Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
6 lines (6 sloc) 197 Bytes
wszechwiedzacy.pl
autor: Marcin Kumorek
programowanie / kodowanie / grafika: Marcin Kumorek
date: pażdziernik 2009 - kwiecień 2010
url: http://wszechwiedzacy.pl
strona autora: http://qmmr.pl