Skip to content

Commit

Permalink
Browse files Browse the repository at this point in the history
string changes part 2 and next ui cleanup
git-svn-id: http://svn.osgeo.org/qgis/trunk/qgis@12011 c8812cc2-4d05-0410-92ff-de0c093fc19c
  • Loading branch information
macho committed Nov 8, 2009
1 parent d785d59 commit 9dcb6d3
Show file tree
Hide file tree
Showing 34 changed files with 7,864 additions and 5,513 deletions.
476 changes: 273 additions & 203 deletions i18n/qgis_ar.ts

Large diffs are not rendered by default.

468 changes: 277 additions & 191 deletions i18n/qgis_cs_CZ.ts

Large diffs are not rendered by default.

468 changes: 277 additions & 191 deletions i18n/qgis_de.ts

Large diffs are not rendered by default.

482 changes: 270 additions & 212 deletions i18n/qgis_el_GR.ts

Large diffs are not rendered by default.

468 changes: 277 additions & 191 deletions i18n/qgis_es.ts

Large diffs are not rendered by default.

502 changes: 294 additions & 208 deletions i18n/qgis_fr.ts

Large diffs are not rendered by default.

482 changes: 270 additions & 212 deletions i18n/qgis_he.ts

Large diffs are not rendered by default.

470 changes: 276 additions & 194 deletions i18n/qgis_hu.ts

Large diffs are not rendered by default.

478 changes: 272 additions & 206 deletions i18n/qgis_id.ts

Large diffs are not rendered by default.

468 changes: 277 additions & 191 deletions i18n/qgis_it.ts

Large diffs are not rendered by default.

480 changes: 271 additions & 209 deletions i18n/qgis_ja.ts

Large diffs are not rendered by default.

468 changes: 277 additions & 191 deletions i18n/qgis_ka_GE.ts

Large diffs are not rendered by default.

468 changes: 277 additions & 191 deletions i18n/qgis_lo.ts

Large diffs are not rendered by default.

480 changes: 271 additions & 209 deletions i18n/qgis_lt.ts

Large diffs are not rendered by default.

468 changes: 277 additions & 191 deletions i18n/qgis_lv.ts

Large diffs are not rendered by default.

472 changes: 275 additions & 197 deletions i18n/qgis_mn.ts

Large diffs are not rendered by default.

468 changes: 277 additions & 191 deletions i18n/qgis_nl.ts

Large diffs are not rendered by default.

468 changes: 277 additions & 191 deletions i18n/qgis_pl_PL.ts

Large diffs are not rendered by default.

468 changes: 277 additions & 191 deletions i18n/qgis_pt_BR.ts

Large diffs are not rendered by default.

474 changes: 274 additions & 200 deletions i18n/qgis_ro.ts

Large diffs are not rendered by default.

470 changes: 276 additions & 194 deletions i18n/qgis_ru.ts

Large diffs are not rendered by default.

468 changes: 277 additions & 191 deletions i18n/qgis_sk.ts

Large diffs are not rendered by default.

468 changes: 277 additions & 191 deletions i18n/qgis_sq_AL.ts

Large diffs are not rendered by default.

468 changes: 277 additions & 191 deletions i18n/qgis_sv.ts

Large diffs are not rendered by default.

468 changes: 277 additions & 191 deletions i18n/qgis_th.ts

Large diffs are not rendered by default.

468 changes: 277 additions & 191 deletions i18n/qgis_tr.ts

Large diffs are not rendered by default.

474 changes: 274 additions & 200 deletions i18n/qgis_uk.ts

Large diffs are not rendered by default.

88 changes: 81 additions & 7 deletions i18n/qgis_vi.ts
Expand Up @@ -5418,11 +5418,11 @@ Compiled against Qt </source>
</message>
<message>
<source>Add Island</source>
<translation>Thêm Đảo</translation>
<translation type="obsolete">Thêm Đảo</translation>
</message>
<message>
<source>Add Island to multipolygon</source>
<translation>Thêm đảo và vùng đa (multipolygon)</translation>
<translation type="obsolete">Thêm đảo và vùng đa (multipolygon)</translation>
</message>
<message>
<source>Toolbar Visibility...</source>
Expand Down Expand Up @@ -6401,6 +6401,22 @@ Bản QGIS này được xây dựng không có hỗ trợ cho SpatialLite.</tra
<source>The entered composer id &apos;%1&apos; already exists. Please enter a different id</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Add Part</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Add part to multipolygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Click a vertex of the ring to delete</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Click a vertex of the part to delete</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QgisAppBase</name>
Expand Down Expand Up @@ -10223,6 +10239,57 @@ Tốt nhất là bạn khởi động lại QGIS rồi chạy trình biên tập
<source>Set default</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Save shortcuts</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>XML file (*.xml);; All files (*.*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Saving shortcuts</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Cannot write file %1:
%2.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Load shortcuts</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Loading shortcuts</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Cannot read file %1:
%2.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Parse error at line %1, column %2:
%3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>The file is not an shortcuts exchange file.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>The file contains shortcuts created with different locale, so you can&apos;t use it.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Load...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Save...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QgsConnectionDialog</name>
Expand Down Expand Up @@ -20501,6 +20568,13 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<translation>Kết nối đến %1 thất bại. Vui lòng kiểm tra lại các tham số kết nối của bạn. Đảm bảo rằng bạn có phần mở rộng GDAL GeoRaster đã được cài đặt.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QgsPasteTransformations</name>
<message>
<source>&amp;Add New Transfer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QgsPasteTransformationsBase</name>
<message>
Expand All @@ -20521,23 +20595,23 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message>
<message>
<source>&amp;Help</source>
<translation>&amp;Trợ giúp</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Trợ giúp</translation>
</message>
<message>
<source>F1</source>
<translation>phím F1</translation>
<translation type="obsolete">phím F1</translation>
</message>
<message>
<source>Add New Transfer</source>
<translation>Thêm phép chuyển đổi mới</translation>
<translation type="obsolete">Thêm phép chuyển đổi mới</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation>Đồ&amp;ng ý</translation>
<translation type="obsolete">Đồ&amp;ng ý</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Hủy</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Hủy</translation>
</message>
</context>
<context>
Expand Down
102 changes: 74 additions & 28 deletions i18n/qgis_xh.ts
Expand Up @@ -2549,14 +2549,6 @@ Please contact the developers.
<source>Add Ring</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Add Island</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Add Island to multipolygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Simplify Feature</source>
<translation type="unfinished"></translation>
Expand Down Expand Up @@ -3710,6 +3702,22 @@ Errors: %2
<source>The entered composer id &apos;%1&apos; already exists. Please enter a different id</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Add Part</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Add part to multipolygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Click a vertex of the ring to delete</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Click a vertex of the part to delete</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QgisAppBase</name>
Expand Down Expand Up @@ -5571,6 +5579,57 @@ Error was:%2</source>
<source>Set default</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Save shortcuts</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>XML file (*.xml);; All files (*.*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Saving shortcuts</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Cannot write file %1:
%2.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Load shortcuts</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Loading shortcuts</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Cannot read file %1:
%2.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Parse error at line %1, column %2:
%3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>The file is not an shortcuts exchange file.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>The file contains shortcuts created with different locale, so you can&apos;t use it.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Load...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Save...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QgsContinuousColorDialogBase</name>
Expand Down Expand Up @@ -11713,6 +11772,13 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QgsPasteTransformations</name>
<message>
<source>&amp;Add New Transfer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QgsPasteTransformationsBase</name>
<message>
Expand All @@ -11731,26 +11797,6 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<source>Destination</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Help</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>F1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Add New Transfer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QgsPgGeoprocessing</name>
Expand Down

0 comments on commit 9dcb6d3

Please sign in to comment.