No description, website, or topics provided.
Ruby CoffeeScript JavaScript
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
app
config
db
doc
lib
log
public
script
spec
test
vendor
.gitignore
Gemfile
Gemfile.lock
README
Rakefile
config.ru

README

                       //////////////////////
                       //// PDFParser /////
                       //////////////////////

verzia 0.1
=======================================================================================================================
Dokument vznikol ako Bakalarsky projekt na Fakulte Informatiky a Informacnych Technologii. Sluzi na ziskavanie informacii o polozkach PDF formularov a obsahuje json/xml volania na pridavanie dokumentov a ziskavanie informacii o nom.

Aplikacia je backendom mobilnej aplikacie pre iOS platformu, ktora vyuziva jej volania. Obe aplikacie su vo vyvoji.