Skip to content

Commit

Permalink
translation update: pl
Browse files Browse the repository at this point in the history
git-svn-id: http://svn.osgeo.org/qgis/trunk@13827 c8812cc2-4d05-0410-92ff-de0c093fc19c
  • Loading branch information
borysiasty committed Jun 28, 2010
1 parent 72620b2 commit 9361a7c
Showing 1 changed file with 8 additions and 8 deletions.
16 changes: 8 additions & 8 deletions i18n/qgis_pl_PL.ts
Expand Up @@ -2389,7 +2389,7 @@ Czy chcesz je zakończyć mimo wszystko?</translation>
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetOverview.ui" line="20"/>
<source>Add overview</source>
<translation>Dodaj podgląd</translation>
<translation>Dodaj piramidy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetOverview.ui" line="72"/>
Expand Down Expand Up @@ -2429,7 +2429,7 @@ Czy chcesz je zakończyć mimo wszystko?</translation>
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetOverview.ui" line="113"/>
<source>Levels (space delimited)</source>
<translation>Poziom (rozdzielone spacjami)</translation>
<translation>Poziomy (rozdzielone spacjami)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetOverview.ui" line="125"/>
Expand Down Expand Up @@ -5425,7 +5425,7 @@ Widzisz ten komunikat, bo prawdopodobnie nie ustawiłaś(eś) zmiennej środowis
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2445"/>
<source>Main GUI</source>
<translation>Główny interfejs użytkownika</translation>
<translation>Interfejs użytkownika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2448"/>
Expand Down Expand Up @@ -5480,7 +5480,7 @@ Widzisz ten komunikat, bo prawdopodobnie nie ustawiłaś(eś) zmiennej środowis
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2458"/>
<source>Allow saving vector layers as ogr vector files</source>
<translation>Zapisywanie warstw wektorowych jako plików wektorowych OGR</translation>
<translation>Zapis warstw wektorowych do różnych formatów OGR</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2459"/>
Expand Down Expand Up @@ -5636,12 +5636,12 @@ Widzisz ten komunikat, bo prawdopodobnie nie ustawiłaś(eś) zmiennej środowis
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2492"/>
<source>Resolved EPSG dependency in spatial reference systems and included french IGNF definitions in srs.db</source>
<translation>Usprawniona obsługa kodów EPSG, poprawione definicje polskich układów współrzędnych, dodana obsługa kodów IGNF</translation>
<translation>Usprawniona obsługa kodów EPSG, dodana obsługa kodów IGNF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2493"/>
<source>WMS provider makes requests asynchronously through QNetworkAccessManager now</source>
<translation>Asynchroniczne wywyłania WMS poprzez QNetworkAccessManager</translation>
<translation>Asynchroniczne żądania WMS poprzez QNetworkAccessManager</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2494"/>
Expand Down Expand Up @@ -5675,7 +5675,7 @@ Widzisz ten komunikat, bo prawdopodobnie nie ustawiłaś(eś) zmiennej środowis
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2502"/>
<source>Use QNetworkAccessManager instead of QgsHttpTransaction (including caching and dynamic authentification to website and proxies)</source>
<source>Use QNetworkAccessManager instead of QgsHttpTransaction (including caching and dynamic authentication to website and proxies)</source>
<translation>Klasa QNetworkAccessManager zastąpiła QgsHttpTransaction (wprowadzając keszowanie i dynamiczną autoryzację)</translation>
</message>
<message>
Expand Down Expand Up @@ -19615,7 +19615,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../src/ui/qgsopenvectorlayerdialogbase.ui" line="46"/>
<source>Source type</source>
<translation>Typ źródła</translation>
<translation>Typ źródła danych</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsopenvectorlayerdialogbase.ui" line="52"/>
Expand Down

0 comments on commit 9361a7c

Please sign in to comment.