Skip to content

Commit

Permalink
Yet further update for context help from Milena
Browse files Browse the repository at this point in the history
git-svn-id: http://svn.osgeo.org/qgis/trunk/qgis@12430 c8812cc2-4d05-0410-92ff-de0c093fc19c
  • Loading branch information
borysiasty committed Dec 13, 2009
1 parent c864234 commit 93bf7db
Show file tree
Hide file tree
Showing 5 changed files with 95 additions and 27 deletions.
30 changes: 21 additions & 9 deletions resources/context_help/QgsBookmarks-en_US
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,22 +1,34 @@
<h3>Spatial Bookmarks</h3>
Spatial Bookmarks allow you to "bookmark" a geographic location and return to it later.
Spatial Bookmarks allow you to "bookmark" a geographic location and return to it later.
<p>
<a href="#creating">Creating a Bookmark</a><br/>
<a href="#working">Working with Bookmarks</a><br/>
<a href="#zooming">Zooming to a Bookmark</a><br/>
<a href="#deleting">Deleting to a Bookmark</a><br/>

<a name="creating">
<h4>Creating a Bookmark</h4>
</a>
To create a bookmark:
<ol>
<li>Zoom or pan to the area of interest
<li>Click on the <i>Create a new geospatial bookmark</i> or type Ctrl-B
<li>Enter a descriptive name for the bookmark (up to 255 characters)
<li>Click <i>OK</i> to add the bookmark or <i>Cancel</i> to exit without adding the bookmark
<li>Zoom or pan to the area of interest.
<li>Click on the <label>New bookmark</label> or type Ctrl-B.
<li>Enter a descriptive name for the bookmark (up to 255 characters).
<li>Click <label>OK</label> to add the bookmark or <label>Cancel</label> to exit without adding the bookmark.
</ol>
Note that you can have multiple bookmarks with the same name.
<a name="working">
<h4>Working with Bookmarks</h4>
To use or manage bookmarks, click on the <i>Show geospatial bookmarks</i> button or choose <i>Geospatial Bookmarks</i> from the <i>View</i> menu. The bookmarks dialog allows you to zoom to or delete a bookmark. You can not edit the bookmark name or coordinates.
</a>
To use or manage bookmarks, click on the <label>Show bookmarks</label> button or choose <label>Show Bookmarks</label> from the <label>View</label> menu. The bookmarks dialog allows you to zoom to or delete a bookmark. You can not edit the bookmark name or coordinates.
<a name="zooming">
<h5>Zooming to a Bookmark</h5>
From the Bookmarks dialog, select the desired bookmark by clicking on it, then click the <i>Zoom To</i> button.
</a>
From the Geospatial Bookmarks dialog, select the desired bookmark by clicking on it, then click the <label>Zoom to</label> button.
<p>
You can also zoom to a bookmark by double-clicking on it.

<a name="deleting">
<h5>Deleting a Bookmark</h5>
To delete a bookmark from the Bookmarks dialog, click on it then click the <i>Delete</i> button. Confirm your choice by clicking <i>Yes</i> or cancel the delete by clicking <i>No</i>.
</a>
To delete a bookmark from the Bookmarks dialog, click on it then click the <label>Delete</label> button. Confirm your choice by clicking <label>OK</label> or cancel the delete by clicking <label>Cancel</label>.

24 changes: 18 additions & 6 deletions resources/context_help/QgsBookmarks-es_ES
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,22 +1,34 @@
<h3>Marcadores espaciales</h3>
Los marcadores espaciales le permiten "marcar" una localización geográfica y volver a ella más tarde.
<p>
<a href="#creating">Crear una marcador</a><br/>
<a href="#working">Trabajar con marcadores</a><br/>
<a href="#zooming">Zum a un marcador</a><br/>
<a href="#deleting">Borrar un marcador</a><br/>

<a name="creating">
<h4>Crear una marcador</h4>
</a>
Para crear un marcador:
<ol>
<li>Haga zum o desplácese al área de interés.
<li>Pulse en <i>Nuevo marcador</i> o teclee Ctrl-M.
<li>Pulse en <label>Nuevo marcador</label> o teclee Ctrl-M.
<li>Introduzca un nombre descriptivo para el marcador (hasta 255 caracteres).
<li>Pulse <i>Aceptar</i> para añadir el marcador o <i>Cancelar</i> para salir sin añadirlo.
<li>Pulse <label>Aceptar</label> para añadir el marcador o <label>Cancelar</label> para salir sin añadirlo.
</ol>
Tenga en cuenta que puede tener múltiples marcadores con el mismo nombre.
<a name="working">
<h4>Trabajar con marcadores</h4>
Para usar o administrar marcadores, pulse el botón <i>Mostrar marcadores</i> o seleccione <i>Mostrar marcadores</i> del menú <i>Ver</i>. El diálogo de marcadores le permite hacer zum a un marcador o borrarlo. No puede editar el nombre o las coordenadas del marcador.
</a>
Para usar o administrar marcadores, pulse el botón <label>Mostrar marcadores</label> o seleccione <label>Mostrar marcadores</label> del menú <label>Ver</label>. El diálogo de marcadores le permite hacer zum a un marcador o borrarlo. No puede editar el nombre o las coordenadas del marcador.
<a name="zooming">
<h5>Zum a un marcador</h5>
En el diálogo de marcadores, seleccione el marcador deseado haciendo clic en él y luego pulse el botón <i>Zum a</i>.
</a>
En el diálogo de marcadores, seleccione el marcador deseado haciendo clic en él y luego pulse el botón <label>Zum a</label>.
<p>
También puede hacer zum a un marcador haciendo doble clic en él.

<a name="deleting">
<h5>Borrar un marcador</h5>
Para borrar un marcador del diálogo de marcadores, haga clic en el botón <i>Borrar</i>. Confirme su elección haciendo clic en <i>Sí</i> o cancele el borrado haciendo clic en <i>No</i>.
</a>
Para borrar un marcador del diálogo de marcadores, haga clic en el botón <label>Borrar</label>. Confirme su elección haciendo clic en <label>Aceptar</label> o cancele el borrado haciendo clic en <label>Cancelar</label>.

28 changes: 20 additions & 8 deletions resources/context_help/QgsBookmarks-pl_PL
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,21 +1,33 @@
<h3>Zakładki przestrzenne</h3>
Zakładki przestrzenne pozwalają zapamiętać lokalizację geograficzną w oknie mapy i później do niej wrócić.
<p>
<a href="#creating">Tworzenie zakładek</a><br/>
<a href="#working">Praca z zakładkami</a><br/>
<a href="#zooming">Przybliżanie się do zakładki</a><br/>
<a href="#deleting">Usuwanie zakładki</a><br/>

<a name="creating">
<h4>Tworzenie zakładek</h4>
</a>
Aby utworzyć zakładkę:
<ol>
<li>Przybliż lub przesuń się do interesującego Cię obszaru mapy
<li>Kliknij <i>Nowa zakładka</i> lub wciśnij Ctrl+B
<li>Wprowadź opisową nazwę zakładki (do 255 znaków)
<li>Kliknij <i>OK</i> aby dodać zakładkę, lub <i>Anuluj</i> aby wyjść bez dodania zakładki.
<li>Przybliż lub przesuń się do interesującego Cię obszaru mapy.
<li>Kliknij <label>Nowa zakładka</label> lub wciśnij Ctrl+B.
<li>Wprowadź opisową nazwę zakładki (do 255 znaków).
<li>Kliknij <label>OK</label> aby dodać zakładkę, lub <label>Anuluj</label> aby wyjść bez dodania zakładki.
</ol>
Zauważ, że możesz mieć wiele zakładek o tej samej nazwie.
<a name="working">
<h4>Praca z zakładkami</h4>
W celu skorzystania z istniejących zakładek lub zarządzania nimi, kliknij przycisk <i>Pokaż zakładki</i> lub wybierz <i>Pokaż zakładki</i> z menu <i>Widok</i>. Okno dialogowe pozwala na przywołanie zapamiętanego obszaru w oknie mapy lub usunięcie zakładki. Nie ma możliwości edytowania nazwy ani współrzędnych zakładki.
</a>
W celu skorzystania z istniejących zakładek lub zarządzania nimi, kliknij przycisk <label>Pokaż zakładki</label> lub wybierz <label>Pokaż zakładki</label> z menu <label>Widok</label>. Okno dialogowe pozwala na przywołanie zapamiętanego obszaru w oknie mapy lub usunięcie zakładki. Nie ma możliwości edytowania nazwy ani współrzędnych zakładki.
<a name="zooming">
<h5>Przybliżanie się do zakładki</h5>
Z okna dialogowego Zakładki wybierz pożądaną zakładkę klikając na niej, następnie kliknij przycisk <i>Powiększ do</i>.
</a>
Z okna dialogowego Zakładki wybierz pożądaną zakładkę klikając na niej, następnie kliknij przycisk <label>Powiększ do</label>.
<p>
Możesz także przybliżyć się do zakładki dwukrotnie klikając na jej nazwie.

<a name="deleting">
<h5>Usuwanie zakładki</h5>
Aby usunąć zakładkę z okna Zakładki, kliknij na jej nazwie, a następnie wybierz przycisk <i>Usuń</i>. Potwierdź swój wybór, klikając <i>OK</i> lub cofnij go, klikając <i>Anuluj</i>.
</a>
Aby usunąć zakładkę z okna Zakładki, kliknij na jej nazwie, a następnie wybierz przycisk <label>Usuń</label>. Potwierdź swój wybór, klikając <label>OK</label> lub cofnij go, klikając <label>Anuluj</label>.
34 changes: 34 additions & 0 deletions resources/context_help/QgsDelimitedTextPluginGui-en_US
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1 +1,35 @@
<h3>Delimited Text Layer Plugin</h3>
Loads and displays delimited text files containing x,y coordinates.
<p>
<p>
<a href="#re">Requirements</a><br/>
<a href="#example">Example of a valid text file</a><br/>
<a href="#notes">Notes</a><br/>

<a name="re">
<h4>Requirements</h4>
</a>
To view a delimited text file as layer, the text file must contain:
<ol>
<li>A delimited header row of field names. This must be the first line in the text file.</li>
<li>The header row must contain an X and Y field. These fields can have any name.</li>
<li>The <B>x</B> and <B>y</B> coordinates must be specified as a number. The coordinate system is not important.</li>
</ol>
<a name="example">
<h4>Example of a valid text file</h4>
</a>
X;Y;ELEV<br/>
-300120;7689960;13<br/>
-654360;7562040;52<br/>
1640;7512840;3<br/>
[...]<br/>
<a name="notes">
<h4>Notes</h4>
</a>
<ol>
<li>The example text file uses <b>;</b> as delimiter. Any character can be used to delimit the fields.</li>
<li>The first row is the header row. It contains the fields X, Y and ELEV.</li>
<li>No quotes (") are used to delimit text fields.</li>
<li>The x coordinates are contained in the X field.</li>
<li>The y coordinates are contained in the Y field.</li>
</ol>
6 changes: 2 additions & 4 deletions src/core/qgsapplication.cpp
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -392,7 +392,7 @@ QString QgsApplication::reportStyleSheet()
"border: 1px solid #6c6c6c;"
"}"
".overview{ font: 1.82em; font-weight: bold;}"
"BODY{ background: white;"
"body{ background: white;"
" color: black;"
" font-family: arial,sans-serif;"
"}"
Expand Down Expand Up @@ -428,10 +428,8 @@ QString QgsApplication::reportStyleSheet()
" font-size: small;"
" text-align: right;"
"}"
"a{ background-color: white;"
" color: #729FCF;"
"a{ color: #729FCF;"
" font-family: arial,sans-serif;"
" font-weight: normal;"
" font-size: small;"
"}"
"label{ background-color: #FFFFCC;"
Expand Down

0 comments on commit 93bf7db

Please sign in to comment.