Skip to content
This repository has been archived by the owner. It is now read-only.
Branch: master
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
README.md

README.md

Tâm Trẫm Thật Là Mệt

Tâm Trẫm Thật Là MệtEdit: Moe

Số chương: 138 – Đã Hoàn (22/08/2018 – 30/08/2019)

Thể loại: Cổ đại, nam trùng sinh, nữ phẫn nam trang, ngọt sủng tận xương, sạch thân sạch tâm sạch cả hai kiếp.

Nhân vật chính: Phương Duệ, Thẩm Ngọc

Trẫm sau khi bị bẻ cong mới biết được đối tượng mình yêu thích lại là một nữ nhân.

Trẫm sau khi trọng sinh, mặc dù biết thần tử của mình chính là nữ nhân nhưng lại cố tình giả vờ là không biết.

Trẫm kế vị nhiều năm nhưng vẫn còn là trai tân.

Thái giám đại tổng quản bê một khay thẻ bài và hỏi:

“Bệ hạ, đêm nay người muốn lật thẻ bài của vị tiểu chủ tử nào?”

Trẫm nhìn mấy tấm thẻ bài bằng ngọc kia liền sâu kín nói:

“Có thể lật thẻ bài của Thẩm ái khanh sao?”

Thái giám đại tổng quản: “….” Bệ hạ, Thẩm đại nhân là nam nhân nha!

Thẩm Ngọc đang muốn cởi bỏ buộc ngực để tắm gội thì lại luôn cảm giác có người đang nhìn trộm nàng…

Bệ hạ phía trên nóc nhà: Ái khanh ơi là ái khanh, ngươi hãy nhanh chóng tiến hành bước tiếp theo đi!!!


Truyện Hay Khác :

[Đồng Nhân Văn Vong Tiện] Ma Đạo Tổ Sư
Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân
Mối Tình Đầu Của Giáo Bá
Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!

You can’t perform that action at this time.