Permalink
Browse files

Zmeneny README final

  • Loading branch information...
1 parent 8845685 commit 5daf6a2d1299a34c0aefdb650701cc46c21e324a @rackom committed Oct 29, 2011
Showing with 4 additions and 3 deletions.
  1. +4 −3 README
View
@@ -1,8 +1,9 @@
- //////////////////////
- //// PDFParser /////
- //////////////////////
+ //////////////////////
+ //// PDFParser /////
+ //////////////////////
verzia 0.1
=======================================================================================================================
Dokument vznikol ako Bakalarsky projekt na Fakulte Informatiky a Informacnych Technologii. Sluzi na ziskavanie informacii o polozkach PDF formularov a obsahuje json/xml volania na pridavanie dokumentov a ziskavanie informacii o nom.
+Aplikacia je backendom mobilnej aplikacie pre iOS platformu, ktora vyuziva jej volania. Obe aplikacie su vo vyvoji.

0 comments on commit 5daf6a2

Please sign in to comment.