Skip to content
Permalink
Browse files
Translation update: pl by Milena
git-svn-id: http://svn.osgeo.org/qgis/trunk@14521 c8812cc2-4d05-0410-92ff-de0c093fc19c
  • Loading branch information
borysiasty committed Nov 6, 2010
1 parent 9685fb2 commit c03ec57e50e8114eb23eedd656a47f584d32706c
Showing with 30 additions and 27 deletions.
  1. +30 −27 i18n/qgis_pl_PL.ts
@@ -1862,15 +1862,15 @@ Czy chcesz je zakończyć mimo wszystko?</translation>
</message>
<message>
<source>Image coordinates (pixels) must be integer numbers.</source>
<translation type="unfinished">Współrzędne obrazu (piksele) muszą być wyrażone liczbami całkowitymi.</translation>
<translation>Współrzędne obrazu (piksele) muszą być wyrażone liczbami całkowitymi.</translation>
</message>
<message>
<source>Translate - prjwin</source>
<translation type="unfinished">Przelicz -prjwin</translation>
</message>
<message>
<source>Image coordinates (geographic) must be numbers.</source>
<translation type="unfinished">Współrzędne obrazu (geograficzne) muszą być wyrażone liczbami.</translation>
<translation>Współrzędne obrazu (geograficzne) muszą być wyrażone liczbami.</translation>
</message>
<message>
<source>Convert paletted image to RGB</source>
@@ -2409,39 +2409,40 @@ Disable the &quot;Use intersected extent&quot; option to have a nonempty output.
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetOverview.ui" line="125"/>
<source>Remove all overviews.</source>
<translation>Usuń wszystkie podglądy.</translation>
<translation>Usuwa wszystkie podglądy.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetOverview.ui" line="128"/>
<source>Clean</source>
<translation>Wyczyść</translation>
<translation>Wyczyść podglądy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetOverview.ui" line="135"/>
<source>In order to generate external overview (for GeoTIFF especially).</source>
<translation>Generowanie podglądów zewnętrznych (szczególnie dla GeoTIFF).</translation>
<translation>Aby wygenerować zewnętrzne podglądy (przydatne głównie dla GeoTIFF).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetOverview.ui" line="138"/>
<source>Open in read-only mode</source>
<translation>Otwórz źródło tylko do odczytu (generuj zewnętrzne piramidy)</translation>
<translatorcomment>skróciłam, bo się nie mieściło w oknie. Wyjaśnienie jest i tak w dymku</translatorcomment>
<translation>Otwórz źródło tylko do odczytu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetOverview.ui" line="145"/>
<source>Create external overviews in TIFF format, compressed using JPEG.</source>
<translation type="unfinished">Stwórz zewnętrzny podglądy w formacie TIFF, skompresowane z użyciem JPEG.</translation>
<translation>Tworzy zewnętrzne podglądy w formacie TIFF z kompresją JPEG.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetOverview.ui" line="148"/>
<source>Overviews in TIFF format with JPEG compression</source>
<translation type="unfinished">Podgląd w formacie TIFF z kompresją JPEG</translation>
<translation>Podgląd w formacie TIFF z kompresją JPEG</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetOverview.ui" line="182"/>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetOverview.ui" line="202"/>
<source>For JPEG compressed external overviews,
the JPEG quality can be set.</source>
<translation type="unfinished">Dla formatu JPEG skompresowany podgląd zewnętrzny,
<translation>Skompresowany podgląd zewnętrzny dla formatu JPEG,
z możliwością zdefiniowania jakości.</translation>
</message>
<message>
@@ -2617,13 +2618,13 @@ możliwym do bezpośredniego użycia w Imagine, ArcGIS, GDAL.</translation>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetTranslate.ui" line="154"/>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetTranslate.ui" line="170"/>
<source>Percentage to resize image. This will change pixel size/image resolution accordingly: 25% will create an image with pixels 4x larger.</source>
<translation type="unfinished">Procent powiększenia obrazu zmieni odpowiednio rozmiar piksela/rozdzielczość obrazu: 25% powiększy piksele 4x.</translation>
<translation>Procent powiększenia obrazu; zmieni odpowiednio rozmiar piksela/rozdzielczość obrazu, np.: 25% powiększy piksele 4x.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetTranslate.ui" line="157"/>
<source>Outsize:</source>
<translatorcomment>Powiększenie? M.</translatorcomment>
<translation type="unfinished">Przeskalowanie:</translation>
<translation>Przeskalowanie:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetTranslate.ui" line="173"/>
@@ -2634,7 +2635,7 @@ możliwym do bezpośredniego użycia w Imagine, ArcGIS, GDAL.</translation>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetTranslate.ui" line="186"/>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetTranslate.ui" line="282"/>
<source>Assign a specified nodata value to output bands.</source>
<translation type="unfinished">Określ wartość braku danych kanałów wyjściowych.</translation>
<translation>Określ wartość braku danych kanałów wyjściowych.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetTranslate.ui" line="196"/>
@@ -2690,12 +2691,12 @@ The &apos;gray&apos; value (from GDAL 1.7.0) enables to expand a dataset with a
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetTranslate.ui" line="266"/>
<source>Copy all subdatasets of this file to individual output files. Use with formats like HDF or OGDI that have subdatasets.</source>
<translation type="unfinished">Kopiuje wszystkie warstwy tego pliku do oddzielnych plików. Stosuje się dla formatów obsługujących warstwy (HDF, OGDI).</translation>
<translation>Kopiuje wszystkie warstwy tego pliku do oddzielnych plików. Stosuje się dla formatów obsługujących warstwy (HDF, OGDI).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetTranslate.ui" line="269"/>
<source>Sds</source>
<translation type="unfinished">Rozdziel na warstwy</translation>
<translation>Warstwy do plików</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetTranslate.ui" line="103"/>
@@ -7520,12 +7521,12 @@ Ignorować błędy?</translation>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="1078"/>
<source>Tile scale slider</source>
<translation type="unfinished">Suwak skali kafla</translation>
<translation>Suwak skali kafla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="1080"/>
<source>Show tile scale slider</source>
<translation type="unfinished">Pokaż suwak skali kafla</translation>
<translation>Pokaż suwak skali kafla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="1217"/>
@@ -7661,7 +7662,7 @@ Ta wersja QGIS została skompilowana ze wsparciem QWT %1.</translation>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2531"/>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2552"/>
<source>Read More.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Więcej informacji.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2532"/>
@@ -7766,7 +7767,7 @@ Ta wersja QGIS została skompilowana ze wsparciem QWT %1.</translation>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2562"/>
<source>Map Composer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kompozytor wydruków</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2564"/>
@@ -7776,12 +7777,13 @@ Ta wersja QGIS została skompilowana ze wsparciem QWT %1.</translation>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2565"/>
<source>Composer items can now be deleted with the backspace key.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zawartość kompozytora wydruków może być teraz usuwana za pomocą klawisza &quot;backspace&quot;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2566"/>
<source>Sorting for composer attribute table (several columns and ascending / descending).</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translatorcomment>do skończenia</translatorcomment>
<translation type="unfinished">Sortowanie tabeli atrybutów w kompozytorze wydruków .</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2694"/>
@@ -8654,7 +8656,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<location filename="../src/ui/qgsattributetabledialog.ui" line="43"/>
<source>Case sensitive</source>
<translatorcomment>czy tej opisy mieszczą się ???!!! R.</translatorcomment>
<translation type="unfinished">Uwzględniaj wielkość liter</translation>
<translation>Uwzględniaj wielkość liter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsattributetabledialog.ui" line="66"/>
@@ -22850,7 +22852,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../src/plugins/point_displacement_renderer/qgspointdisplacementrendererwidgetbase.ui" line="59"/>
<source>Displacement circles</source>
<translation type="unfinished">Krąg przemieszczeń</translation>
<translation>Krąg przemieszczeń</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/point_displacement_renderer/qgspointdisplacementrendererwidgetbase.ui" line="67"/>
@@ -22865,12 +22867,12 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../src/plugins/point_displacement_renderer/qgspointdisplacementrendererwidgetbase.ui" line="105"/>
<source>Circle radius modification:</source>
<translation type="unfinished">Modyfikacja promienia:</translation>
<translation>Modyfikacja promienia:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/point_displacement_renderer/qgspointdisplacementrendererwidgetbase.ui" line="123"/>
<source>Point distance tolerance:</source>
<translation type="unfinished">Tolerancja odległości:</translation>
<translation>Tolerancja odległości punktów:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/point_displacement_renderer/qgspointdisplacementrendererwidgetbase.ui" line="145"/>
@@ -24991,6 +24993,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:9pt;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translatorcomment>dlaczego to jest w tłumaczeniach?</translatorcomment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
@@ -29062,12 +29065,12 @@ Czy aktualne klasy powinny zostać usunięte przed klasyfikacją?</translation>
<message>
<location filename="../src/plugins/wfs/qgswfssourceselect.cpp" line="267"/>
<source>capabilities document contained no layers.</source>
<translation type="unfinished">dokument &quot;capabilities&quot; nie zawierał żadnych warstw.</translation>
<translation>dokument &quot;capabilities&quot; nie zawierał żadnych warstw.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/wfs/qgswfssourceselect.cpp" line="281"/>
<source>Capabilities document is not valid</source>
<translation type="unfinished">Dokument &quot;capabilities&quot; jest niepoprawny</translation>
<translation>Dokument &quot;capabilities&quot; jest niepoprawny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/wfs/qgswfssourceselect.cpp" line="286"/>
@@ -29768,7 +29771,7 @@ Może to wskazywać na błędną konfigurację serwera. Czy mam go użyć mimo w
<message>
<location filename="../src/providers/wms/qgswmsprovider.cpp" line="871"/>
<source>empty capabilities document</source>
<translation type="unfinished">pusty dokument &quot;capabilities&quot;</translation>
<translation>pusty dokument &quot;capabilities&quot;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/providers/wms/qgswmsprovider.cpp" line="983"/>

0 comments on commit c03ec57

Please sign in to comment.