Skip to content
Permalink
Browse files

Merge pull request #1214 from Cracert/i18n

[TRANSUP] pl: help
  • Loading branch information
mach0 committed Feb 24, 2014
2 parents 91ecc5f + f7a47d5 commit e75170c642ec67c86f1c1aa51c73d4d85a2d9182
Showing with 86 additions and 5 deletions.
  1. +86 −5 i18n/qgis_pl.ts
<pre>bbox( geomFromWKT( 'POINT(4 5)' ) , geomFromWKT( 'LINESTRING(3 3 , 4 4 , 5 5)' )) → returns 1</pre>
<pre>bbox( geomFromWKT( 'POINT(6 5)' ) , geomFromWKT( 'POLYGON((3 3 , 4 4 , 5 5, 3 3))' )) → returns 0</pre>
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;h3&gt;funkcja bbox&lt;/h3&gt;
Zwraca 1 jeśli geometria przecina prostokąt ograniczający (bbox).

&lt;h4&gt;Składnia&lt;/h4&gt;
&lt;pre&gt;bbox( a, b )&lt;/pre&gt;

&lt;h4&gt;Argumenty&lt;/h4&gt;
a &amp;rarr; geometry
b &amp;rarr; geometry

&lt;h4&gt;Przykład&lt;/h4&gt;
&lt;pre&gt;bbox( geomFromWKT( &apos;POINT(4 5)&apos; ) , geomFromWKT( &apos;LINESTRING(3 3 , 4 4 , 5 5)&apos; )) &amp;rarr; zwraca 1&lt;/pre&gt;
&lt;pre&gt;bbox( geomFromWKT( &apos;POINT(6 5)&apos; ) , geomFromWKT( &apos;POLYGON((3 3 , 4 4 , 5 5, 3 3))&apos; )) &amp;rarr; zwraca 0&lt;/pre&gt;
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsexpression_texts.cpp" line="1512"/>
END
&lt;/pre&gt;
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;h3&gt;wyrażenie CASE&lt;/h3&gt;
Wyrażenie warunkowe służące do sprawdzenia wielu warunków

&lt;h4&gt;Składnia&lt;/h4&gt;
&lt;pre&gt;
CASE
WHEN &lt;i&gt;warunek&lt;/i&gt; THEN &lt;i&gt;wynik&lt;/i&gt;
[ ...n ]
[ ELSE &lt;i&gt;wynik2&lt;/i&gt; ]
END
&lt;/pre&gt;
[ ] oznacza elementy opcjonalne

&lt;h4&gt;Argumenty&lt;/h4&gt;
&lt;!-- List args for functions here--&gt;
&lt;i&gt; WHEN warunek&lt;/i&gt; - Wyrażenie do sprawdzenia. &lt;br&gt;
&lt;i&gt; THEN wynik&lt;/i&gt; - Jeśli &lt;i&gt;warunek&lt;/i&gt; jest prawdą, zwracany jest &lt;i&gt;wynik&lt;/i&gt;. &lt;br&gt;
&lt;i&gt; ELSE wynik2&lt;/i&gt; - Jeśli żadne z wcześniejszych warunków nie jest prawdą, zwracany jest &lt;i&gt;wynik2&lt;/i&gt;. &lt;br&gt;

&lt;h4&gt;Przykład&lt;/h4&gt;
&lt;!-- Show example of function.--&gt;
&lt;pre&gt;
CASE
WHEN &lt;i&gt;&quot;column&quot; IS NULL&lt;/i&gt; THEN &lt;i&gt;&apos;None&apos;&lt;/i&gt;
END
&lt;/pre&gt;
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsexpression_texts.cpp" line="94"/>
&lt;!-- Show example of function.--&gt;
&lt;code&gt;randf(1, 10) &amp;rarr; 4.59258286403147&lt;/code&gt;&lt;br&gt;
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;h3&gt;funkcja randf() &lt;/h3&gt;
Zwraca pseudolsową liczbę rzeczywistą z zakresu określonego przez minimum i maksimum.

&lt;br&gt;
&lt;h4&gt;Składnia&lt;/h4&gt;
&lt;code&gt;randf(min, max)&lt;/code&gt;&lt;br&gt;

&lt;h4&gt;Argumenty&lt;/h4&gt;
&lt;code&gt;min&lt;/code&gt; - dolne ograniczenie&lt;br&gt;
&lt;code&gt;max&lt;/code&gt; - górne ograniczenie
&lt;br&gt;

&lt;h4&gt;Przykład&lt;/h4&gt;
&lt;!-- Show example of function.--&gt;
&lt;code&gt;randf(1, 10) &amp;rarr; 4.59258286403147&lt;/code&gt;&lt;br&gt;
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsexpression_texts.cpp" line="162"/>
&lt;pre&gt; &apos;A&apos; ILIKE &apos;a&apos; &amp;rarr; returns 1 &lt;/pre&gt;
&lt;pre&gt; &apos;A&apos; ILIKE &apos;B&apos; &amp;rarr; returns 0 &lt;/pre&gt;
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;h3&gt;wyrażenie ILIKE&lt;/h3&gt;
Zwraca 1 jeśli pierwszy parametr odpowiada wzorcowi (wielkość liter nie ma znaczenia). Alternatywą jest wyrażenie LIKE, uwzględniające wielkość liter. Działa również na liczbach.

&lt;h4&gt;Składnia&lt;/h4&gt;
&lt;pre&gt;tekst/liczba ILIKE wzorzec&lt;/pre&gt;

&lt;h4&gt;Argumenty&lt;/h4&gt;
Brak

&lt;h4&gt;Przykład&lt;/h4&gt;
&lt;pre&gt; &apos;A&apos; ILIKE &apos;A&apos; &amp;rarr; zwraca 1 &lt;/pre&gt;
&lt;pre&gt; &apos;A&apos; ILIKE &apos;a&apos; &amp;rarr; zwraca 1 &lt;/pre&gt;
&lt;pre&gt; &apos;A&apos; ILIKE &apos;B&apos; &amp;rarr; zwraca 0 &lt;/pre&gt;
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsexpression_texts.cpp" line="654"/>
&lt;pre&gt; &apos;A&apos; LIKE &apos;a&apos; &amp;rarr; returns 0 &lt;/pre&gt;
&lt;pre&gt; &apos;A&apos; LIKE &apos;B&apos; &amp;rarr; returns 0 &lt;/pre&gt;
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;h3&gt;wyrażenie LIKE &lt;/h3&gt;
Zwraca 1 jeśli pierwszy parametr odpowiada wzorcowi (wielkość liter ma znaczenie). Alternatywą jest wyrażenie ILIKE, nie uwzględniające wielkości liter. Działa również na liczbach.


&lt;h4&gt;Składnia&lt;/h4&gt;
&lt;pre&gt;tekst/liczba LIKE wzorzec&lt;/pre&gt;

&lt;h4&gt;Argumenty&lt;/h4&gt;
Brak

&lt;h4&gt;Przykład&lt;/h4&gt;
&lt;pre&gt; &apos;A&apos; LIKE &apos;A&apos; &amp;rarr; zwraca 1 &lt;/pre&gt;
&lt;pre&gt; &apos;A&apos; LIKE &apos;a&apos; &amp;rarr; zwraca 0 &lt;/pre&gt;
&lt;pre&gt; &apos;A&apos; LIKE &apos;B&apos; &amp;rarr; zwraca 0 &lt;/pre&gt;
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsexpression_texts.cpp" line="718"/>

0 comments on commit e75170c

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.