Skip to content
Permalink
Browse files
translation update: pl
git-svn-id: http://svn.osgeo.org/qgis/trunk@12486 c8812cc2-4d05-0410-92ff-de0c093fc19c
  • Loading branch information
borysiasty committed Dec 15, 2009
1 parent 9397a96 commit cacb43d151552eacfdd8cd424b850e490d76e3ba
Showing with 28 additions and 28 deletions.
  1. +28 −28 i18n/qgis_pl_PL.ts
@@ -941,17 +941,17 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../src/plugins/labeling/engineconfigdialog.ui" line="35"/>
<source>Popmusic Tabu</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Popmusic Tabu (wolny)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/labeling/engineconfigdialog.ui" line="40"/>
<source>Popmusic Chain</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Popmusic Chain (bardzo wolny)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/labeling/engineconfigdialog.ui" line="45"/>
<source>Popmusic Tabu Chain</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Popmusic Tabu Chain (wolny)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/labeling/engineconfigdialog.ui" line="50"/>
@@ -4705,7 +4705,7 @@ Prosimy o kontakt z autorami.
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2129"/>
<source>Whats new in Version 1.4.0?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Co nowego w wersji 1.4.0?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2132"/>
@@ -4903,7 +4903,7 @@ Prosimy o kontakt z autorami.
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="594"/>
<source>&amp;New Print Composer</source>
<translation>&amp;Nowy asystent wydruku</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Nowy wydruk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="595"/>
@@ -4914,17 +4914,17 @@ Prosimy o kontakt z autorami.
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="596"/>
<source>New Print Composer</source>
<translation>Nowy asystent wydruku</translation>
<translation type="unfinished">Nowy asystent wydruku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="599"/>
<source>Composer manager...</source>
<translation>Zarządzanie kompozycją...</translation>
<translation type="unfinished">Zarządzanie wydrukami...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="600"/>
<source>Composer manager</source>
<translation>Zarządzanie kompozycją</translation>
<translation type="unfinished">Zarządzanie asystentami wydruku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="659"/>
@@ -5688,7 +5688,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../src/app/qgsattributedialog.cpp" line="187"/>
<source>Attributes - %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Atrybuty - %1</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -5815,12 +5815,12 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../src/ui/qgsattributetabledialog.ui" line="56"/>
<source>Opens the search query builder</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Otwórz kreatora zapytań</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsattributetabledialog.ui" line="72"/>
<source>Help</source>
<translation type="unfinished">Pomoc</translation>
<translation>Pomoc</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsattributetabledialog.ui" line="83"/>
@@ -5932,7 +5932,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../src/ui/qgsattributetabledialog.ui" line="230"/>
<source>Delete selected features</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Usuń zaznaczone obiekty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsattributetabledialog.ui" line="233"/>
@@ -7048,7 +7048,7 @@ Błąd brzmi:%2</translation>
<message>
<location filename="../src/ui/qgscomposermanagerbase.ui" line="14"/>
<source>Composer manager</source>
<translation>Zarządzanie kompozycją</translation>
<translation type="unfinished">Menedżer wydruków</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgscomposermanagerbase.ui" line="23"/>
@@ -13122,7 +13122,7 @@ Może to być spowodowane problemem w sieci lokalnej lub problemem serwera WMS.<
<message>
<location filename="../src/ui/qgslabeldialogbase.ui" line="359"/>
<source>Buffer labels</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Buforuj etykiety</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgslabeldialogbase.ui" line="497"/>
@@ -14655,12 +14655,12 @@ Rozszerzona informacja o błędzie:
<message>
<location filename="../src/app/qgsnewconnection.cpp" line="90"/>
<source>Save connection</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zapis połączenia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgsnewconnection.cpp" line="91"/>
<source>Should the existing connection %1 be overwritten?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mam nadpisać istniejące połączenie %1?</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -14766,12 +14766,12 @@ Rozszerzona informacja o błędzie:
<message>
<location filename="../src/app/qgsnewhttpconnection.cpp" line="62"/>
<source>Save connection</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zapis połączenia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgsnewhttpconnection.cpp" line="63"/>
<source>Should the existing connection %1 be overwritten?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mam nadpisać istniejące połączenie %1?</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -14849,12 +14849,12 @@ Rozszerzona informacja o błędzie:
<message>
<location filename="../src/app/ogr/qgsnewogrconnection.cpp" line="109"/>
<source>Save connection</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zapis połączenia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/ogr/qgsnewogrconnection.cpp" line="110"/>
<source>Should the existing connection %1 be overwritten?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mam nadpisać istniejące połączenie %1?</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -15247,12 +15247,12 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<location filename="../src/app/ogr/qgsopenvectorlayerdialog.cpp" line="352"/>
<location filename="../src/app/ogr/qgsopenvectorlayerdialog.cpp" line="364"/>
<source>Add vector layer</source>
<translation type="unfinished">Dodaj warstwę wektorową</translation>
<translation>Dodaj warstwę wektorową</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/ogr/qgsopenvectorlayerdialog.cpp" line="301"/>
<source>No database selected.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie wybrano żadnej bazy danych.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/ogr/qgsopenvectorlayerdialog.cpp" line="317"/>
@@ -15272,12 +15272,12 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../src/app/ogr/qgsopenvectorlayerdialog.cpp" line="353"/>
<source>No layers selected.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie wybrano żadnej warstwy.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/ogr/qgsopenvectorlayerdialog.cpp" line="365"/>
<source>No directory selected.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie wybrano żadnego katalogu.</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -17068,7 +17068,7 @@ Musisz włączyć ponownie Quantum GISa, żeby ją przeładować.</translation>
<message>
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="30"/>
<source>Help</source>
<translation type="unfinished">Pomoc</translation>
<translation>Pomoc</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="82"/>
@@ -20455,12 +20455,12 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../src/app/qgssearchquerybuilder.cpp" line="43"/>
<source>&amp;Test</source>
<translation type="unfinished">&amp;Testuj</translation>
<translation>&amp;Testuj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgssearchquerybuilder.cpp" line="47"/>
<source>&amp;Clear</source>
<translation type="unfinished">&amp;Wyczyść</translation>
<translation>&amp;Wyczyść</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="../src/app/qgssearchquerybuilder.cpp" line="178"/>
@@ -22455,7 +22455,7 @@ Czy aktualne klasy powiny zostać usunięte przed klasyfikacją?</translation>
<message>
<location filename="../src/plugins/wfs/qgswfssourceselect.cpp" line="147"/>
<source>The capabilities document could not be retrieved from the server</source>
<translation type="unfinished">Nie można pobrać inforamcji o dostępnych funkcjach z serwera</translation>
<translation type="unfinished">Nie można pobrać informacji getCapabilities z serwera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/wfs/qgswfssourceselect.cpp" line="237"/>

0 comments on commit cacb43d

Please sign in to comment.