Wystawiaj faktury za darmo i bez ograniczeń
JavaScript HTML CSS
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
app
config
lib
mirage
public
tests
vendor
.editorconfig
.ember-cli
.eslintrc.js
.firebaserc
.gitignore
.prettierrc
.travis.yml
.watchmanconfig
LICENSE
README.md
ember-cli-build.js
firebase.json
jsconfig.json
package.json
testem.js
yarn.lock

README.md

Fakturama build

Fakturama to prosta aplikacja do fakturowania, napisana w całości w języku JavaScript, z wykorzystaniem frameworka Ember. Dane składowane są w bazie danych Firebase, kursy walut ściąganę są za pośrednictwem YQL z serwerów Narodowego Banku Polskiego. Ogólnodostępna wersja aplikacji znajduje się pod adresem https://fakturama.pl/, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby uruchomić własną.

Uruchamianie środowiska programistycznego

Aby uruchomić aplikację lokalnie, musisz posiadać node.js (wersja w okolicy 8.9.0) i yarn (okolice 1.3.2). Wszelkie zależności aplikacji instalowane są po wywołaniu yarn install. Aby uruchomić lokalną wersję serwera w środowisku development, należy uruchomić polecenie ember server i otworzyć w przeglądarce adres http://localhost:8000/.

Budowanie wersji produkcyjnej

Do budowania wersji produkcyjnej aplikacji służy polecenie ember build --environment production. Po wykonaniu polecenia w katalogu dist powinno znajdować się kilka plików, wśród których najważniejsze to:

  • index.html - strona startowa
  • assets/fakturama.xxxxxxxx.css - arkusz styli
  • assets/fakturama.xxxxxxxx.js - kod źródłowy aplikacji
  • assets/vendor.xxxxxxxx.js - kod źródłowy zależności (zewnętrznych bibliotek)
  • assets/vendor.xxxxxxxx.css - arkusz styli zależności

Publikowanie

Ogólnodostępna wersja hostowana jest przy pomocy Firebase Hosting i Cloudflare. Do publikowania aplikacji służy polecenie ember build --environment production && firebase use production && firebase deploy.

Licencja

Autorem Fakturamy jest Kuba Kuźma. Kod aplikacji udostępniany jest na zasadach licencji MIT.