Skip to content
Block List hlavně českých reklam/trackování na webu pro Pi-hole na routeru Turris Omnia
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
CONTRIBUTING.md
README.md
turris-hole-czech-block-list

README.md

turris-hole-block-list

ENG

Hi, this is the list of the ad, tracking and other shit sources on the Internet. The original intention was to use this list with Pi-hole in LXC container on router Turris Omnia for Czech users. The sources can add everybody. Contribute with adding an issue at https://github.com/qxstyles/turris-hole-czech-block-list/issues. But please, don't sabotage this list with adding addresses to normal webpages like google.com, facebook.com etc.

CZ

Ahoj, toto je list zdrojů reklam, sledování a dalšího svinstva internetu. Původně jsem tento dokument vytvořil pro užití s Pi-hole v routeru Turris Omnia. Přispívat může každý. Přispět můžeš vytvořením požadavku zde https://github.com/qxstyles/turris-hole-czech-block-list/issues. Prosím nesabotovat (mazat bezdůvodně a přidávat něco, co sem nepatří)!

You can’t perform that action at this time.