Skip to content
Permalink
Browse files
Merge pull request #1489 from Cracert/i18n
[TRANSUP] pl: varia
  • Loading branch information
mach0 committed Jun 25, 2014
2 parents b2ea8f7 + 8655049 commit d4b067a
Showing 1 changed file with 25 additions and 24 deletions.
@@ -6187,7 +6187,7 @@ Wartość 'gray' (z GDAL 1.7.0) umożliwia rozszerzenie danych z tabel
</message>
<message>
<source>Currently QGIS doesn&apos;t allow simultaneous access from different threads to the same datasource. Make sure your layer&apos;s attribute tables are closed. Continue?</source>
<translation type="unfinished">QGIS nie umożliwia jeszcze równoczesnego (wielowątkowego) dostępu do danych. Upewnij się, że nie jest otwarta tabel atrybutów. Kontynuować?</translation>
<translation>QGIS nie umożliwia jeszcze równoczesnego (wielowątkowego) dostępu do danych. Upewnij się, że nie jest otwarta tabel atrybutów. Kontynuować?</translation>
</message>
<message>
<source>Error loading output shapefile:
@@ -8937,7 +8937,7 @@ Działa na aktualnie edytowanej warstwie</translation>
</message>
<message>
<source>Model doesn&apos;t contains any algorithms and/or parameters and can&apos;t be executed</source>
<translation type="unfinished">Model nie zawiera żadnych algorytmów i/lub parametrów i dlatego nie może zostać uruchomiony</translation>
<translation>Model nie zawiera żadnych algorytmów i/lub parametrów i dlatego nie może zostać uruchomiony</translation>
</message>
<message>
<source>Warning</source>
@@ -8957,12 +8957,13 @@ Działa na aktualnie edytowanej warstwie</translation>
</message>
<message>
<source>This model can&apos;t be saved in its original location (probably you do not have permission to do it). Please, use the &apos;Save as...&apos; option.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie udało się zapisać tego modelu w folderze źródłowym. Prawdopodobnym powodem jest brak uprawnień. Wybierz opcję &apos;Zapisz jako...&apos;.</translation>
</message>
<message>
<source>The selected model could not be loaded.
Wrong line: %s</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie powiodło się wczytanie wybranego modelu.
Problem w linii: %s</translation>
</message>
<message>
<source>SEXTANTE models (*.model)</source>
@@ -22434,7 +22435,7 @@ Zmniejsz rozdzielczość lub rozmiar papieru.</translation>
<message>
<location filename="../src/ui/qgscomposeritemwidgetbase.ui" line="331"/>
<source> mm</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation> mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgscomposeritemwidgetbase.ui" line="338"/>
@@ -22509,7 +22510,7 @@ Zmniejsz rozdzielczość lub rozmiar papieru.</translation>
<message>
<location filename="../src/app/composer/qgscomposerlabelwidget.cpp" line="123"/>
<source>Label color changed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>zmieniono kolor etykiety</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/composer/qgscomposerlabelwidget.cpp" line="148"/>
@@ -23785,7 +23786,7 @@ Zmniejsz rozdzielczość lub rozmiar papieru.</translation>
<location filename="../src/ui/qgscomposermapwidgetbase.ui" line="581"/>
<location filename="../src/ui/qgscomposermapwidgetbase.ui" line="765"/>
<source> mm</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation> mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgscomposermapwidgetbase.ui" line="487"/>
@@ -25141,7 +25142,7 @@ Zmniejsz rozdzielczość lub rozmiar papieru.</translation>
<location filename="../src/ui/qgscomposertablewidgetbase.ui" line="199"/>
<location filename="../src/ui/qgscomposertablewidgetbase.ui" line="243"/>
<source> mm</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation> mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgscomposertablewidgetbase.ui" line="209"/>
@@ -27497,7 +27498,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../src/ui/qgsdecorationgriddialog.ui" line="14"/>
<source>Grid properties</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Właściwości siatki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsdecorationgriddialog.ui" line="34"/>
@@ -29894,7 +29895,7 @@ Błąd:
<message>
<location filename="../src/ui/qgsengineconfigdialog.ui" line="297"/>
<source>Draw text as outlines (recommended)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Wyświetlaj obrys tekstu (zalecane)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsengineconfigdialog.ui" line="248"/>
@@ -36017,7 +36018,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/qgsgrassnewmapsetbase.ui" line="2567"/>
<source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;Existing mapsets&lt;/p&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;Dostępne mapsety&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/qgsgrassnewmapsetbase.ui" line="2592"/>
@@ -36843,7 +36844,7 @@ w wierszu %2 kolumnie %3</translation>
<message>
<location filename="../src/app/qgshandlebadlayers.cpp" line="86"/>
<source>Datasource</source>
<translation type="unfinished">Źródło danych</translation>
<translation>Źródło danych</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgshandlebadlayers.cpp" line="97"/>
@@ -37299,7 +37300,7 @@ Może to być spowodowane problemem w sieci lokalnej lub problemem serwera WMS.<
<message>
<location filename="../src/ui/qgsidentifyresultsbase.ui" line="277"/>
<source>Select identify mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wybierz tryb</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsidentifyresultsbase.ui" line="280"/>
@@ -37309,12 +37310,12 @@ Może to być spowodowane problemem w sieci lokalnej lub problemem serwera WMS.<
<message>
<location filename="../src/ui/qgsidentifyresultsbase.ui" line="28"/>
<source>Select view mode for raster layers</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wybierz tryb widoku dla warstw rastrowych</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsidentifyresultsbase.ui" line="31"/>
<source>View</source>
<translation type="unfinished">Widok</translation>
<translation>Widok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsidentifyresultsbase.ui" line="310"/>
@@ -37394,7 +37395,7 @@ Może to być spowodowane problemem w sieci lokalnej lub problemem serwera WMS.<
<message>
<location filename="../src/app/qgsidentifyresultsdialog.cpp" line="304"/>
<source>Tree</source>
<translation type="unfinished">Drzewo</translation>
<translation>Drzewo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgsidentifyresultsdialog.cpp" line="306"/>
@@ -37404,7 +37405,7 @@ Może to być spowodowane problemem w sieci lokalnej lub problemem serwera WMS.<
<message>
<location filename="../src/app/qgsidentifyresultsdialog.cpp" line="438"/>
<source>feature id</source>
<translation type="unfinished">id obiektu</translation>
<translation>id obiektu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgsidentifyresultsdialog.cpp" line="698"/>
@@ -37414,7 +37415,7 @@ Może to być spowodowane problemem w sieci lokalnej lub problemem serwera WMS.<
<message>
<location filename="../src/app/qgsidentifyresultsdialog.cpp" line="747"/>
<source>No attributes.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">bez atrybutów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgsidentifyresultsdialog.cpp" line="957"/>
@@ -40372,7 +40373,7 @@ nie będą wyświetlane</translation>
<message>
<location filename="../src/core/qgsmaplayer.cpp" line="948"/>
<source>Style not found in database</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie znaleziono stylu w bazie danych</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsmaplayer.cpp" line="979"/>
@@ -41392,7 +41393,7 @@ nie będą wyświetlane</translation>
<message>
<location filename="../src/app/qgsmaptoolsplitfeatures.cpp" line="109"/>
<source>No features were split</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie dokonano podziału</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgsmaptoolsplitfeatures.cpp" line="110"/>
@@ -41412,7 +41413,7 @@ nie będą wyświetlane</translation>
<message>
<location filename="../src/app/qgsmaptoolsplitfeatures.cpp" line="135"/>
<source>An error occured during splitting.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wystąpił błąd podczas dzielenia obiektu.</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -41435,7 +41436,7 @@ nie będą wyświetlane</translation>
<message>
<location filename="../src/app/qgsmaptoolsplitparts.cpp" line="106"/>
<source>No parts were split</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Nie wyodrębniono części</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgsmaptoolsplitparts.cpp" line="107"/>
@@ -41451,7 +41452,7 @@ nie będą wyświetlane</translation>
<message>
<location filename="../src/app/qgsmaptoolsplitparts.cpp" line="132"/>
<source>An error occured during splitting.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wystąpił błąd podczas dzielenia obiektu.</translation>
</message>
<message>
<source>If there are selected parts, the split tool only applies to the selected ones. If you like to split all parts under the split line, clear the selection</source>
@@ -66245,7 +66246,7 @@ Przyczyna: %2</translation>
<message>
<location filename="../src/ui/qgswmtsdimensionsbase.ui" line="14"/>
<source>Select dimensions</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Podaj wymiary</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgswmtsdimensionsbase.ui" line="21"/>

0 comments on commit d4b067a

Please sign in to comment.