Skip to content
Permalink
Browse files
Merge pull request #1268 from milenanv/qgis_trans_pl
[TRANSUP] pl by milena
  • Loading branch information
mach0 committed Mar 26, 2014
2 parents 05ce120 + 6703126 commit 8bb1304
Showing 1 changed file with 173 additions and 35 deletions.
@@ -15003,24 +15003,24 @@ Wersja binarna została skompilowana z Qt %1, a bieżąca działa z Qt %2</trans
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="6488"/>
<source>No legend entries selected</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie wybrano elementów legendy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="6489"/>
<source>Select the layers and groups you want to remove in the legend.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wybierz warstwy i grupy, które chcesz usunąć z legendy.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="6496"/>
<source>Remove layers and groups</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Usuń warstwy i grupy</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="6496"/>
<source>Remove %n legend entries?</source>
<comment>number of legend items to remove</comment>
<translation type="unfinished">
<numerusform></numerusform>
<translation>
<numerusform>Czy usunąć %n obiektów legendy?</numerusform>
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
</translation>
@@ -15029,8 +15029,8 @@ Wersja binarna została skompilowana z Qt %1, a bieżąca działa z Qt %2</trans
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="6503"/>
<source>%n legend entries removed.</source>
<comment>number of removed legend entries</comment>
<translation type="unfinished">
<numerusform></numerusform>
<translation>
<numerusform>Usunięto %n obiektów legendy.</numerusform>
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
</translation>
@@ -15645,7 +15645,7 @@ QWT Version: %1.</source>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="426"/>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="433"/>
<source>CRS was undefined</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie zdefiniowano układu współrzędnych</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="426"/>
@@ -15930,22 +15930,22 @@ Błąd: %1</translation>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="5693"/>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="5699"/>
<source>Paste features</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wklej obiekty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="5687"/>
<source>no features could be successfully pasted.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>nie wklejono żadnych obiektów.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="5694"/>
<source>%1 features were successfully pasted.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>%1 obiektów wklejono poprawnie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="5700"/>
<source>%1 of %2 features could be successfully pasted.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>%1 z %2 obiektów wklejono poprawnie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="5727"/>
@@ -25638,7 +25638,7 @@ a aktualną wersją pliku jest [%3]</translation>
<message>
<location filename="../src/gui/symbology-ng/qgsdatadefinedsymboldialog.cpp" line="204"/>
<source>&apos;feature&apos;|&apos;viewport&apos;</source>
<translation>&apos;obiekt&apos;|&apos;widokt&apos;</translation>
<translation type="unfinished">&apos;obiekt&apos;|&apos;widok&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/symbology-ng/qgsdatadefinedsymboldialog.cpp" line="209"/>
@@ -25752,7 +25752,7 @@ a aktualną wersją pliku jest [%3]</translation>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsdbsourceselectbase.ui" line="134"/>
<source>Hold dialog open</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie zamykaj okna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsdbsourceselectbase.ui" line="143"/>
@@ -28851,37 +28851,37 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../src/ui/qgsextentgroupboxwidget.ui" line="14"/>
<source>Form</source>
<translation type="unfinished">Formularz</translation>
<translation>Formularz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsextentgroupboxwidget.ui" line="22"/>
<source>West</source>
<translation type="unfinished">Zachód</translation>
<translation>Zachód</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsextentgroupboxwidget.ui" line="35"/>
<source>East</source>
<translation type="unfinished">Wschód</translation>
<translation>Wschód</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsextentgroupboxwidget.ui" line="48"/>
<source>North</source>
<translation type="unfinished">Północ</translation>
<translation>Północ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsextentgroupboxwidget.ui" line="65"/>
<source>South</source>
<translation type="unfinished">Południe</translation>
<translation>Południe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsextentgroupboxwidget.ui" line="102"/>
<source>Layer extent</source>
<translation type="unfinished">Zasięg warstwy</translation>
<translation>Zasięg warstwy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsextentgroupboxwidget.ui" line="131"/>
<source>Map view extent</source>
<translation type="unfinished">Zasięg widoku mapy</translation>
<translation>Zasięg widoku mapy</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -32081,12 +32081,12 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../src/gui/symbology-ng/qgssymbollayerv2widget.cpp" line="972"/>
<source>Color (start)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kolor (początkowy)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/symbology-ng/qgssymbollayerv2widget.cpp" line="973"/>
<source>Color (end)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kolor (końcowy)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/symbology-ng/qgssymbollayerv2widget.cpp" line="974"/>
@@ -38013,12 +38013,12 @@ Może to być spowodowane problemem w sieci lokalnej lub problemem serwera WMS.<
<message>
<location filename="../src/app/legend/qgslegend.cpp" line="1188"/>
<source>Destination CRS set to %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Docelowy układ współrzędnych ustwiono na %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/legend/qgslegend.cpp" line="1208"/>
<source>On the fly reprojection enabled.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Włączona reprojekcja w locie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/legend/qgslegend.cpp" line="2087"/>
@@ -38882,7 +38882,7 @@ nie będą wyświetlane</translation>
<message>
<location filename="../src/app/qgsmaptooladdpart.cpp" line="65"/>
<source>Could not add part. %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie można dodać części. %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgsmaptooladdpart.cpp" line="104"/>
@@ -63177,8 +63177,6 @@ Response was:
<source>%n missing row(s)</source>
<translation type="unfinished">
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
</translation>
</message>
<message>
@@ -63192,8 +63190,6 @@ Response was:
<source>%n missing column(s)</source>
<translation type="unfinished">
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
</translation>
</message>
<message>
@@ -67714,7 +67710,92 @@ Note: Experimental plugins are generally unsuitable for production use. These pl

&lt;/p&gt;
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">&lt;h3&gt;Manadżer wtyczek&lt;/h3&gt;

&lt;p&gt;
Manadżer wtyczek.
&lt;/p&gt;


&lt;a href=&quot;#installedtab&quot;&gt;Zainstalowane&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href=&quot;#getmoretab&quot;&gt;Pobierz więcej&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href=&quot;#newtab&quot;&gt;Nowości&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href=&quot;#upgradabletab&quot;&gt;Aktualizowalne&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href=&quot;#invalidtab&quot;&gt;Niesprawne&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href=&quot;#settingstab&quot;&gt;Ustawienia&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;

&lt;a name=&quot;installedtab&quot;&gt;
&lt;h4&gt;Zainstalowane&lt;/h4&gt;
&lt;/a&gt;
&lt;p&gt;
Ta zakładka zawiera listę wszystkich wtyczek zainstalowanych na komputerze.
Lista zawiera zarówno wtyczki napisane w języku C++ jak i Python.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
Wtyczki możesz włączać i wyłączać poprzez zaznaczanie checkboksa lub dwuklik na nazwie.&lt;br/&gt;
Pojedyncze klinięcie na nazwie wtyczki wyświetla jej opis i szczegóły instalacji.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
Kliknięcie prawym uaktywni menu konstektowe, w którym możesz zmienić sortowanie po:
nazwie, liczbie pobrań, głosach i statusie.
&lt;/p&gt;


&lt;a name=&quot;getmoretab&quot;&gt;
&lt;h4&gt;Pobierz więcej&lt;/h4&gt;
&lt;/a&gt;
&lt;p&gt;
Na tej zakładce znajduje się lista wtyczek dostępnych do instalacji z repozytorium.
Lista jest pobierana na starcie, możesz zmienić to w ustawieniach.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
Kliknięcie na nazwie wtyczki wyświetli jej opis i uaktywni przycisk umożliwiający jej instalację.
&lt;/p&gt;

&lt;a name=&quot;newtab&quot;&gt;
&lt;h4&gt;Nowości&lt;/h4&gt;
&lt;/a&gt;
&lt;p&gt;
Ta zakładka pokaże się, gdy nowa wtyczka zostanie upubliczniona. Zostanie ona pokazana tylko raz.
&lt;/p&gt;

&lt;a name=&quot;upgradabletab&quot;&gt;
&lt;h4&gt;Aktualizowalne&lt;/h4&gt;
&lt;/a&gt;
&lt;p&gt;
Ta zakładka pokaże się, jeśli któraś z zainstalowanych wtyczek ma nowszą wersję niż zainstalowana
i może być zaktualizoawna.
&lt;/p&gt;

&lt;a name=&quot;Invalid tab&quot;&gt;
&lt;h4&gt;Niesprawne&lt;/h4&gt;
&lt;/a&gt;
&lt;p&gt;
Ta zakładka pokaże się tylko wtedy, gdy jakaś wtyczka będzie uszkodzona.
Może się to zdarzyć podczas instalacji.
&lt;/p&gt;

&lt;a name=&quot;settingstab&quot;&gt;
&lt;h4&gt;Ustawienia&lt;/h4&gt;
&lt;/a&gt;
&lt;p&gt;
Na tej zakładce możesz zmieniać ustawienia Menadżera wtyczek.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
Możesz ustawić z jaką częstotliwością QGIS będzie pobierał listę wtyczek i aktualizował informację
z dostępnych repozytoriów.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
Zaznaczając opcję &apos;Pokaż również wtyczki ekcperymentalne&apos;, wszystkie wtyczki zostaną pokazane
na listach, nawet te, które są uważane przez autora za &apos;eksperymentalne&apos;.

&lt;table border=1 width=&apos;95%&apos; align=&apos;center&apos;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;
Uwaga: Wtyczki eksperymentalne generalnie nie są przeznaczone do codziennego użytku. Są na wczesnym etapie rozwoju i powinny być traktowane jako niekompletne lub koncepcyjne.
Zaspół QGIS nie zaleca instalowania ich w celach innych niż testowe.
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;

&lt;/p&gt;
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgscontexthelp_texts.cpp" line="829"/>
@@ -74258,7 +74339,25 @@ None
&lt;pre&gt; $geometry IS NULL &amp;rarr; returns 0, if your geometry is not NULL&lt;/pre&gt;

</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">&lt;h3&gt;wyrażenie IS&lt;/h3&gt;
Zwraca 1 jeśli a jest takie samo jak b.

&lt;h4&gt;Składnia&lt;/h4&gt;
&lt;pre&gt;a is b&lt;/pre&gt;

&lt;h4&gt;Argumenty&lt;/h4&gt;
Brak

&lt;h4&gt;Przykład&lt;/h4&gt;
&lt;pre&gt; &apos;A&apos; IS &apos;A&apos; &amp;rarr; zwraca 1 &lt;/pre&gt;
&lt;pre&gt; &apos;A&apos; IS &apos;a&apos; &amp;rarr; zwraca 0 &lt;/pre&gt;
&lt;pre&gt; 4 IS 4 &amp;rarr; zwraca 1 &lt;/pre&gt;
&lt;pre&gt; 4 IS 2+2 &amp;rarr; zwraca 1 &lt;/pre&gt;
&lt;pre&gt; 4 IS 2 &amp;rarr; zwraca 0 &lt;/pre&gt;
&lt;pre&gt; 4 IS 2 &amp;rarr; zwraca 0 &lt;/pre&gt;
&lt;pre&gt; $geometry IS NULL &amp;rarr; zwraca 0, jeśli twoja geometria nie jest NULL&lt;/pre&gt;

</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsexpression_texts.cpp" line="1535"/>
@@ -74276,7 +74375,20 @@ b &amp;rarr; geometry
&lt;pre&gt; disjoint( geomFromWKT( &apos;POLYGON((0 0 , 0 1 , 1 1 , 1 0 , 0 0 ))&apos; ) , geomFromWKT( &apos;LINESTRING(3 3 , 4 4 , 5 5)&apos; )) &amp;rarr; returns 1&lt;/pre&gt;
&lt;pre&gt; disjoint( geomFromWKT( &apos;LINESTRING(3 3 , 4 4 , 5 5)&apos; ) , geomFromWKT( &apos;POINT(4 4)&apos; )) &amp;rarr; returns 0&lt;/pre&gt;
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;h3&gt;funkcja disjoint&lt;/h3&gt;
Zwraca 1 if jeśli geometrie nie &quot;przecinają się przestrzennie&quot; - jeśli nie współdzielą żadnej przestrzeni.

&lt;h4&gt;Składnia&lt;/h4&gt;
&lt;pre&gt;disjoint( a, b )&lt;/pre&gt;

&lt;h4&gt;Argumenty&lt;/h4&gt;
a &amp;rarr; geometria
b &amp;rarr; geometria

&lt;h4&gt;Przykład&lt;/h4&gt;
&lt;pre&gt; disjoint( geomFromWKT( &apos;POLYGON((0 0 , 0 1 , 1 1 , 1 0 , 0 0 ))&apos; ) , geomFromWKT( &apos;LINESTRING(3 3 , 4 4 , 5 5)&apos; )) &amp;rarr; zwraca 1&lt;/pre&gt;
&lt;pre&gt; disjoint( geomFromWKT( &apos;LINESTRING(3 3 , 4 4 , 5 5)&apos; ) , geomFromWKT( &apos;POINT(4 4)&apos; )) &amp;rarr; zwraca 0&lt;/pre&gt;
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsexpression_texts.cpp" line="245"/>
@@ -74323,7 +74435,20 @@ b &amp;rarr; distance for the buffer
&lt;pre&gt; buffer($geometry, 10.5 ) &amp;rarr; returns a polygon&lt;/pre&gt;

</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;h3&gt;funkcja buffer&lt;/h3&gt;
Zwraca geometrię reprezentującą wszystkie punkty, których odległość od tej geometrii jest mniejsza lub równa odległości. Kalkulacje są przeprowadzone w układzie współrzędnych tej geometrii.

&lt;h4&gt;Składnia&lt;/h4&gt;
&lt;pre&gt;buffer(a, b)&lt;/pre&gt;

&lt;h4&gt;Argumenty&lt;/h4&gt;
a &amp;rarr; geometria
b &amp;rarr; odległość dla bufora

&lt;h4&gt;Przykład&lt;/h4&gt;
&lt;pre&gt; buffer($geometry, 10.5 ) &amp;rarr; zwraca polygon&lt;/pre&gt;

</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsexpression_texts.cpp" line="962"/>
@@ -74341,7 +74466,20 @@ geometry &amp;rarr; geometry
&lt;pre&gt; crosses( geomFromWKT( &apos;LINESTRING(3 5 , 4 4 , 5 3)&apos; ) , geomFromWKT( &apos;LINESTRING(3 3 , 4 4 , 5 5)&apos; )) &amp;rarr; returns 1&lt;/pre&gt;
&lt;pre&gt; crosses( geomFromWKT( &apos;POINT(4 5)&apos; ) , geomFromWKT( &apos;LINESTRING(3 3 , 4 4 , 5 5)&apos; )) &amp;rarr; returns 0&lt;/pre&gt;
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;h3&gt;funkcja crosses&lt;/h3&gt;
Zwraca 1 jeśli wejściowe geometrie posiadają kilka, lecz nie wszystkie, takie same wewnętrzne punkty.

&lt;h4&gt;Składnia&lt;/h4&gt;
&lt;pre&gt;crosses( $geometry , $geometry)&lt;/pre&gt;

&lt;h4&gt;Argumenty&lt;/h4&gt;
geometry &amp;rarr; geometry
geometry &amp;rarr; geometry

&lt;h4&gt;Przykład&lt;/h4&gt;
&lt;pre&gt; crosses( geomFromWKT( &apos;LINESTRING(3 5 , 4 4 , 5 3)&apos; ) , geomFromWKT( &apos;LINESTRING(3 3 , 4 4 , 5 5)&apos; )) &amp;rarr; zwraca 1&lt;/pre&gt;
&lt;pre&gt; crosses( geomFromWKT( &apos;POINT(4 5)&apos; ) , geomFromWKT( &apos;LINESTRING(3 3 , 4 4 , 5 5)&apos; )) &amp;rarr; zwraca 0&lt;/pre&gt;
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsexpression_texts.cpp" line="1257"/>

0 comments on commit 8bb1304

Please sign in to comment.