Skip to content
Permalink
Browse files
[tr] Polish translation update
  • Loading branch information
borysiasty committed Apr 16, 2018
1 parent 0fbc396 commit 9e886656282f7784374473c9d8215c3703c380da
Showing with 20 additions and 20 deletions.
  1. +20 −20 i18n/qgis_pl.ts
@@ -16032,7 +16032,7 @@ Działa na wszystkich edytowanych warstwach</translation>
<message>
<location filename="../src/ui/qgisapp.ui" line="2681"/>
<source>Open Data Source Manager</source>
<translation>Otwórz Zarządzanie źródłami danych</translation>
<translation>Otwórz okno zarządzania źródłami danych</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgisapp.ui" line="2684"/>
@@ -16673,7 +16673,7 @@ Shift+kliknięcie ukrywa
<message>
<location filename="../src/ui/qgisapp.ui" line="2532"/>
<source>Align Rasters...</source>
<translation>Wpasuj raster…</translation>
<translation>Harmonizacja rastrów…</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgisapp.ui" line="2547"/>
@@ -24435,12 +24435,12 @@ Błąd (%2): %3</translation>
<message>
<location filename="../src/app/layout/qgslayoutapputils.cpp" line="219"/>
<source>Rectangle</source>
<translation>prostokątny</translation>
<translation>Prostokąt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/layout/qgslayoutapputils.cpp" line="225"/>
<source>Ellipse</source>
<translation>eliptyczny</translation>
<translation>Elipsa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/layout/qgslayoutapputils.cpp" line="231"/>
@@ -51476,7 +51476,7 @@ a aktualną wersją pliku jest [%3]</translation>
<message>
<location filename="../src/gui/qgsdatasourcemanagerdialog.cpp" line="94"/>
<source>Data Source Manager | %1</source>
<translation>Źródła danych | %1</translation>
<translation>Zarządzanie źródłami danych | %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/qgsdatasourcemanagerdialog.cpp" line="130"/>
@@ -72561,7 +72561,7 @@ Może to być spowodowane problemem w sieci lokalnej lub problemem serwera WMS.<
<message>
<location filename="../src/ui/qgsmapstylingwidgetbase.ui" line="39"/>
<source>Not supported or no layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie wybrano warstwy lub warstwa nie podlega stylizacji</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsmapstylingwidgetbase.ui" line="93"/>
@@ -72586,12 +72586,12 @@ Może to być spowodowane problemem w sieci lokalnej lub problemem serwera WMS.<
<message>
<location filename="../src/ui/qgsmapstylingwidgetbase.ui" line="134"/>
<source>If checked, the map canvas will automatically update whenever an option has been changed without the requirement to click Apply</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Jeśli zaznaczone, mapa aktualizuje się automatycznie bez potrzeby wciskania &quot;Zastosuj&quot;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsmapstylingwidgetbase.ui" line="137"/>
<source>Live update</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Aktualizuj w locie</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -73190,7 +73190,7 @@ Parser error:
<message>
<location filename="../src/app/layout/qgslayoutattributetablewidget.cpp" line="79"/>
<source>Use existing frames</source>
<translation>użyj ramki</translation>
<translation>użyj istniejących ramek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/layout/qgslayoutattributetablewidget.cpp" line="80"/>
@@ -73671,7 +73671,7 @@ Parser error:
<message>
<location filename="../src/ui/layout/qgslayoutattributetablewidgetbase.ui" line="744"/>
<source>Resize mode</source>
<translation>Zmiana rozmiaru</translation>
<translation>Przepływ treści</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/layout/qgslayoutattributetablewidgetbase.ui" line="764"/>
@@ -75042,7 +75042,7 @@ Parser error:
<location filename="../src/app/layout/qgslayoutdesignerdialog.cpp" line="1342"/>
<location filename="../src/app/layout/qgslayoutdesignerdialog.cpp" line="1376"/>
<source>Add %1</source>
<translation>Dodaj %1</translation>
<translation type="unfinished">%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/layout/qgslayoutdesignerdialog.cpp" line="1377"/>
@@ -75909,7 +75909,7 @@ Please try a lower resolution or a smaller paper size.</source>
<message>
<location filename="../src/app/layout/qgslayouthtmlwidget.cpp" line="62"/>
<source>Use existing frames</source>
<translation>użyj ramki</translation>
<translation>użyj istniejących ramek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/layout/qgslayouthtmlwidget.cpp" line="63"/>
@@ -76065,7 +76065,7 @@ Please try a lower resolution or a smaller paper size.</source>
<message>
<location filename="../src/ui/layout/qgslayouthtmlwidgetbase.ui" line="191"/>
<source>Resize mode</source>
<translation>Zmiana rozmiaru</translation>
<translation>Przepływ treści</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/layout/qgslayouthtmlwidgetbase.ui" line="201"/>
@@ -80073,17 +80073,17 @@ Please try a lower resolution or a smaller paper size.</source>
<message>
<location filename="../src/app/layout/qgslayoutshapewidget.cpp" line="33"/>
<source>Shape Properties</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Właściwości Kształtu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/layout/qgslayoutshapewidget.cpp" line="45"/>
<source>Rectangle</source>
<translation>prostokątny</translation>
<translation>Prostokąt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/layout/qgslayoutshapewidget.cpp" line="46"/>
<source>Ellipse</source>
<translation>eliptyczny</translation>
<translation>Elipsa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/layout/qgslayoutshapewidget.cpp" line="47"/>
@@ -80093,18 +80093,18 @@ Please try a lower resolution or a smaller paper size.</source>
<message>
<location filename="../src/app/layout/qgslayoutshapewidget.cpp" line="127"/>
<source>Change Shape Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zmień styl Kształtu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/layout/qgslayoutshapewidget.cpp" line="137"/>
<location filename="../src/app/layout/qgslayoutshapewidget.cpp" line="148"/>
<source>Change Shape Radius</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zmień promień Kształtu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/layout/qgslayoutshapewidget.cpp" line="161"/>
<source>Change Shape Type</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zmień typ Kształtu</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -89178,7 +89178,7 @@ podaj proszę nową:</translation>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="658"/>
<source>Modeless data source manager dialog</source>
<translation>Okno Zarządzania źródłami danych</translation>
<translation>Niemodalne okno zarządzania źródłami danych</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="748"/>

0 comments on commit 9e88665

Please sign in to comment.