Skip to content
Permalink
Browse files
Context help updates from Milena
git-svn-id: http://svn.osgeo.org/qgis/trunk/qgis@12451 c8812cc2-4d05-0410-92ff-de0c093fc19c
  • Loading branch information
borysiasty committed Dec 14, 2009
1 parent ca47ccc commit aec8803b53cc0ed0568ce8c1fa30190022d4b9fd
@@ -5,5 +5,5 @@ Um die Ergebnisse zu sehen, klappen Sie die Objektinformation durch Klick auf
das Pluszeichen (+) links eines jeden Objekts auf.
</p>
<p>
Der Suchradius kann unter Einstellungen|Optionen eingestellt werden.
Der Suchradius kann unter <label>Einstellungen > Optionen</label> eingestellt werden.
</p>
@@ -5,5 +5,5 @@ To see the results, expand the feature information by clicking on the plus (+) s
to the left of each feature.
</p>
<p>
The search radius can be set in the options dialog (Settings|Options).
The search radius can be set in the options dialog <label>Settings > Options</label>.
</p>
@@ -4,5 +4,5 @@ El diálogo de resultados muestra todos los objetos espaciales identificados den
Para ver los resultados, expanda la información del objeto espacial haciendo clic en el signo más (+) a la izquierda de cada objeto.
</p>
<p>
El radio de búsqueda se puede establecer en el diálogo de opciones (Configuración>Opciones).
El radio de búsqueda se puede establecer en el diálogo de opciones <label>Configuración > Opciones</label>.
</p>
@@ -3,5 +3,5 @@
Okno wynikowe pokazuje atrybuty wszystkich obiektów znalezionych w obszarze przeszukiwania. Aby zobaczyć atrybuty poszczególnych obiektów, rozwiń drzewo z informacjami klikając znak + (plus) po prawej stronie obiektu.
</p>
<p>
Promień przeszukiwania można ustawić w dialogu Opcje (Ustawienia|Opcje)
Promień przeszukiwania można ustawić w dialogu Opcje <label>Ustawienia > Opcje</label>
</p>
@@ -4,5 +4,5 @@
Более подробная информация станет доступна при нажатии на знак плюс (+) слева от объекта.
</p>
<p>
Радиус поиска можно изменить в окне настроек (Установки|Параметры).
Радиус поиска можно изменить в окне настроек <label>Установки > Параметры</label>.
</p>
@@ -4,5 +4,5 @@ Okno s výsledkami ukazuje všetky tie objekty, ktoré boli identifikované v ok
Detail výsledku si možno prezrieť rozbalením informácie o objekte kliknutím na znamienko plus (+) naľavo od každého objektu.
</p>
<p>
Polomer vyhľadávania je možné nastaviť v záložke Mapové nástroje v dialógovom okne Vlastnosti (Nastavenia|Vlastnosti).
Polomer vyhľadávania je možné nastaviť v záložke Mapové nástroje v dialógovom okne Vlastnosti <label>Nastavenia > Vlastnosti</label>.
</p>
@@ -6,6 +6,5 @@ Resultatrutan visar alla objekt som
om objektet.
</p>
<p>
Sökradien kan ställas in under alternativ
(Inställningar -> Alternativ).
Sökradien kan ställas in under alternativ <label>Inställningar > Alternativ</label>.
</p>

0 comments on commit aec8803

Please sign in to comment.