Skip to content
Permalink
Browse files
Merge branch 'master' of github.com:qgis/Quantum-GIS
  • Loading branch information
blazek committed Dec 10, 2011
2 parents e154f69 + c7db7da commit c698828
Showing 1 changed file with 10 additions and 10 deletions.
@@ -3793,7 +3793,7 @@ Błąd geoprocesingu GEOS: Jeden lub więcej wejściowych obiektów ma błędną
<message>
<location filename="../src/ui/qgisapp.ui" line="367"/>
<source>Label</source>
<translation>Etykieta</translation>
<translation>Etykietowanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgisapp.ui" line="386"/>
@@ -14474,7 +14474,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../src/ui/qgsdbsourceselectbase.ui" line="14"/>
<source>Add PostGIS Table(s)</source>
<translation>Dodaj tabelę PostGIS</translation>
<translation>Dodaj tabele PostGIS</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsdbsourceselectbase.ui" line="31"/>
@@ -16971,7 +16971,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<location filename="../src/plugins/georeferencer/qgsgeorefpluginguibase.ui" line="202"/>
<location filename="../src/plugins/georeferencer/qgsgeorefpluginguibase.ui" line="205"/>
<source>Zoom to Layer</source>
<translation>Powiększ do warstwy</translation>
<translation>Powiększ do zasięgu warstwy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/georeferencer/qgsgeorefpluginguibase.ui" line="208"/>
@@ -16999,7 +16999,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../src/plugins/georeferencer/qgsgeorefpluginguibase.ui" line="235"/>
<source>Ctrl+A</source>
<translation></translation>
<translation>Ctrl+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/georeferencer/qgsgeorefpluginguibase.ui" line="240"/>
@@ -21145,7 +21145,7 @@ Może to być spowodowane problemem w sieci lokalnej lub problemem serwera WMS.<
<location filename="../src/ui/qgslabelingguibase.ui" line="278"/>
<location filename="../src/ui/qgslabelingguibase.ui" line="489"/>
<source> mm</source>
<translation></translation>
<translation> mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgslabelingguibase.ui" line="69"/>
@@ -22526,7 +22526,7 @@ http://my.host.com/cgi-bin/mapserv.exe</translation>
<message>
<location filename="../python/plugins/mapserver_export/qgsmapserverexportbase.ui" line="239"/>
<source>Inline</source>
<translation></translation>
<translation>W linii</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/mapserver_export/qgsmapserverexportbase.ui" line="258"/>
@@ -23817,7 +23817,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../src/plugins/georeferencer/qgsopenrasterdialog.cpp" line="117"/>
<source>Choose a name for the modified raster</source>
<translation></translation>
<translation>Wybierz nazwę dla zmodyfikowanego rastra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/georeferencer/qgsopenrasterdialog.cpp" line="150"/>
@@ -30232,12 +30232,12 @@ Komunikat błędu:%2</translation>
<message>
<location filename="../src/providers/spatialite/qgsspatialiteprovider.cpp" line="123"/>
<source>Decimal number (double)</source>
<translation></translation>
<translation>Liczba zmiennoprzecinkowa (podwójnej precyzji)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/providers/spatialite/qgsspatialiteprovider.cpp" line="124"/>
<source>Whole number (integer)</source>
<translation></translation>
<translation>Liczba całkowita (integer)</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -39737,7 +39737,7 @@ Wtyczka nie zostanie włączona.</translation>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="412"/>
<source>Split lines to shorter segments</source>
<translation></translation>
<translation>Podziel linie na krótsze segmenty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="413"/>

0 comments on commit c698828

Please sign in to comment.