Skip to content
Permalink
Browse files
[tr] Polish translation update
  • Loading branch information
borysiasty committed May 12, 2018
1 parent 4aac265 commit a11fc1a9a7bf2418aed7e4e61bdbc2a56729440e
Showing with 39 additions and 38 deletions.
  1. +39 −38 i18n/qgis_pl.ts
@@ -22435,7 +22435,7 @@ SQL: %1</translation>
<message>
<location filename="../src/plugins/topology/topolError.cpp" line="203"/>
<source>gaps</source>
<translation>tworzy dziurę</translation>
<translation>tworzy lukę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/topology/topolError.cpp" line="209"/>
@@ -37450,7 +37450,7 @@ Zmniejsz rozdzielczość lub rozmiar papieru.</translation>
<message>
<location filename="../src/ui/composer/qgscomposerpicturewidgetbase.ui" line="231"/>
<source>Search directories</source>
<translation>Szukaj w katalogach</translation>
<translation>Znalezione w katalogach</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/composer/qgscomposerpicturewidgetbase.ui" line="248"/>
@@ -37521,7 +37521,7 @@ Zmniejsz rozdzielczość lub rozmiar papieru.</translation>
<message>
<location filename="../src/ui/composer/qgscomposerpicturewidgetbase.ui" line="502"/>
<source>Offset</source>
<translation type="unfinished">Przesunięcie</translation>
<translation>Przesunięcie</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -62827,7 +62827,7 @@ enhancement</source>
<message>
<location filename="../src/gui/qgsnewgeopackagelayerdialog.cpp" line="70"/>
<source>Non spatial</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tabela bez geometrii</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/qgsnewgeopackagelayerdialog.cpp" line="72"/>
@@ -62847,22 +62847,22 @@ enhancement</source>
<message>
<location filename="../src/gui/qgsnewgeopackagelayerdialog.cpp" line="75"/>
<source>Multi point</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wielopunkt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/qgsnewgeopackagelayerdialog.cpp" line="76"/>
<source>Multi line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wielolinia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/qgsnewgeopackagelayerdialog.cpp" line="77"/>
<source>Multi polygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wielopoligon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/qgsnewgeopackagelayerdialog.cpp" line="81"/>
<source>Circular string</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Łuk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/qgsnewgeopackagelayerdialog.cpp" line="83"/>
@@ -62912,12 +62912,12 @@ enhancement</source>
<message>
<location filename="../src/gui/qgsnewgeopackagelayerdialog.cpp" line="102"/>
<source>Date&amp;time</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Data i czas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/qgsnewgeopackagelayerdialog.cpp" line="167"/>
<source>Select existing or create new GeoPackage Database File</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wybierz istniejący lub utwórz nowy plik bazy danych GeoPackage</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/qgsnewgeopackagelayerdialog.cpp" line="169"/>
@@ -62927,37 +62927,37 @@ enhancement</source>
<message>
<location filename="../src/gui/qgsnewgeopackagelayerdialog.cpp" line="228"/>
<source>Invalid field name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Niepoprawna nazwa pola</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/qgsnewgeopackagelayerdialog.cpp" line="228"/>
<source>The field cannot have the same name as the feature identifier</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pole nie może mieć takiej samej nazwy jak identyfikator obiektu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/qgsnewgeopackagelayerdialog.cpp" line="279"/>
<source>The file already exists.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Plik już istnieje.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/qgsnewgeopackagelayerdialog.cpp" line="280"/>
<source>Do you want to overwrite the existing file with a new database or add a new layer to it?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Czy chcesz nadpisać istniejący plik nową bazą danych, czy dodać do niego nową warstwę?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/qgsnewgeopackagelayerdialog.cpp" line="368"/>
<source>A table with the same name already exists. Do you want to overwrite it?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tabela o tej samej nazwie już istnieje w pliku. Czy chcesz ją nadpisać?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/qgsnewgeopackagelayerdialog.cpp" line="281"/>
<source>Overwrite</source>
<translation>Nadpisz</translation>
<translation>Nadpisz plik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/qgsnewgeopackagelayerdialog.cpp" line="282"/>
<source>Add new layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dodaj warstwę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/qgsnewgeopackagelayerdialog.cpp" line="320"/>
@@ -62968,43 +62968,43 @@ enhancement</source>
<location filename="../src/gui/qgsnewgeopackagelayerdialog.cpp" line="465"/>
<location filename="../src/gui/qgsnewgeopackagelayerdialog.cpp" line="486"/>
<source>Layer creation failed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tworzenie warstwy nie powiodło się</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/qgsnewgeopackagelayerdialog.cpp" line="321"/>
<source>GeoPackage driver not found</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie znaleziono sterownika GeoPackage</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/qgsnewgeopackagelayerdialog.cpp" line="331"/>
<source>Creation of database failed (OGR error:%1)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie powiodło się tworzenie bazy danych (błąd OGR:%1)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/qgsnewgeopackagelayerdialog.cpp" line="343"/>
<source>Opening of database failed (OGR error:%1)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie mogę otworzyć bazy danych (błąd OGR:%1)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/qgsnewgeopackagelayerdialog.cpp" line="350"/>
<source>Opening of file succeeded, but this is not a GeoPackage database</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Udało się otworzyć plik, lecz nie jest to baza danych GeoPackage</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/qgsnewgeopackagelayerdialog.cpp" line="367"/>
<source>Existing layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Istniejąca warstwa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/qgsnewgeopackagelayerdialog.cpp" line="426"/>
<location filename="../src/gui/qgsnewgeopackagelayerdialog.cpp" line="484"/>
<source>Creation of layer failed (OGR error:%1)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie powiodło się tworzenie warstwy (błąd OGR:%1)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/qgsnewgeopackagelayerdialog.cpp" line="466"/>
<source>Creation of field %1 failed (OGR error: %2)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie powiodło się tworzenie pola %1 (błąd OGR: %2)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/qgsnewgeopackagelayerdialog.cpp" line="509"/>
@@ -63027,7 +63027,7 @@ enhancement</source>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsnewgeopackagelayerdialogbase.ui" line="72"/>
<source>Create a spatial index for this layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Utwórz indeks przestrzenny dla tej warstwy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsnewgeopackagelayerdialogbase.ui" line="75"/>
@@ -63159,7 +63159,7 @@ enhancement</source>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsnewgeopackagelayerdialogbase.ui" line="339"/>
<source>fid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>fid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsnewgeopackagelayerdialogbase.ui" line="348"/>
@@ -63424,7 +63424,7 @@ Uwaga: zapisywanie hasła nie jest obowiązkowe. Zostaniesz o nie poproszony w r
<message>
<location filename="../src/ui/qgsnewmemorylayerdialogbase.ui" line="29"/>
<source>Geometry type and CRS</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Typ geometrii i układ współrzędnych</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsnewmemorylayerdialogbase.ui" line="40"/>
@@ -66385,25 +66385,25 @@ Zawsze z sieci: zawsze wczytuj z sieci, bez sprawdzania.</translation>
<location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="1138"/>
<location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="3732"/>
<source>Add new path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dodaj nową ścieżkę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="1085"/>
<location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="1152"/>
<location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="1765"/>
<location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="3746"/>
<source>Remove path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Usuń ścieżkę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="1240"/>
<source>Remove variable</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Usuń zmienną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="1260"/>
<source>Add new variable</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dodaj nową zmienną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="1575"/>
@@ -68888,23 +68888,24 @@ Błąd: %2</translation>
<location filename="../src/providers/postgres/qgspostgresdataitems.cpp" line="429"/>
<location filename="../src/providers/postgres/qgspostgresdataitems.cpp" line="436"/>
<source>Truncate Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Opróżnij tabelę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/providers/postgres/qgspostgresdataitems.cpp" line="411"/>
<source>Unable to truncate table.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie można opróżnić tabeli.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/providers/postgres/qgspostgresdataitems.cpp" line="429"/>
<source>Unable to truncate %1
%2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie można opróżnić %1
%2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/providers/postgres/qgspostgresdataitems.cpp" line="436"/>
<source>Table truncated successfully.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tabelę opróżniono pomyślnie.</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -69422,7 +69423,7 @@ Błąd: %2</translation>
<location filename="../src/providers/postgres/qgspgsourceselect.cpp" line="241"/>
<location filename="../src/providers/postgres/qgspgsourceselect.cpp" line="429"/>
<source>Feature id</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>ID obiektu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/providers/postgres/qgspgsourceselect.cpp" line="242"/>
@@ -90055,7 +90056,7 @@ Problem w linii %d</translation>
<message>
<location filename="../src/ui/symbollayer/widget_markerline.ui" line="49"/>
<source>on every curve point</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>na każdym punkcie krzywej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/symbollayer/widget_markerline.ui" line="186"/>

0 comments on commit a11fc1a

Please sign in to comment.