Skip to content
Permalink
Browse files
[TRANSUP] pl: OptionsBase; iss 6,8,9,13 by Radek
  • Loading branch information
Cracert committed Apr 27, 2014
1 parent 23900ba commit ca75fedd4b1dd6b1ce474cfcc44c003853efdc13
Showing with 23 additions and 27 deletions.
  1. +23 −27 i18n/qgis_pl.ts
@@ -26057,7 +26057,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../src/ui/qgsdecorationcopyrightdialog.ui" line="56"/>
<source>&amp;Placement</source>
<translation>U&amp;miejscowienie</translation>
<translation>Położenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsdecorationcopyrightdialog.ui" line="67"/>
@@ -26311,7 +26311,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../src/ui/qgsdecorationnortharrowdialog.ui" line="104"/>
<source>Placement on screen</source>
<translation>Umiejscowienie na ekranie</translation>
<translation>Położenie na ekranie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsdecorationnortharrowdialog.ui" line="108"/>
@@ -27953,7 +27953,7 @@ Pozostaw puste, aby program dostosował do wartości maksymalnej.</translation>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsdiagrampropertiesbase.ui" line="541"/>
<source>Placement</source>
<translation>Umiejscowienie</translation>
<translation>Położenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsdiagrampropertiesbase.ui" line="551"/>
@@ -36361,7 +36361,7 @@ Może to być spowodowane problemem w sieci lokalnej lub problemem serwera WMS.<
<location filename="../src/ui/qgslabeldialogbase.ui" line="54"/>
<location filename="../src/ui/qgslabeldialogbase.ui" line="513"/>
<source>Placement</source>
<translation>Umiejscowienie</translation>
<translation>Położenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgslabeldialogbase.ui" line="311"/>
@@ -43789,7 +43789,7 @@ Zawsze z sieci: zawsze wczytuj z sieci, bez sprawdzania.</translation>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="1552"/>
<source>Add PostGIS layers with double click and select in extended mode</source>
<translation>Uprość wybór i dodawanie warstw &amp;PostGIS</translation>
<translation>Dodaj warstwy PostGIS podwójnym kliknięciem i wybierz w trybie rozszerzonym</translation>
</message>
<message>
<source>Add new layers to selected group</source>
@@ -44065,7 +44065,7 @@ Zawsze z sieci: zawsze wczytuj z sieci, bez sprawdzania.</translation>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="3346"/>
<source>Reuse last entered attribute values</source>
<translation>Użyj ostatniej wprowadzonej wartości</translation>
<translation>Użyj ostatnio wprowadzonych wartości atrybutów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="3316"/>
@@ -44318,12 +44318,12 @@ Zawsze z sieci: zawsze wczytuj z sieci, bez sprawdzania.</translation>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="1634"/>
<source>Render layers in parallel using all available CPU cores</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Użyj wszystkich dostępnych rdzeni CPU</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="1643"/>
<source>Map update interval</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Odświeżaj widok mapy co </translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="1650"/>
@@ -44333,7 +44333,7 @@ Zawsze z sieci: zawsze wczytuj z sieci, bez sprawdzania.</translation>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="1681"/>
<source>Enable feature simplification by default for newly added layers</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Uproszczone wyświetlanie dla nowo wczytanych warstw</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="3863"/>
@@ -44377,12 +44377,12 @@ Zawsze z sieci: zawsze wczytuj z sieci, bez sprawdzania.</translation>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="1929"/>
<source>Multi band color (byte / band) </source>
<translation>Kolor wielokanałowy (bajtów/kanał)</translation>
<translation>Kolor wielokanałowy (bajt/kanał)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="1961"/>
<source>Multi band color (&gt; byte / band) </source>
<translation>Kolor wielokanałowy (&gt; bajtów/kanał)</translation>
<translation>Kolor wielokanałowy (&gt; bajt/kanał)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="2000"/>
@@ -44417,32 +44417,32 @@ Zawsze z sieci: zawsze wczytuj z sieci, bez sprawdzania.</translation>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="2648"/>
<source>Highlight color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kolor wybranych</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="2673"/>
<source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;The color used to highlight identified feature. The alpha channel is only used for polygons fill, lines and outlines are fully opaque.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Kolor umożliwiający odróżnienie wybranych obiektów. Kanał alfa ma zastosowanie tylko dla poligonów.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="2686"/>
<source>Buffer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Otoczka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="2693"/>
<source>Lines / outlines buffer in millimeters.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Otoczka linii/obrysu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="2706"/>
<source>Minimum width</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Minimalna szerokość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="2713"/>
<source>Minimum line / outline width in millimeters.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Minimalna szerokość linii/obrysu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="2775"/>
@@ -44650,7 +44650,7 @@ Zawsze z sieci: zawsze wczytuj z sieci, bez sprawdzania.</translation>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="829"/>
<source>Prompt for confirmation when a layer is to be removed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pytaj o potwierdzenie przy usuwaniu warstwy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="1048"/>
@@ -63449,8 +63449,6 @@ Response was:
<source>%n missing row(s)</source>
<translation type="unfinished">
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
</translation>
</message>
<message>
@@ -63464,8 +63462,6 @@ Response was:
<source>%n missing column(s)</source>
<translation type="unfinished">
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
<numerusform></numerusform>
</translation>
</message>
<message>
@@ -69075,20 +69071,20 @@ This plugin supports basic HTML markup tags for formatting text. For example:
&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
</source>
<translation type="unfinished">&lt;h3&gt;Wtyczka Informacje o prawach autorskich&lt;/h3&gt;
<translation>&lt;h3&gt;Wtyczka Informacje o prawach autorskich&lt;/h3&gt;
Za pomocą tej wtyczki możesz dodać do mapy jakikolwiek tekst, nie tylko prawa autorskie.
&lt;p&gt;
&lt;a href=&quot;#howto&quot;&gt;How to&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href=&quot;#text&quot;&gt;Text formatting&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href=&quot;#howto&quot;&gt;Użycie&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href=&quot;#text&quot;&gt;Formatowanie tekstu&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;

&lt;a name=&quot;howto&quot;&gt;
&lt;h4&gt;How to&lt;/h4&gt;
&lt;h4&gt;Użycie&lt;/h4&gt;
&lt;/a&gt;
&lt;ol&gt;
&lt;li&gt;Upewnij się, że wtyczka jest włączona.
&lt;li&gt;Kliknij &lt;label&gt;Wtyczki &gt; Dekoracje &gt; Informacja o prawach autorskich&lt;/label&gt; lub użyj przycisku &lt;label&gt;Informacja o prawach autorskich&lt;/label&gt; z paska narzędzi.
&lt;li&gt;Wpisz tekst, który chcesz umieścić na mapie. Możesz użyć znaczników HTML.
&lt;li&gt;Wybierz położenie etykiety z listy rozwijalnej &lt;label&gt;Umiejscowienie&lt;/label&gt;.
&lt;li&gt;Wybierz położenie etykiety z listy rozwijalnej &lt;label&gt;Położenie&lt;/label&gt;.
&lt;li&gt;Upewnij się, czy opcja &lt;label&gt;Włącz etykietę&lt;/label&gt; jest zaznaczona.
&lt;li&gt;Kliknij &lt;label&gt;OK&lt;/label&gt;.
&lt;/ol&gt;

0 comments on commit ca75fed

Please sign in to comment.