Skip to content

Commit

Permalink
context help pl update by Milena
Browse files Browse the repository at this point in the history
git-svn-id: http://svn.osgeo.org/qgis/trunk/qgis@13924 c8812cc2-4d05-0410-92ff-de0c093fc19c
  • Loading branch information
borysiasty committed Jul 17, 2010
1 parent 027576b commit c7ee9f3
Show file tree
Hide file tree
Showing 2 changed files with 68 additions and 2 deletions.
36 changes: 34 additions & 2 deletions resources/context_help/QgsAttributeTableDialog-pl_PL
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,2 +1,34 @@
<h3>Tabela atrybutów</h3>
Wyświetla tabelę wierszy i kolumn wybranej warstwy. W tym oknie mozesz ogladać, edytować i przeszukiwać atrybuty.
<h3>Tabela atrybutów</h3>
Wyświetla atrybuty obiektów z wybranej warstwy. W tym oknie możesz oglądać, edytować i przeszukiwać atrybuty. Każdy wiersz w tabeli reprezentuje pojedynczy obiekt, którego atrybuty znajdują się w kolejnych kolumnach. Domyślnie tabela jest wyświetlana w osobnym oknie. Jeśli otworzyłeś tabelę atrybutów, ale nie jest ona widoczna, prawdopodobnie znajduje się pod głównym oknem programu QGIS. Wybierając opcję <label>Otwórz tabelę atrybutów w oknie dokowanym</label> w menu <label>Ustawienia > Opcje > Ogólne</label> możesz ustawić, aby tabela otwierała się nie w oddzielnym oknie, lecz w zadokowanym panelu w głównym oknie QGIS-a.<p>

Liczba wierszy tabeli wyświetlana jest w jej nagłówku. <p>
<p>
<a href="#Selecting">Selekcja</a><br/>
<a href="#Sorting">Sortowanie</a><br/>
<a href="#Searching">Wyszukiwanie</a><br/>
<a href="#Field">Kalkulator pól</a><br/>

<a name="Selecting">
<h4>Selekcja</h4>
</a>
Wiersze wybiera się klikając na numerze wiersza po lewej stronie tabeli. Kilka wierszy wybiera się przytrzymując wciśnięty klawisz <label>Ctrl</label>.<br> Aby wybrać następujące po sobie wiersze, należy kliknąć nagłówek pierwszego, a następnie przytrzymując klawisz <label>Shift</label>, nagłówek ostatniego wiersza wyboru. Zostaną wybrane wszystkie wiersze znajdujące się między obecną pozycją kursora a pierwszym wybranym wierszem.

<a name="Sorting">
<h4>Sortowanie</h4>
</a>
Każda kolumna tabeli może zostać posortowana poprzez kliknięcie na jej nagłówku. Strzałka wskazuje porządek sortowania. Skierowana w dół wskazuje na sortowanie rosnące, skierowana w górę na malejące.<br>
Kliknij ikonę <label>Przesuń zaznaczone na górę</label> aby wyświetlić wybrane wiersze na górze tabeli. Aby wyświetlić tylko wybrane obiekty, włącz opcję <label>Pokazuj tylko wybrane</label>.

<a name="Searching">
<h4>Wyszukiwanie</h4>
</a>
Do prostego wyszukiwania atrybutów w jednej tylko kolumnie użyj pola <label>Szukaj</label> w dole okna. Wpisz tam poszukiwaną frazę, wybierz z listy rozwijalnej atrybut, w którym ma być prowadzone wyszukiwanie, a następnie kliknij przycisk <label>Szukaj</label>.<br>
Do bardziej zaawansowanych wyszukiwań użyj <label>Kreatora zapytań</label>. Ten przycisk uruchamia kreatora, który pomoże zbudować zapytanie w formacie SQL.

<a name="Field">
<h4>Kalkulator pól</h4>
</a>
<label>Otwórz kalkulator pól</label> umożliwia przeprowadzenie obliczeń na bazie aktualnie zapisanych w tabeli wartości lub zdefiniowanych funkcji. Można na przykład obliczyć długość lub powierzchnię obiektu geometrycznego. <br>
Wynik operacji może zostać zapisany jako nowy atrybut w tabeli, lub zostać wykorzystany do aktualizacji już istniejącego atrybutu.<br>
Ikona <label>Otwórz kalkulator pól</label> staje się aktywna dopiero w trybie edycji tabeli.

34 changes: 34 additions & 0 deletions resources/context_help/QgsWMSSourceSelect-pl_PL
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,34 @@
<h3>Utwórz nowe połączenie WMS</h3>
<p>Warstwy WMS w prosty sposób mogą być wyświetlone w QGIS, o ile znasz adres serwera, masz do niego dostęp, oraz obsługuje on protokół HTTP do przesyłania danych.</p>
<p>QGIS obecnie może być klientem dla następujących wersji protokołu WMS: 1.1, 1.1.1 oraz 1.3.</p>

<a href="#serv">Serwery</a><br/>
<a href="#load">Wczytywanie warstw WMS</a><br/>
<a href="#lay">Kolejność warstw</a><br/>
<a href="#search">Szukaj serwera</a><br/>

<a name="serv">
<h4>Serwery</h4>
</a>
<p>Aby zdefiniować połączenie do nowego serwera WMS, w zakładce <label>Warstwy</label> wybierz przycisk <label>Nowy</label>. Następnie wprowadź parametry serwera, z którym chcesz się połączyć.</p>
<p>Możesz dodać kilka przykładowych serwerów przyciskiem <label>Dodaj domyślne serwery</label>. W ten sposób dodasz co najmniej trzy przykładowe serwery WMS, między innymi NASA (JPL) WMS server.</p>
<p>Kiedy dane dotyczące połączenia z serwerem zostaną zapisane, będą one dostępne do ponownego użycia na rozwijalnej liście połączeń. Również po przeinstalowaniu QGIS-a do nowszej wersji.</p>

<a name="load">
<h5>Wczytywanie warstw WMS</h5>
</a>
<p>Wybierz z listy rozwijalnej pożądany serwer i wciśnij przycisk <label>Połącz</label>, aby pobrać spis zawartości wybranego serwisu. Jest to lista dostępnych warstw oraz ich układów współrzędnych, formatów obrazu czy stylów. Przy pobieraniu danych z serwera WMS, szczegóły procesu są wyświetlane w dole głównego okna programu.</p>
<p>Do wyświetlenia można wybrać od razu więcej niż jedną warstwę. W takim przypadku wybrane warstwy zostaną połączone przez serwer WMS i przesłane do QGIS jako jeden obraz.</p>
<p>Sekcja <label>Kodowanie obrazu</label> podaje formaty obsługiwane przez serwer WMS i QGIS jako klienta WMS.</p>
<p>Każda z warstw WMS może być udostępniana w wielu układach współrzędnych, w zależności od konfiguracji serwera WMS. Domyślnie wybrany jest aktualny układ współrzędnych projektu, o ile jest dostępny dla wybranej warstwy. Aby wybrać inny układ niż proponowany, kliknij przycisk <label>Zmień...</label>.</p>

<a name="lay">
<h4>Kolejność warstw</h4>
</a>
W tej zakładce można zmienić kolejność warstw WMS komponowanych po stronie serwera w jeden obraz.

<a name="search">
<h4>Szukaj serwera</h4>
</a>
<p>W tej zakładce dostępne są narzędzia do poszukiwania serwerów WMS. W polu edycyjnym należy wpisać poszukiwaną frazę i kliknąć przycisk <label>Szukaj</label>.</p>
<p>Wyniki poszukiwań zostaną wyświetlone w oknie poniżej. Po wybraniu odpowiedniego serwera, kliknij na <label>Dodaj wybraną pozycję do listy serwerów WMS</label> i powróć do pierwszej zakładki z listą serwerów.Pozostaje tylko wybór dopiero co dopisanego do listy rozwijalnej serwera i naciśnięcie przycisku <label>Połącz</label>.</p>

0 comments on commit c7ee9f3

Please sign in to comment.