Skip to content

Commit

Permalink
translation update: pl by Milena
Browse files Browse the repository at this point in the history
git-svn-id: http://svn.osgeo.org/qgis/trunk/qgis@13910 c8812cc2-4d05-0410-92ff-de0c093fc19c
  • Loading branch information
borysiasty committed Jul 11, 2010
1 parent b2c351e commit 9a30851
Showing 1 changed file with 28 additions and 25 deletions.
53 changes: 28 additions & 25 deletions i18n/qgis_pl_PL.ts
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -668,7 +668,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../python/plugins/fTools/tools/frmRegPoints.ui" line="26"/>
<source>Area</source>
<translation type="unfinished">Powierzchnia</translation>
<translation>Zakres</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/fTools/tools/frmRegPoints.ui" line="45"/>
Expand Down Expand Up @@ -2300,7 +2300,8 @@ Czy chcesz je zakończyć mimo wszystko?</translation>
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetMerge.ui" line="116"/>
<source>Use intersected extent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translatorcomment>Użyj części wspólnej?M</translatorcomment>
<translation>Użyj zakresu przecięcia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetMerge.ui" line="130"/>
Expand Down Expand Up @@ -12461,22 +12462,22 @@ Please reselect a valid file.</source>
<message>
<location filename="../src/plugins/gps_importer/qgsgpsplugingui.cpp" line="334"/>
<source>Waypoints from a route</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Punkty nawigacyjne z trasy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/gps_importer/qgsgpsplugingui.cpp" line="335"/>
<source>Waypoints from a track</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Punkty nawigacyjne ze śladów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/gps_importer/qgsgpsplugingui.cpp" line="336"/>
<source>Route from waypoints</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Trasa z punkótw nawigacyjnych</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/gps_importer/qgsgpsplugingui.cpp" line="337"/>
<source>Track from waypoints</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Slad z punktów nawigacyjnych</translation>
</message>
</context>
<context>
Expand Down Expand Up @@ -21589,7 +21590,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../src/plugins/point_displacement_renderer/qgspointdisplacementrendererwidgetbase.ui" line="22"/>
<source>Center symbol:</source>
<translation>Symbol środka:</translation>
<translation type="unfinished">Symbol środka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/point_displacement_renderer/qgspointdisplacementrendererwidgetbase.ui" line="40"/>
Expand Down Expand Up @@ -24155,7 +24156,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../src/ui/qgsrulebasedrendererv2widget.ui" line="51"/>
<source>Refine</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sprecyzuj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsrulebasedrendererv2widget.ui" line="58"/>
Expand Down Expand Up @@ -24215,22 +24216,22 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../src/gui/symbology-ng/qgsrulebasedrendererv2widget.cpp" line="234"/>
<source>Refine a rule to categories</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sprecyzuj zasady określające kategorie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/symbology-ng/qgsrulebasedrendererv2widget.cpp" line="256"/>
<source>Refine a rule to ranges</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sprecyzuj zasady określania zakresów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/symbology-ng/qgsrulebasedrendererv2widget.cpp" line="277"/>
<source>Scale refinement</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zawężanie zakresów skal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/symbology-ng/qgsrulebasedrendererv2widget.cpp" line="278"/>
<source>Please enter scale denominators at which will split the rule, separate them by commas (e.g. 1000,5000):</source>
<translation type="unfinished">Proszę podać mianowniki skal, przy których nastąpi podział reguły, oddzielając je przecinkami (np. 1000,5000):</translation>
<translation>Proszę podać mianowniki skal, przy których nastąpi podział reguły, oddzielając je przecinkami (np. 1000,5000):</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/symbology-ng/qgsrulebasedrendererv2widget.cpp" line="290"/>
Expand Down Expand Up @@ -27797,7 +27798,7 @@ This might be an server configuration error. Should the URL be used?</source>
<message>
<location filename="../src/app/qgswmssourceselect.cpp" line="941"/>
<source>Tileset selected</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Tileset wybrany</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgswmssourceselect.cpp" line="1028"/>
Expand Down Expand Up @@ -28349,7 +28350,9 @@ This might be an server configuration error. Should the URL be used?</source>
<source>%n tile requests in background</source>
<comment>tile request count</comment>
<translation type="unfinished">
<numerusform></numerusform>
<numerusform>%n zapytanie o kafel w tle</numerusform>
<numerusform>%n zapytania o kafle w tle</numerusform>
<numerusform>%n zapytań o kafle w tle</numerusform>
</translation>
</message>
<message numerus="yes">
Expand Down Expand Up @@ -28900,7 +28903,7 @@ Tried URL: %1</source>
<message>
<location filename="../src/ui/symbollayer/widget_svgfill.ui" line="22"/>
<source>Texture width</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skok szrafu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/symbollayer/widget_svgfill.ui" line="40"/>
Expand Down Expand Up @@ -30247,7 +30250,7 @@ Wtyczka nie zostanie włączona.</translation>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="26"/>
<source>Blend red, green, raster layers to obtain one color raster</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Złącz czerwoną i zieloną warstwę rastrową aby otrzymać raster jednkolorowy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="27"/>
Expand Down Expand Up @@ -30417,7 +30420,7 @@ Wtyczka nie zostanie włączona.</translation>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="60"/>
<source>Compares bit patterns with raster</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Porównuje wzorce bitowe z rastrem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="61"/>
Expand Down Expand Up @@ -31842,7 +31845,7 @@ Wtyczka nie zostanie włączona.</translation>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="345"/>
<source>Resample raster. Set new resolution first</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Resampling rastra. Najpierw ustaw nową rozdzielczość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="346"/>
Expand Down Expand Up @@ -32117,7 +32120,7 @@ Wtyczka nie zostanie włączona.</translation>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="400"/>
<source>Type in map names separated by a comma</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wypisz nazwy map oddzielone przecinkami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="401"/>
Expand Down Expand Up @@ -32157,7 +32160,7 @@ Wtyczka nie zostanie włączona.</translation>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="408"/>
<source>Vector intersection</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Przecięcie wektora</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="409"/>
Expand All @@ -32167,22 +32170,22 @@ Wtyczka nie zostanie włączona.</translation>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="410"/>
<source>Vector subtraction</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Odejmowanie wektora</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="411"/>
<source>Vector union</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Złączenie wektorów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="412"/>
<source>Vector update by other maps</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Aktualizacja wektora na podstawie innych map</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="413"/>
<source>Visibility graph construction</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tworzenie grafu widoczności</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="414"/>
Expand All @@ -32207,7 +32210,7 @@ Wtyczka nie zostanie włączona.</translation>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="418"/>
<source>Write only features link to a record</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Zapisz w atrybutach tylko link do obiektu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="419"/>
Expand Down

0 comments on commit 9a30851

Please sign in to comment.