Skip to content
Permalink
Browse files
More updates to the polish translation
git-svn-id: http://svn.osgeo.org/qgis/trunk@6319 c8812cc2-4d05-0410-92ff-de0c093fc19c
  • Loading branch information
mhugent committed Dec 27, 2006
1 parent 95a46db commit c6f094b705b0539c10c04292d7f21788bad95830
Showing with 42 additions and 43 deletions.
  1. +42 −43 i18n/qgis_pl_PL.ts
@@ -864,7 +864,7 @@ Czy chcesz wskazać ścieżkę (GISBASE) do Twojej instalacji GRASS?</translatio
</message>
<message>
<source>No MapLayer plugins in ../plugins/maplayer</source>
<translation>Nie znaleziono wtyczek MapLayes w ../plugins/maplayer</translation>
<translation>Nie znaleziono wtyczek MapLayer w ../plugins/maplayer</translation>
</message>
<message>
<source>No Plugins</source>
@@ -1023,8 +1023,7 @@ Czy chcesz wskazać ścieżkę (GISBASE) do Twojej instalacji GRASS?</translatio
<message>
<source>Enter the full path if the browser is not in your PATH.
</source>
<translation>Wpisz pełną ścieżkę, jeśli przeglądarki nie ma w PATH.
</translation>
<translation type="unfinished">Wpisz pełną ścieżkę, jeśli przeglądarki nie ma w ścieżce określonej przez zmienną PATH.</translation>
</message>
<message>
<source>Open a GDAL Supported Raster Data Source</source>
@@ -1641,7 +1640,7 @@ Zapisz projekt pod nową nazwą</translation>
</message>
<message>
<source>Digitizing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Digitalizacja</translation>
</message>
<message>
<source>Map Navigation</source>
@@ -2566,7 +2565,7 @@ http://www.remotesensing.org/gdal/ogr/ogr_formats.html</translation>
Enter the full path if the browser is not in your PATH.
You can change this option later by selection Options from the Settings menu (Help Browser tab).</source>
<translation>Wpisz nazwę przeglądarki, którą chcesz używać (np. konqueror).
Podaj pełną ścieżkę jeśli przeglądarki nie ma w PATH.
Podaj pełną ścieżkę jeśli przeglądarki nie ma w ścieżce określonej przez zmienną PATH
Możesz zmienić tą opcję później wybierając Opcje z menu Ustawienia (zakładka Przeglądarka pomocy).</translation>
</message>
<message>
@@ -2986,7 +2985,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message>
<message>
<source>Extent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Zasięg</translation>
</message>
<message>
<source>Id</source>
@@ -3480,7 +3479,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message>
<message>
<source>Legend</source>
<translation>Leganda</translation>
<translation>Legenda</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -4000,7 +3999,7 @@ Przed ponownym użyciem kompozytora mapy zaleca się restart qgis.
<name>QgsCustomProjectionDialogBase</name>
<message>
<source>Custom Projection Definition</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Definicja własnego układu współrzędnych</translation>
</message>
<message>
<source>Define</source>
@@ -4064,7 +4063,7 @@ Przed ponownym użyciem kompozytora mapy zaleca się restart qgis.
</message>
<message>
<source>Projected Corrdinate System</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Projektowany układ współrzędnych</translation>
</message>
<message>
<source>Geographic / WGS84</source>
@@ -5031,19 +5030,19 @@ has failed. The database said:
</message>
<message>
<source>Track download:</source>
<translation>Import ścieżek (tracków):</translation>
<translation>Import śladów (tracków):</translation>
</message>
<message>
<source>The command that is used to upload tracks to the device</source>
<translation>Komenda używana do eksportu ścieżek (tracków) do urządzenia</translation>
<translation>Komenda używana do eksportu śladów (tracków) do urządzenia</translation>
</message>
<message>
<source>Track upload:</source>
<translation>Eksport ścieżek (tracków):</translation>
<translation>Eksport śladów (tracków):</translation>
</message>
<message>
<source>The command that is used to download tracks from the device</source>
<translation>Komenda używana do importu ścieżek (tracków) z urządzenia</translation>
<translation>Komenda używana do importu śladów (tracków) z urządzenia</translation>
</message>
<message>
<source>The command that is used to upload routes to the device</source>
@@ -5063,7 +5062,7 @@ has failed. The database said:
</message>
<message>
<source>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; white-space: pre-wrap; font-family:Sans Serif; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none;&quot;&gt;&lt;p style=&quot; margin-top:12px; margin-bottom:12px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;In the download and upload commands there can be special words that will be replaced by QGIS when the commands are used. These words are:&lt;span style=&quot; font-style:italic;&quot;&gt;%babel&lt;/span&gt; - the path to GPSBabel&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot; font-style:italic;&quot;&gt;%in&lt;/span&gt; - the GPX filename when uploading or the port when downloading&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot; font-style:italic;&quot;&gt;%out&lt;/span&gt; - the port when uploading or the GPX filename when downloading&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; white-space: pre-wrap; font-family:Sans Serif; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none;&quot;&gt;&lt;p style=&quot; margin-top:12px; margin-bottom:12px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;W komendach importu i eksportu powinny się znaleźć specjalne słowa kluczowe QGIS. Te słowa to:&lt;span style=&quot; font-style:italic;&quot;&gt;%babel&lt;/span&gt; - ścieżka do GPSBabel&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot; font-style:italic;&quot;&gt;%in&lt;/span&gt; - nazwa pliku GPX podczas eksportu lub port podczas importu&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot; font-style:italic;&quot;&gt;%out&lt;/span&gt; - port podczas eksportu lub nazwa pliku GPX podczas importu&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
<translation>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; white-space: pre-wrap; font-family:Sans Serif; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none;&quot;&gt;&lt;p style=&quot; margin-top:12px; margin-bottom:12px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;W poleceniach do wysyłania i pobierania można użyć specjalnych wyrażeń, które zostaną odpowiednio zastąpione podczas użycia tych poleceń. Te wyrażenia to:&lt;span style=&quot; font-style:italic;&quot;&gt;%babel&lt;/span&gt; - ścieżka do GPSBabel&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot; font-style:italic;&quot;&gt;%in&lt;/span&gt; - nazwa pliku GPX podczas eksportu lub port podczas importu&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot; font-style:italic;&quot;&gt;%out&lt;/span&gt; - port podczas eksportu lub nazwa pliku GPX podczas importu&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -5327,7 +5326,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<translation>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Arial&apos;; font-size:12pt; font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:12px; margin-bottom:12px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:10pt;&quot;&gt;GPX is the &lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://www.topografix.com/gpx.asp&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:10pt; text-decoration: underline; color:#0000ff;&quot;&gt;Format wymiany z GPS&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot; font-size:10pt;&quot;&gt;, używany do zapisu o punktach (waypoints), trasach (routes), i ścieżkach (tracks).&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:12px; margin-bottom:12px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:10pt;&quot;&gt;GPX is the &lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://www.topografix.com/gpx.asp&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:10pt; text-decoration: underline; color:#0000ff;&quot;&gt;Format wymiany z GPS&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot; font-size:10pt;&quot;&gt;, używany do zapisu informacji o punktach (waypoints), trasach (routes), i śladach (tracks).&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:12px; margin-bottom:12px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:10pt;&quot;&gt;Wybierz plik GPX a następnie zaznacz typy danych, które chcesz załadować.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
</message>
<message>
@@ -5340,7 +5339,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Arial&apos;; font-size:12pt; font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:12px; margin-bottom:12px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:10pt;&quot;&gt;QGIS może załadować tylko pliki GPX, lecz wiele innych formatów może być przekształcone do GPX przy pomocy programu GPSBabel (&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://gpsbabel.sf.net&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:10pt; text-decoration: underline; color:#0000ff;&quot;&gt;http://gpsbabel.sf.net&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot; font-size:10pt;&quot;&gt;). To wymaga, byś miał zainstalowany program GPSBabel i by QGIS mógł go znaleźć.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:12px; margin-bottom:12px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:10pt;&quot;&gt;Wybierz format pliku GPS i plik, który chcesz importować, typ danych, którego chcesz użyć, wpisz nazwę pliku GPX pod jaką chcesz zapisać przekształcony plik i nazwę nowej warstwy. Niektóre formaty plików nie mogą zapisywać punktów, tras i ścieżek dlatego niektóre typy mogą być niedozwolone dla pewnych formatów plików.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
&lt;p style=&quot; margin-top:12px; margin-bottom:12px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:10pt;&quot;&gt;Wybierz format pliku GPS i plik, który chcesz importować, typ danych, którego chcesz użyć, wpisz nazwę pliku GPX pod jaką chcesz zapisać przekształcony plik i nazwę nowej warstwy. Niektóre formaty plików nie mogą zapisywać punktów, tras i śladów dlatego niektóre typy mogą być niedozwolone dla pewnych formatów plików.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
@@ -8251,31 +8250,31 @@ Domyślnie QGIS używa wartości 5. W razie problemów z identyfikacją obiektó
</message>
<message>
<source>Select Global Default ...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wskaż domyślne globalnie...</translation>
</message>
<message>
<source>Prompt for projection.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pytaj o układ współrzędnych.</translation>
</message>
<message>
<source>Project wide default projection will be used.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Użyj domyślnego układu współrzędnych projektu.</translation>
</message>
<message>
<source>firefox</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>firefox</translation>
</message>
<message>
<source>mozilla-firefox</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>mozilla-firefox</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Splash screen</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Ekran powitalny</translation>
</message>
<message>
<source>Default Map Appearance (Overridden by project properties)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Domyślny wygląd mapy (podrzędny do właściwości projektu)</translation>
</message>
<message>
<source>Background Color:</source>
@@ -8291,59 +8290,59 @@ Domyślnie QGIS używa wartości 5. W razie problemów z identyfikacją obiektó
</message>
<message>
<source>Capitalise layer name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nazwa warstwy od dużej litery</translation>
</message>
<message>
<source>Make lines appear less jagged at the expense of some drawing performance</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>By default new la&amp;yers added to the map should be displayed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Domyślnie nowo dodawane warstw&amp;y są wyświetlane</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Update during drawing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Odświeżanie podczas rysowania</translation>
</message>
<message>
<source>Measure tool</source>
<translation>Narzędzie pomiaru</translation>
</message>
<message>
<source>Ellipsoid for distance calculations:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Elipsoida do kalkulacji odległości:</translation>
</message>
<message>
<source>Search radius</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Promień wyszukiwania</translation>
</message>
<message>
<source>Pro&amp;jection</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Układ &amp;współrzędnych</translation>
</message>
<message>
<source>When layer is loaded that has no projection information</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Gdy dodawana warstwa nie posiada informacji o układzie współrzędnych</translation>
</message>
<message>
<source>Global default projection displa&amp;yed below will be used.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Użyj globalnego dom&amp;yślnego układu współrzędnych, wyświetlonego poniżej.</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;b&gt;Note:&lt;/b&gt; The browser must be in your PATH or you can specify the full path above</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;b&gt;Uwaga:&lt;/b&gt; Przeglądarka musi znajdować się w ścieżce określonej przez zmienną PATH&lt;br&gt;albo podaj pełną ścieżkę do przeglądarki powyżej</translation>
</message>
<message>
<source>Rendering</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Renderowanie</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; white-space: pre-wrap; font-family:Sans Serif; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none;&quot;&gt;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Selecting this will unselect the &apos;make lines less&apos; jagged toggle&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Fix problems with incorrectly filled polygons</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Napraw problemy związane z nieprawidłowo wypełnionymi poligonami</translation>
</message>
<message>
<source>Continuously redraw the map when dragging the legend/map divider</source>
@@ -8398,7 +8397,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message>
<message>
<source>&lt;b&gt;Note: This function is not useful yet!&lt;/b&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;b&gt;Uwaga: Ta funkcja jeszcze nie działa!&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>Source</source>
@@ -8445,7 +8444,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message>
<message>
<source>No Fill</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Bez wypełnienia</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -9189,7 +9188,7 @@ primary key) or has a PostgreSQL oid column.
</message>
<message>
<source>Feet</source>
<translation>Stopa</translation>
<translation>Stopy</translation>
</message>
<message>
<source>Decimal degrees</source>
@@ -9221,7 +9220,7 @@ primary key) or has a PostgreSQL oid column.
</message>
<message>
<source>Automatic</source>
<translation>Automatyczny</translation>
<translation>Automatyczna</translation>
</message>
<message>
<source>Automatically sets the number of decimal places in the mouse position display</source>
@@ -9233,7 +9232,7 @@ primary key) or has a PostgreSQL oid column.
</message>
<message>
<source>Manual</source>
<translation>Ręczny</translation>
<translation>Ręczna</translation>
</message>
<message>
<source>Sets the number of decimal places to use for the mouse position display</source>
@@ -9249,7 +9248,7 @@ primary key) or has a PostgreSQL oid column.
</message>
<message>
<source>Map Appearance</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wygląd mapy</translation>
</message>
<message>
<source>Selection Color:</source>
@@ -9261,7 +9260,7 @@ primary key) or has a PostgreSQL oid column.
</message>
<message>
<source>Projection</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Układ współrzędnych</translation>
</message>
<message>
<source>Enable on the fly projection</source>
@@ -9285,7 +9284,7 @@ primary key) or has a PostgreSQL oid column.
</message>
<message>
<source>Line width in pixels</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Szerokość linii w pikselach</translation>
</message>
<message>
<source>Snapping tolerance in map units</source>
@@ -9319,7 +9318,7 @@ primary key) or has a PostgreSQL oid column.
</message>
<message>
<source>Find</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Szukaj</translation>
</message>
<message>
<source>Postgis SRID</source>

0 comments on commit c6f094b

Please sign in to comment.