Skip to content
Permalink
Browse files
[TRANSUP] pl: GDAL, heatmap
  • Loading branch information
Cracert committed Oct 20, 2014
1 parent 4906d56 commit a7b3fccc3067fef02adc80ad709eb30b3b34f266
Showing with 31 additions and 31 deletions.
  1. +31 −31 i18n/qgis_pl.ts
@@ -4370,15 +4370,15 @@ Wtyczka nie zostanie włączona.</translation>
</message>
<message>
<source>Warp (Reproject)...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zmień odwzorowanie...</translation>
</message>
<message>
<source>Assign Projection...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Przypisz odwzorowanie...</translation>
</message>
<message>
<source>Extract Projection...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Odczytaj odwzorowanie...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Raster</source>
@@ -4603,23 +4603,23 @@ Zainstaluj go spróbuj ponownie.</translation>
</message>
<message>
<source>Rasterize (Vector to Raster)...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rasteryzuj (wektor na raster)...</translation>
</message>
<message>
<source>Polygonize (Raster to Vector)...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Poligonizuj (raster na wektor)...</translation>
</message>
<message>
<source>Translate (Convert Format)...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Konwertuj raster...</translation>
</message>
<message>
<source>RGB to PCT...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>RGB na PCT...</translation>
</message>
<message>
<source>PCT to RGB...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>PCT na RGB...</translation>
</message>
<message>
<source>Extraction</source>
@@ -4628,11 +4628,11 @@ Zainstaluj go spróbuj ponownie.</translation>
</message>
<message>
<source>Contour...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Generuj warstwice...</translation>
</message>
<message>
<source>Clipper...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kadrowanie...</translation>
</message>
<message>
<source>Analysis</source>
@@ -4648,31 +4648,31 @@ Zainstaluj go spróbuj ponownie.</translation>
</message>
<message>
<source>Fill nodata...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wypełnij brak danych...</translation>
</message>
<message>
<source>Build Virtual Raster (Catalog)...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Twórz wirtualny raster (VRT)...</translation>
</message>
<message>
<source>Merge...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Złącz rastry...</translation>
</message>
<message>
<source>Information...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Informacje o rastrze...</translation>
</message>
<message>
<source>Build Overviews (Pyramids)...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Generuj piramidy...</translation>
</message>
<message>
<source>Tile Index...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Indeks kafli...</translation>
</message>
<message>
<source>GdalTools Settings...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ustawienia GdalTools...</translation>
</message>
<message>
<source>Fill nodata</source>
@@ -4684,15 +4684,15 @@ Zainstaluj go spróbuj ponownie.</translation>
</message>
<message>
<source>Proximity (Raster Distance)...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rastrowa mapa sąsiedztwa...</translation>
</message>
<message>
<source>Grid (Interpolation)...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Interpoluj raster z wektora...</translation>
</message>
<message>
<source>DEM (Terrain Models)...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Numeryczny Model Terenu...</translation>
</message>
<message>
<source>Tool to analyze and visualize DEMs</source>
@@ -7277,7 +7277,7 @@ Błąd geoprocesingu GEOS: Jeden lub więcej wejściowych obiektów ma błędną
<message>
<location filename="../src/plugins/heatmap/heatmap.cpp" line="90"/>
<source>Heatmap...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mapa termiczna...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/heatmap/heatmap.cpp" line="93"/>
@@ -7298,7 +7298,7 @@ Błąd geoprocesingu GEOS: Jeden lub więcej wejściowych obiektów ma błędną
<message>
<location filename="../src/plugins/heatmap/heatmap.cpp" line="118"/>
<source>The heatmap plugin requires at least one point vector layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mapa termiczna wymaga przynajmniej jednej warstwy wektorowej z punktami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/heatmap/heatmap.cpp" line="150"/>
@@ -7333,7 +7333,7 @@ Błąd geoprocesingu GEOS: Jeden lub więcej wejściowych obiektów ma błędną
<message>
<location filename="../src/plugins/heatmap/heatmap.cpp" line="240"/>
<source>QGIS will now load the partially-computed raster</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Program wczyta teraz częściowo gotową mapę.</translation>
</message>
<message>
<source>Point layer error</source>
@@ -7358,37 +7358,37 @@ Błąd geoprocesingu GEOS: Jeden lub więcej wejściowych obiektów ma błędną
<message>
<location filename="../src/plugins/heatmap/heatmapgui.cpp" line="49"/>
<source>Quartic (biweight)</source>
<translation type="unfinished">drugiego stopnia</translation>
<translation>drugiego stopnia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/heatmap/heatmapgui.cpp" line="50"/>
<source>Triangular</source>
<translation type="unfinished">trójkątna</translation>
<translation>trójkątna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/heatmap/heatmapgui.cpp" line="51"/>
<source>Uniform</source>
<translation type="unfinished">jednorodna</translation>
<translation>jednorodna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/heatmap/heatmapgui.cpp" line="52"/>
<source>Triweight</source>
<translation type="unfinished">trzeciego stopnia</translation>
<translation>trzeciego stopnia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/heatmap/heatmapgui.cpp" line="53"/>
<source>Epanechnikov</source>
<translation type="unfinished">Epanecznikowa</translation>
<translation>Epanecznikowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/heatmap/heatmapgui.cpp" line="55"/>
<source>Raw values</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">wartości</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/heatmap/heatmapgui.cpp" line="56"/>
<source>Scaled by kernel size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">skalowane rozmiarem funkcji jądra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/heatmap/heatmapgui.cpp" line="246"/>
@@ -7515,7 +7515,7 @@ Błąd geoprocesingu GEOS: Jeden lub więcej wejściowych obiektów ma błędną
<message>
<location filename="../src/plugins/heatmap/heatmapguibase.ui" line="288"/>
<source>Output values</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Wartości wynikowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/heatmap/heatmapguibase.ui" line="220"/>

0 comments on commit a7b3fcc

Please sign in to comment.