Skip to content
This repository has been archived by the owner. It is now read-only.
Branch: master
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
README.md

README.md

Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Gả Cho Chàng Nam Phụ NàyThể loại: cổ đại, xuyên sách, nữ phụ văn, ngọt sủng, HE.

Người edit: Miru Lim

Độ dài: 158 chương

Hồ Ngọc Nhu không biết tại sao linh hồn mình lại xuyên qua tới một nơi xa lạ đã vậy trên người đang mặc áo tân nương chuẩn bị xuất giá.

Vào trong lúc động phòng hoa chúc đến khi chiếc khăn voan đỏ thẫm được nhấc lên, cô mới biết mình phải gả cho chàng nam phụ trong tiểu thuyết mới đọc không lâu.

Người khác không biết chàng tốt như thế nào, nhưng cô lại biết bản thân mình cực kỳ may mới nhặt được chàng bảo bối.

Theo chàng một đường thăng quan phát tài tiến tới, vinh hoa phú quý cả đời, Hồ Ngọc Nhu cảm thấy, đời này rất tốt!

--------

Tag: điền văn, xuyên sách, ngọt văn, xuyên không, cuộc sống áo vải

Vai chính: Hồ Ngọc Nhu, Chu Thừa Vũ


Truyện Hay Khác :

Gả Cho Chàng Nam Phụ Này
Vợ Chồng Cố Gia
Ảnh Đế Là Một Đứa Bé
Bia Đỡ Đạn Phản Công
Người Tình Trí Mạng

You can’t perform that action at this time.