Skip to content
Permalink
Browse files
translation update: pl by Milena
git-svn-id: http://svn.osgeo.org/qgis/trunk/qgis@14473 c8812cc2-4d05-0410-92ff-de0c093fc19c
  • Loading branch information
borysiasty committed Nov 1, 2010
1 parent 35638a2 commit 9209e7dfddacb18a5ba8417ce05215d4c46bc537
Showing with 27 additions and 25 deletions.
  1. +27 −25 i18n/qgis_pl_PL.ts
@@ -1858,19 +1858,19 @@ Czy chcesz je zakończyć mimo wszystko?</translation>
</message>
<message>
<source>Translate - srcwin</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Przelicz -srcwin</translation>
</message>
<message>
<source>Image coordinates (pixels) must be integer numbers.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Współrzędne obrazu (piksele) muszą być wyrażone liczbami całkowitymi.</translation>
</message>
<message>
<source>Translate - prjwin</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Przelicz -prjwin</translation>
</message>
<message>
<source>Image coordinates (geographic) must be numbers.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Współrzędne obrazu (geograficzne) muszą być wyrażone liczbami.</translation>
</message>
<message>
<source>Convert paletted image to RGB</source>
@@ -2045,7 +2045,7 @@ Czy chcesz je zakończyć mimo wszystko?</translation>
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetBuildVRT.ui" line="93"/>
<source>&amp;Resolution:</source>
<translation>&amp;Rozdzielczość:</translation>
<translation>Ro&amp;zdzielczość:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetBuildVRT.ui" line="128"/>
@@ -2545,23 +2545,24 @@ Czy chcesz je zakończyć mimo wszystko?</translation>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetTranslate.ui" line="154"/>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetTranslate.ui" line="170"/>
<source>Percentage to resize image. This will change pixel size/image resolution accordingly: 25% will create an image with pixels 4x larger.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Procent powiększenia obrazu zmieni odpowiednio rozmiar piksela/rozdzielczość obrazu: 25% powiększy piksele 4x.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetTranslate.ui" line="157"/>
<source>Outsize:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translatorcomment>Powiększenie? M.</translatorcomment>
<translation type="unfinished">Przeskalowanie:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetTranslate.ui" line="173"/>
<source>%</source>
<translation type="unfinished">%</translation>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetTranslate.ui" line="186"/>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetTranslate.ui" line="282"/>
<source>Assign a specified nodata value to output bands.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Określ wartość braku danych kanałów wyjściowych.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetTranslate.ui" line="196"/>
@@ -2574,7 +2575,7 @@ The &apos;gray&apos; value (from GDAL 1.7.0) enables to expand a dataset with a
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetTranslate.ui" line="201"/>
<source>Expand:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Rozciągnij:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetTranslate.ui" line="214"/>
@@ -2584,18 +2585,19 @@ The &apos;gray&apos; value (from GDAL 1.7.0) enables to expand a dataset with a
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetTranslate.ui" line="219"/>
<source>RGB</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetTranslate.ui" line="224"/>
<source>RGBA</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>RGBA</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetTranslate.ui" line="232"/>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetTranslate.ui" line="242"/>
<source>Selects a subwindow from the source image for copying based on pixel/line location. (Enter Xoff Yoff Xsize Ysize)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translatorcomment>do poprawki M.</translatorcomment>
<translation type="unfinished">Wybiera do kopiowania subokno z wejściowego obrazu, bazując na lokalizacji pikselalub linii. (Wprowadź Xoff Yoff Xsize Ysize)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetTranslate.ui" line="235"/>
@@ -2616,12 +2618,12 @@ The &apos;gray&apos; value (from GDAL 1.7.0) enables to expand a dataset with a
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetTranslate.ui" line="266"/>
<source>Copy all subdatasets of this file to individual output files. Use with formats like HDF or OGDI that have subdatasets.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Kopiuje wszystkie warstwy tego pliku do oddzielnych plików. Stosuje się dla formatów obsługujących warstwy (HDF, OGDI).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetTranslate.ui" line="269"/>
<source>Sds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Rozdziel na warstwy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetTranslate.ui" line="103"/>
@@ -3830,7 +3832,7 @@ Błąd geoprocesingu GEOS: Jeden lub więcej wejściowych obiektów ma błędną
<name>PythonConsole</name>
<message>
<source>Python Console</source>
<translation type="unfinished">Konsola Pythona</translation>
<translation>Konsola Pythona</translation>
</message>
<message>
<source>To access Quantum GIS environment from this console
@@ -3932,7 +3934,7 @@ qgis.utils.iface (instancję klasy QgisInterface).
<message>
<location filename="../src/plugins/georeferencer/qgsleastsquares.cpp" line="233"/>
<source>Fitting a projective transform requires at least 4 corresponding points.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Transformacja wymaga co majmniej czterech punktów.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/providers/gpx/qgsgpxprovider.cpp" line="56"/>
@@ -4966,7 +4968,7 @@ Czy chcesz wskazać ścieżkę (GISBASE) do Twojej instalacji GRASS?</translatio
<message>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="269"/>
<source>created field %1 not found (OGR error: %2)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>nie znaleziono utworzonego zbioru %1 (błąd OGR: %2)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="509"/>
@@ -5142,12 +5144,12 @@ Widzisz ten komunikat, bo prawdopodobnie nie ustawiłaś(eś) zmiennej środowis
<message>
<location filename="../src/app/qgsmaptoolselectutils.cpp" line="39"/>
<source>No active vector layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Brak aktywnej warstwy wektorowej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgsmaptoolselectutils.cpp" line="40"/>
<source>To select features, you must choose a vector layer by clicking on its name in the legend</source>
<translation type="unfinished">Aby wskazać obiekty, najpierw należy wybrać warstwę wektorową z legendy</translation>
<translation>Aby wybrać obiekty, najpierw należy wskazać warstwę wektorową w oknie legendy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgsmaptoolselectutils.cpp" line="116"/>
@@ -5157,7 +5159,7 @@ Widzisz ten komunikat, bo prawdopodobnie nie ustawiłaś(eś) zmiennej środowis
<message>
<location filename="../src/app/qgsmaptoolselectutils.cpp" line="117"/>
<source>Selection extends beyond layer&apos;s coordinate system.</source>
<translation type="unfinished">Wybór wykracza poza układ współrzędnych warstwy.</translation>
<translation>Wybór wykracza poza układ współrzędnych warstwy.</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -6665,25 +6667,25 @@ Prosimy o kontakt z autorami.
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="888"/>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="890"/>
<source>Select features by rectangle</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Wybierz obiekty prostokątem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="894"/>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="896"/>
<source>Select features by polygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Wybierz obiekty wielobokiem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="900"/>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="902"/>
<source>Select features by freehand</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Wybierz obiekty zaznaczeniem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="906"/>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="908"/>
<source>Select features by radius</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Wybierz obiekty okręgiem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="934"/>

0 comments on commit 9209e7d

Please sign in to comment.