Skip to content

Commit

Permalink
Browse files Browse the repository at this point in the history
help updates from Milena
git-svn-id: http://svn.osgeo.org/qgis/trunk/qgis@13575 c8812cc2-4d05-0410-92ff-de0c093fc19c
  • Loading branch information
borysiasty committed May 25, 2010
1 parent afe64ab commit c3ebf3a
Show file tree
Hide file tree
Showing 2 changed files with 19 additions and 7 deletions.
2 changes: 1 addition & 1 deletion resources/context_help/QgsProjectProperties-en_US
Expand Up @@ -30,7 +30,7 @@ To use 'on the fly' CRS transformation, click the <label>Enable 'on the fly' CRS
<p>
You can find a coordinate system by entering its name, EPSG code or the QGIS ID and clicking the <label>Find</label> button.
<p>
The 4 last used coordinate systems will be available as buttons on the bottom for quick access.
The list of recently used coordinate systems will be available on the bottom for quick access.

<a name="layers">
<h4>Identifiable layers Tab</h4>
Expand Down
24 changes: 18 additions & 6 deletions resources/context_help/QgsProjectProperties-pl_PL
@@ -1,25 +1,37 @@
<h3>Właściwości projektu</h3>
To okno umożliwia zdefiniowanie wielu parametrów związanych z <label>Projektem</label>. Projekt to lista warstw wraz z ich ustawieniami zapisana na dysku jako plik. W projekcie nie są zapisywane same warstwy, a jedynie sposób ich wyświetlenia.<p>
<a href="#general">Zakładka Ogólne</a><br/>
<a href="#crs">Zakładka Układ współrzędnych (CRS)</a><br/>
<a href="#layers">Zakładka Identyfikacja obiektów</a><br/>

<a name="general">
<h4>Zakładka Ogólne</h4>
<table border=1>
<tr>
<td>Tytuł projektu</td><td>Opisowy tytuł projektu. Będzie on wyświetlany na pasku tytułowym okna QGIS</td>
</tr>
<tr><td><label>Kolor obiektów wybranych</label></td><td>Wybrane obiekty będą wyświetlane na mapie za pomocą tego koloru.</td></tr>
<tr><td><label>Kolor tła</label></td><td>Kolor płótna mapy.</td></tr>
<tr><td><label>Zapisz ścieżki</label></td><td>Wybór zapisu absolutnych bądź relatywnych ścieżek.</td></tr>
<tr>
<td>Jednostki mapy</td><td>Zadeklaruj jednostki mapy odpowiednie dla warstw wyświetlanych w projekcie</td>
</tr>
<tr>
<td>Dokładność wyświetlania kursora</td><td>Użyj ustawień użytkownika, aby określić dokładność wyświetlania na pasku stanu. Wraz z ruchem kursora po obszarze mapy, jego współrzędne są aktualizowane zgodnie z przyjętą dokładnością. Automatyczne (domyślne) ustawienia oznaczają domyślną dokładność bazującą na jednostkach mapy.</td>
<td>Dokładność</td><td>Użyj ustawień użytkownika, aby określić dokładność wyświetlania na pasku stanu. Wraz z ruchem kursora po obszarze mapy, jego współrzędne są aktualizowane i wyświetlane zgodnie z przyjętą dokładnością. Automatyczne (domyślne) ustawienia oznaczają domyślną dokładność bazującą na jednostkach mapy.</td>
</tr>
<tr>
<td>Digitalizacja</td><td>Umożliwia zdefiniowanie tolerancji przyciągania w pikselach, szerokości linii podczas digitalizacji oraz koloru digitalizowanych linii.</td>
</tr>
<tr><td>Kolor obiektów wybranych</td><td>Wybrane obiekty będą wyświetlane na mapie w wybranym kolorze.</td>
<td>Digitalizacja</td><td>Opcja <label>Włącz edycję topologiczną</label> umożliwia rysowanie wspólnej granicy dla poligonów. Edytowanie węzła wspólnej granicy skutkuje zmianą obrysu obydwu poligonów.<p>
Aby uniknąć wektoryzowania wszystkich węzłów wspólnej granicy wybierz <label>Unikaj przecinania się nowych poligonów...</label>. W oknie dialogowym zaznacz odpowiednie warstwy, do których nowy poligon ma być dopasowany. Narysuj poligon z zakładką na istniejących poligonach, zostanie on docięty automatycznie.<p>
<label>Opcje przyciągania...</label> pozwalają na ustawienie tolerancji przyciągania w pikselach lub jednostkach mapy a także trybu <label>do wierzchołka</label>, <label>do segmentu</label>,<label>do wierzchołka i segmentu</label> dla każdej warstwy oddzielnie.</td>
</tr>
</table>
<a anchor="projections"></a><h4>Zakładka Układ współrzędnych (CRS)</h4>
Ta zakładka umożliwia zdefiniowanie układu współrzędnych dla bieżącego projektu oraz transformację układu w locie. Nie musisz zapisywać projektu, aby określić i włączyć transformację w locie.<p>
<a name="crs"></a><h4>Zakładka Układ współrzędnych (CRS)</h4>
Umożliwia zdefiniowanie układu współrzędnych dla bieżącego projektu oraz transformację układu w locie. Nie musisz zapisywać projektu, aby określić i włączyć transformację w locie.<p>
Aby użyć transformacji w locie, kliknij na <label>Transformuj układ współrzędnych w locie</label>. Następnie wybierz układ współrzędnych projektu (obszaru mapy) z listy układów współrzędnych.
<p>
Możesz odszukać układ współrzędnych podając jego kod PostGIS SRID, EPSG lub QGIS SRSRID i klikając na klawisz <label>Znajdź</label>.
Ostatnio używane układy współrzędnych będą wyświetlone w dolnej części okna dla ułatwienia dostępu.
<a name="layers">
<h4>Zakładka Identyfikacja obiektów</h4>
</a>
Daje możliwość wyboru, dla których warstw narzędzie identyfikacji będzie aktywne.

0 comments on commit c3ebf3a

Please sign in to comment.