1a120351b3b8fc64b526c1
Showing with 165 additions and 12 deletions.
  1. +165 −12 i18n/qgis_pl.ts
@@ -69698,7 +69698,19 @@ b → geometry
<pre> centroid($geometry) → returns a point geometry</pre>

</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;h3&gt;funkcja centroid&lt;/h3&gt;
Zwraca środek geometryczny obiektu.

&lt;h4&gt;Składnia&lt;/h4&gt;
&lt;pre&gt;centroid(a)&lt;/pre&gt;

&lt;h4&gt;Argumenty&lt;/h4&gt;
b &amp;rarr; geometry

&lt;h4&gt;Przykład&lt;/h4&gt;
&lt;pre&gt; centroid($geometry) &amp;rarr; zwraca punkt&lt;/pre&gt;

</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsexpression_texts.cpp" line="1588"/>
@@ -69716,7 +69728,20 @@ geometry &amp;rarr; geometry
&lt;pre&gt; within( geomFromWKT( &apos;POINT( 0.5 0.5 )&apos;) , geomFromWKT(&apos;POLYGON((0 0 , 0 1 , 1 1 , 1 0 , 0 0 ))&apos; ) ) &amp;rarr; returns 1&lt;/pre&gt;
&lt;pre&gt; within( geomFromWKT( &apos;POINT( 5 5 )&apos;) , geomFromWKT(&apos;POLYGON((0 0 , 0 1 , 1 1 , 1 0 , 0 0 ))&apos; ) ) &amp;rarr; returns 0&lt;/pre&gt;
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;h3&gt;funkcja within&lt;/h3&gt;
Zwraca 1 jeśli geometria a jest całkowicie wewnątrz geometrii b

&lt;h4&gt;Składnia&lt;/h4&gt;
&lt;pre&gt;within( geometry a , geometry b)&lt;/pre&gt;

&lt;h4&gt;Argumenty&lt;/h4&gt;
geometry &amp;rarr; geometry
geometry &amp;rarr; geometry

&lt;h4&gt;Przykład&lt;/h4&gt;
&lt;pre&gt; within( geomFromWKT( &apos;POINT( 0.5 0.5 )&apos;) , geomFromWKT(&apos;POLYGON((0 0 , 0 1 , 1 1 , 1 0 , 0 0 ))&apos; ) ) &amp;rarr; zwraca 1&lt;/pre&gt;
&lt;pre&gt; within( geomFromWKT( &apos;POINT( 5 5 )&apos;) , geomFromWKT(&apos;POLYGON((0 0 , 0 1 , 1 1 , 1 0 , 0 0 ))&apos; ) ) &amp;rarr; zwraca 0&lt;/pre&gt;
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsexpression_texts.cpp" line="1635"/>
@@ -69737,7 +69762,22 @@ $map &amp;rarr; &quot;canvas&quot; (within the main QGIS main canvas)&lt;/pre&gt


</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;h3&gt;funkcja $map&lt;/h3&gt;
Zwraca ID bieżącego obiektu mapy (wydruk), lub obszaru mapy jeśli odnosi się do głównego okna programu.

&lt;h4&gt;Składnia&lt;/h4&gt;
&lt;pre&gt;$map&lt;/pre&gt;

&lt;h4&gt;Argumenty&lt;/h4&gt;
Brak

&lt;h4&gt;Przykład&lt;/h4&gt;
&lt;!-- Show example of function.--&gt;
&lt;pre&gt;$map &amp;rarr; &quot;mapa_przegladowa&quot; (w ramach wydruku)&lt;br /&gt;
$map &amp;rarr; &quot;obszar_mapy&quot; (obszar mapy okna głównego programu )&lt;/pre&gt;


</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsexpression_texts.cpp" line="1652"/>
@@ -69754,7 +69794,19 @@ b &amp;rarr; geometry
&lt;h4&gt;Example&lt;/h4&gt;
&lt;pre&gt; distance( geomFromWKT( &apos;POINT(4 4)&apos; ) , geomFromWKT( &apos;POINT(4 8)&apos; )) &amp;rarr; returns 4&lt;/pre&gt;
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;h3&gt;funkcja distance&lt;/h3&gt;
Zwraca najmniejszą odległość (bazując na układzie współrzędnych) pomiędzy dwoma geometriami.

&lt;h4&gt;Składnia&lt;/h4&gt;
&lt;pre&gt;distance( a, b )&lt;/pre&gt;

&lt;h4&gt;Argumenty&lt;/h4&gt;
a &amp;rarr; geometry
b &amp;rarr; geometry

&lt;h4&gt;Przykład&lt;/h4&gt;
&lt;pre&gt; distance( geomFromWKT( &apos;POINT(4 4)&apos; ) , geomFromWKT( &apos;POINT(4 8)&apos; )) &amp;rarr; zwraca 4&lt;/pre&gt;
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsexpression_texts.cpp" line="1715"/>
@@ -69771,7 +69823,19 @@ geometry &amp;rarr; geometry
&lt;h4&gt;Example&lt;/h4&gt;
&lt;pre&gt; geomToWKT( difference( geomFromWKT( &apos;LINESTRING(3 3 , 4 4 , 5 5)&apos; ) , geomFromWKT( &apos;LINESTRING(3 3 , 4 4)&apos; )) ) &amp;rarr; returns LINESTRING(4 4, 5 5)&lt;/pre&gt;
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;h3&gt;funkcja difference&lt;/h3&gt;
Zwraca różnice geomteryczną pomiędzy geometriami a i b.

&lt;h4&gt;Składnia&lt;/h4&gt;
&lt;pre&gt;difference( a, b )&lt;/pre&gt;

&lt;h4&gt;Argumenty&lt;/h4&gt;
geometry &amp;rarr; geometry
geometry &amp;rarr; geometry

&lt;h4&gt;Przykład&lt;/h4&gt;
&lt;pre&gt; geomToWKT( difference( geomFromWKT( &apos;LINESTRING(3 3 , 4 4 , 5 5)&apos; ) , geomFromWKT( &apos;LINESTRING(3 3 , 4 4)&apos; )) ) &amp;rarr; zwraca LINESTRING(4 4, 5 5)&lt;/pre&gt;
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsexpression_texts.cpp" line="1728"/>
@@ -69790,7 +69854,21 @@ None
&lt;pre&gt; 4 IS NOT 2+2 &amp;rarr; returns 0 &lt;/pre&gt;

</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;h3&gt;NOT&lt;/h3&gt;
Zwraca 1 jeśli a nie jest tożsame z b.

&lt;h4&gt;Składnia&lt;/h4&gt;
&lt;pre&gt; a NOT b &lt;/pre&gt;

&lt;h4&gt;Argumenty&lt;/h4&gt;
Brak

&lt;h4&gt;Przykład&lt;/h4&gt;
&lt;pre&gt; &apos;a&apos; IS NOT &apos;b&apos; &amp;rarr; zwraca 1 &lt;/pre&gt;
&lt;pre&gt; &apos;a&apos; IS NOT &apos;a&apos; &amp;rarr; zwraca 0 &lt;/pre&gt;
&lt;pre&gt; 4 IS NOT 2+2 &amp;rarr; zwraca 0 &lt;/pre&gt;

</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsexpression_texts.cpp" line="1848"/>
@@ -69807,7 +69885,19 @@ geometry &amp;rarr; geometry
&lt;h4&gt;Example&lt;/h4&gt;
&lt;pre&gt; geomToWKT( symDifference( geomFromWKT( &apos;LINESTRING(3 3 , 4 4 , 5 5)&apos; ) , geomFromWKT( &apos;LINESTRING(3 3 , 8 8)&apos; )) ) &amp;rarr; returns LINESTRING(5 5, 8 8)&lt;/pre&gt;
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;h3&gt;funkcja symDifference&lt;/h3&gt;
Zwraca różnicę symetryczną.

&lt;h4&gt;Składnia&lt;/h4&gt;
&lt;pre&gt;symDifference( geometry a, geometry b)&lt;/pre&gt;

&lt;h4&gt;Argumenty&lt;/h4&gt;
geometry &amp;rarr; geometry
geometry &amp;rarr; geometry

&lt;h4&gt;Przykład&lt;/h4&gt;
&lt;pre&gt; geomToWKT( symDifference( geomFromWKT( &apos;LINESTRING(3 3 , 4 4 , 5 5)&apos; ) , geomFromWKT( &apos;LINESTRING(3 3 , 8 8)&apos; )) ) &amp;rarr; zwraca LINESTRING(5 5, 8 8)&lt;/pre&gt;
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsexpression_texts.cpp" line="1891"/>
@@ -69825,7 +69915,20 @@ geometry &amp;rarr; geometry
&lt;pre&gt; contains( geomFromWKT( &apos;POLYGON((0 0 , 0 1 , 1 1 , 1 0 , 0 0 ))&apos; ) , geomFromWKT( &apos;POINT( 0.5 0.5 )&apos; )) &amp;rarr; returns 1&lt;/pre&gt;
&lt;pre&gt; contains( geomFromWKT( &apos;POLYGON((0 0 , 0 1 , 1 1 , 1 0 , 0 0 ))&apos; ) , geomFromWKT( &apos;LINESTRING(3 3 , 4 4 , 5 5)&apos; )) &amp;rarr; returns 0&lt;/pre&gt;
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;h3&gt;funkcja contains&lt;/h3&gt;
Zwraca 1 jeśli dowolna częśc geometrii b znajduje się w obrębie geometrii a.

&lt;h4&gt;Składnia&lt;/h4&gt;
&lt;pre&gt;contains( geometry a , geometry b)&lt;/pre&gt;

&lt;h4&gt;Argumenty&lt;/h4&gt;
geometry &amp;rarr; geometry
geometry &amp;rarr; geometry

&lt;h4&gt;Przykład&lt;/h4&gt;
&lt;pre&gt; contains( geomFromWKT( &apos;POLYGON((0 0 , 0 1 , 1 1 , 1 0 , 0 0 ))&apos; ) , geomFromWKT( &apos;POINT( 0.5 0.5 )&apos; )) &amp;rarr; zwraca 1&lt;/pre&gt;
&lt;pre&gt; contains( geomFromWKT( &apos;POLYGON((0 0 , 0 1 , 1 1 , 1 0 , 0 0 ))&apos; ) , geomFromWKT( &apos;LINESTRING(3 3 , 4 4 , 5 5)&apos; )) &amp;rarr; zwraca 0&lt;/pre&gt;
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsexpression_texts.cpp" line="1939"/>
@@ -70205,7 +70308,20 @@ None
&lt;pre&gt; 4 = 2+2 OR 1 = 2 &amp;rarr; returns 1 &lt;/pre&gt;
&lt;pre&gt; 4 = 2 OR 1 = 2 &amp;rarr; returns 0 &lt;/pre&gt;
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;h3&gt;operator logiczny OR&lt;/h3&gt;
Zwraca 1 przynajmniej jeden a lub b jest równe 1 (TRUE).

&lt;h4&gt;Składnia&lt;/h4&gt;
&lt;pre&gt; a OR b &lt;/pre&gt;

&lt;h4&gt;Argumenty&lt;/h4&gt;
Brak

&lt;h4&gt;Przykład&lt;/h4&gt;
&lt;pre&gt; 4 = 2+2 OR 1 = 1 &amp;rarr; zwraca 1 &lt;/pre&gt;
&lt;pre&gt; 4 = 2+2 OR 1 = 2 &amp;rarr; zwraca 1 &lt;/pre&gt;
&lt;pre&gt; 4 = 2 OR 1 = 2 &amp;rarr; zwraca 0 &lt;/pre&gt;
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsexpression_texts.cpp" line="1491"/>
@@ -72505,7 +72621,19 @@ a &amp;rarr; geometry
&lt;h4&gt;Example&lt;/h4&gt;
&lt;pre&gt; geomToWKT( convexHull( geomFromWKT( &apos;LINESTRING(3 3 , 4 4 , 4 10)&apos; )) ) &amp;rarr; returns POLYGON((3 3,4 10,4 4,3 3)) &lt;/pre&gt;
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;h3&gt;funkcja convexHull&lt;/h3&gt;
Zwraca otoczkę wypukłą geometrii. Jest to najmniejszy obszar, w ramach którego mieszczą się wszystkie zadane obiekty.

&lt;h4&gt;Składnia&lt;/h4&gt;
&lt;pre&gt;convexHull( a, b )&lt;/pre&gt;

&lt;h4&gt;Argumenty&lt;/h4&gt;
a &amp;rarr; geometry
b &amp;rarr; geometry

&lt;h4&gt;Przykład&lt;/h4&gt;
&lt;pre&gt; geomToWKT( convexHull( geomFromWKT( &apos;LINESTRING(3 3 , 4 4 , 4 10)&apos; )) ) &amp;rarr; zwraca POLYGON((3 3,4 10,4 4,3 3)) &lt;/pre&gt;
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsexpression_texts.cpp" line="37"/>
@@ -72745,7 +72873,19 @@ text &amp;rarr; Well-Known Text (WKT) representation of a geometry
&lt;pre&gt; geomFromWKT( &apos;POINT(4 5)&apos; ) &amp;rarr; returns a geometry&lt;/pre&gt;

</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;h3&gt;funkcja geomFromWKT &lt;/h3&gt;
Zwraca geometrię utworzoną z opisu w formacie Well-Known Text (WKT).

&lt;h4&gt;Składnia&lt;/h4&gt;
&lt;pre&gt;geomFromWKT(text)&lt;/pre&gt;

&lt;h4&gt;Argumenty&lt;/h4&gt;
text &amp;rarr; opis geometrii w formacie Well-Known Text (WKT)

&lt;h4&gt;Przykład&lt;/h4&gt;
&lt;pre&gt; geomFromWKT( &apos;POINT(4 5)&apos; ) &amp;rarr; zwraca zadaną geometrię&lt;/pre&gt;

</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsexpression_texts.cpp" line="711"/>
@@ -72922,7 +73062,20 @@ None
&lt;pre&gt; 4 = 2+2 AND 1 = 2 &amp;rarr; returns 0 &lt;/pre&gt;

</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;h3&gt;operator logiczny AND&lt;/h3&gt;
Zwraca 1, jeśli a i b są równe 1 (TRUE).

&lt;h4&gt;Składnia&lt;/h4&gt;
&lt;pre&gt; a AND b &lt;/pre&gt;

&lt;h4&gt;Argumenty&lt;/h4&gt;
Brak

&lt;h4&gt;Przykład&lt;/h4&gt;
&lt;pre&gt; 4 = 2+2 AND 1 = 1 &amp;rarr; zwraca 1 &lt;/pre&gt;
&lt;pre&gt; 4 = 2+2 AND 1 = 2 &amp;rarr; zwraca 0 &lt;/pre&gt;

</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsexpression_texts.cpp" line="1399"/>

0 comments on commit 7927c7e

Please sign in to comment.