Skip to content

Commit

Permalink
Browse files Browse the repository at this point in the history
more Polish translations from Milena
git-svn-id: http://svn.osgeo.org/qgis/trunk/qgis@11519 c8812cc2-4d05-0410-92ff-de0c093fc19c
  • Loading branch information
borysiasty committed Aug 26, 2009
1 parent 898aa79 commit f4215ba
Show file tree
Hide file tree
Showing 2 changed files with 47 additions and 0 deletions.
21 changes: 21 additions & 0 deletions resources/context_help/151694916_pl_PL
@@ -0,0 +1,21 @@
<h3>Zakładki przestrzenne</h3>
Zakładki przestrzenne pozwalają zapamiętać lokalizację geograficzną w oknie mapy i później do niej wrócić.

<h4>Tworzenie zakładek</h4>
Aby utworzyć zakładkę:
<ol>
<li>Przybliż lub przesuń się do interesującego Cię obszaru mapy
<li>Kliknij <i>Nowa zakładka</i> lub wciśnij Ctrl+B
<li>Wprowadź opisową nazwę zakładki (do 255 znaków)
<li>Kliknij <i>OK</i> aby dodać zakładkę, lub <i>Anuluj</i> aby wyjść bez dodania zakładki.
</ol>
Zauważ, że możesz mieć wiele zakładek o tej samej nazwie.
<h4>Praca z zakładkami</h4>
W celu skorzystania z istniejących zakładek lub zarządzania nimi, kliknij przycisk <i>Pokaż zakładki</i> lub wybierz <i>Pokaż zakładki</i> z menu <i>Widok</i>. Okno dialogowe pozwala na przywołanie zapamiętanego obszaru w oknie mapy lub usunięcie zakładki. Nie ma możliwości edytowania nazwy ani współrzędnych zakładki.
<h5>Przybliżanie się do zakładki</h5>
Z okna dialogowego Zakładki wybierz pożądaną zakładkę klikając na niej, następnie kliknij przycisk <i>Powiększ do</i>.
<p>
Możesz także przybliżyć się do zakładki dwukrotnie klikając na jej nazwie.

<h5>Usuwanie zakładki</h5>
Aby usunąć zakładkę z okna Zakładki, kliknij na jej nazwie, a następnie wybierz przycisk <i>Usuń</i>. Potwierdź swój wybór, klikając <i>OK</i> lub cofnij go, klikając <i>Anuluj</i>.
26 changes: 26 additions & 0 deletions resources/context_help/94000531_pl_PL
@@ -0,0 +1,26 @@
<h3>Właściwości warstwy wektorowej</h3>
Okno dialogowe pozwala na pracę z ustawieniami i właściwościami warstwy wektorowej. Dostępnych jest pięć zakładek:
<ol>
<li><a href="#symbology">Symbolika</a></li>
<li><a href="#general">Ogólne</a></li>
<li><a href="#metadata">Metadane</a></li>
<li><a href="#labels">Etykiety</a></li>
<li><a href="#actions">Akcje</a></li>
</ol>
<a name="symbology">
<h4>Symbolika</h4>
</a>

<a name="general">
<h4>Ogólne</h4>
</a>

<a name="metadata">
<h4>Metadane</h4>
</a>
<a name="labels">
<h4>Etykiety</h4>
</a>
<a name="actions">
<h4>Akcje</h4>
</a>

0 comments on commit f4215ba

Please sign in to comment.