Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
1697 lines (1359 sloc) 41.9 KB
# Polish translations for PACKAGE package.
# Copyright (C) 2012 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Maciej Wojnicki, Maciej Wójciga <>, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-04-01 10:24-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2012-04-01 10:24-0400\n"
"Last-Translator: Maciej Wojnicki, Maciej Wójciga <>\n"
"Language-Team: Polish\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: Editor.java:366
msgid "No files were added to the sketch."
msgstr "Żadne pliki nie zostały dodane do szkicu."
#: Editor.java:369 Sketch.java:996
msgid "One file added to the sketch."
msgstr "Jeden plik został dodany do szkicu"
#: Editor.java:373
#, java-format
msgid "{0} files added to the sketch."
msgstr "{0} zostało dodanych do szkicu"
#: Editor.java:484
msgid "File"
msgstr "Plik"
#: Editor.java:486 EditorToolbar.java:41
msgid "New"
msgstr "Nowy"
#: Editor.java:494 Base.java:903
msgid "Open..."
msgstr "Otwórz..."
#: Editor.java:503
msgid "Sketchbook"
msgstr "Szkicownik"
#: Editor.java:509
msgid "Examples"
msgstr "Przykłady"
#: Editor.java:514 Editor.java:1977
msgid "Close"
msgstr "Zamknij"
#: Editor.java:522 Editor.java:2017 Editor.java:2421 EditorToolbar.java:41
#: EditorToolbar.java:46
msgid "Save"
msgstr "Zapisz"
#: Editor.java:530
msgid "Save As..."
msgstr "Zapisz jako..."
#: Editor.java:538 EditorToolbar.java:41
msgid "Upload"
msgstr "Załaduj"
#: Editor.java:546 EditorToolbar.java:46
msgid "Upload Using Programmer"
msgstr "Załaduj używając programatora"
#: Editor.java:556
msgid "Page Setup"
msgstr "Ustawienia strony"
#: Editor.java:564
msgid "Print"
msgstr "Drukuj"
#: Editor.java:576 Preferences.java:287
msgid "Preferences"
msgstr "Preferencje"
#: Editor.java:586 Base.java:782
msgid "Quit"
msgstr "Wyjście"
#: Editor.java:600
msgid "Sketch"
msgstr "Szkic"
#: Editor.java:602
msgid "Verify / Compile"
msgstr "Weryfikuj / Kompiluj"
#: Editor.java:629
msgid "Import Library..."
msgstr "Importuj bibliotekę..."
#: Editor.java:634
msgid "Show Sketch Folder"
msgstr "Pokaż folder szkicu"
#: Editor.java:643
msgid "Add File..."
msgstr "Dodaj plik..."
#: Editor.java:656
msgid "Tools"
msgstr "Narzędzia"
#: Editor.java:662 EditorToolbar.java:41 EditorToolbar.java:46
msgid "Serial Monitor"
msgstr "Monitor portu szeregowego"
#: Editor.java:682
msgid "Board"
msgstr "Płytka"
#: Editor.java:690
msgid "Serial Port"
msgstr "Port szeregowy"
#: Editor.java:695
msgid "Programmer"
msgstr "Programator"
#: Editor.java:699
msgid "Burn Bootloader"
msgstr "Wypal Bootloader"
#: Editor.java:923
msgid "serialMenu is null"
msgstr "serialMenu jest null"
#: Editor.java:927 Editor.java:934
msgid "name is null"
msgstr "nazwa jest null"
#: Editor.java:986
msgid "error retrieving port list"
msgstr "problem z pozyskaniem listy portów"
#: Editor.java:1002
msgid "Help"
msgstr "Pomoc"
#: Editor.java:1041
msgid "Getting Started"
msgstr "Jak zacząć"
#: Editor.java:1049
msgid "Environment"
msgstr "Środowiski"
#: Editor.java:1057
msgid "Troubleshooting"
msgstr "Rozwiązywanie problemów"
#: Editor.java:1065
msgid "Reference"
msgstr "Dokumentacja"
#: Editor.java:1073 Editor.java:2728
msgid "Find in Reference"
msgstr "Znajdź w dokumentacji"
#: Editor.java:1083
msgid "Frequently Asked Questions"
msgstr "Często zadawane pytania"
#: Editor.java:1091
msgid "Visit Arduino.cc"
msgstr "Odwiedź Arduino.cc"
#: Editor.java:1094
msgid "http://arduino.cc/"
msgstr "http://arduino.cc/"
#: Editor.java:1102
msgid "About Arduino"
msgstr "O Arduino"
#: Editor.java:1116
msgid "Edit"
msgstr "Edycja"
#: Editor.java:1119 Editor.java:1341
msgid "Undo"
msgstr "Cofnij"
#: Editor.java:1124 Editor.java:1126 Editor.java:1376
msgid "Redo"
msgstr "Ponów"
#: Editor.java:1135 Editor.java:2652
msgid "Cut"
msgstr "Wytnij"
#: Editor.java:1143 Editor.java:2660
msgid "Copy"
msgstr "Kopiuj"
#: Editor.java:1151 Editor.java:2668
msgid "Copy for Forum"
msgstr "Kopiuj dla Forum"
#: Editor.java:1163 Editor.java:2676
msgid "Copy as HTML"
msgstr "Kopiuj jako HTML"
#: Editor.java:1175 Editor.java:2684
msgid "Paste"
msgstr "Wklej"
#: Editor.java:1184 Editor.java:2692
msgid "Select All"
msgstr "Zaznacz wszystko"
#: Editor.java:1194 Editor.java:2702
msgid "Comment/Uncomment"
msgstr ""
#: Editor.java:1202 Editor.java:2710
msgid "Increase Indent"
msgstr "Zwiększ wcięcie"
#: Editor.java:1210 Editor.java:2718
msgid "Decrease Indent"
msgstr "Zmniejsz wcięcie"
#: Editor.java:1220
msgid "Find..."
msgstr "Znajdź..."
#: Editor.java:1235
msgid "Find Next"
msgstr "Znajdź następne"
#: Editor.java:1245
msgid "Find Previous"
msgstr "Znajdź wcześniejsze"
#: Editor.java:1255
msgid "Use Selection For Find"
msgstr "Szukaj według zaznaczenia"
#: Editor.java:1816
msgid "First select a word to find in the reference."
msgstr "Najpierw zaznacz słowo aby wyszukać je w dokumentacji."
#: Editor.java:1823
#, java-format
msgid "No reference available for \"{0}\""
msgstr "Nie ma dokumentacji dla \"{0}\""
#: Editor.java:1826
#, java-format
msgid "{0}.html"
msgstr "{0}.html"
#: Editor.java:1843 Sketch.java:1612
msgid "Compiling sketch..."
msgstr "Kompiluję szkic..."
#: Editor.java:1864 Editor.java:1881
msgid "Done compiling."
msgstr "Kompilowanie zakończone."
#: Editor.java:1973
#, java-format
msgid "Save changes to \"{0}\"? "
msgstr "Zapisać zmiany jako \"{0}\"?"
#: Editor.java:2006
msgid ""
"<html> <head> <style type=\"text/css\">b { font: 13pt \"Lucida Grande\" }p "
"{ font: 11pt \"Lucida Grande\"; margin-top: 8px }</style> </head><b>Do you "
"want to save changes to this sketch<BR> before closing?</b><p>If you don't "
"save, your changes will be lost."
msgstr ""
"<html> <head> <style type=\"text/css\">b { font: 13pt \"Lucida Grande\" }p "
"{ font: 11pt \"Lucida Grande\"; margin-top: 8px }</style> </head><b>Czy chcesz zapisać zmiany w tym szkicu<BR> przed zamknięciem?</b><p>Jeśli ich nie zapiszesz, "
"zmiany będą utracone."
#: Editor.java:2017 Editor.java:2098 Editor.java:2418 Sketch.java:589
#: Sketch.java:741 Sketch.java:1046 Preferences.java:78
msgid "Cancel"
msgstr "Anuluj"
#: Editor.java:2017
msgid "Don't Save"
msgstr "Nie zapisuj"
#: Editor.java:2089
msgid "Bad file selected"
msgstr "Wybrano niepoprawny plik"
#: Editor.java:2090
msgid ""
"Processing can only open its own sketches\n"
"and other files ending in .ino or .pde"
msgstr ""
"Processing może otwierać tylko własne szkice\n"
"i inne pliki z rozszerzeniem .ino lub .pde"
#: Editor.java:2098 Editor.java:2418 Sketch.java:589 Sketch.java:741
#: Sketch.java:1046 Preferences.java:79
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: Editor.java:2100
#, java-format
msgid ""
"The file \"{0}\" needs to be inside\n"
"a sketch folder named \"{1}\".\n"
"Create this folder, move the file, and continue?"
msgstr ""
"Plik \"{0}\" musi być wewnątrz\n"
"folderu szkicu o nazwie \"{1}\".\n"
"Utwórzyć folder, przenieść plik i kontynuować?"
#: Editor.java:2109
msgid "Moving"
msgstr "Przenoszę"
#: Editor.java:2120 Editor.java:2131 Editor.java:2141 Editor.java:2159
#: Sketch.java:479 Sketch.java:485 Sketch.java:500 Sketch.java:507
#: Sketch.java:530 Sketch.java:547 Base.java:1861 Preferences.java:248
msgid "Error"
msgstr "Błąd"
#: Editor.java:2122
#, java-format
msgid "A folder named \"{0}\" already exists. Can't open sketch."
msgstr "Folder o nazwie \"{0}\" już istnieje. Nie mogę otworzyć szkicu."
#: Editor.java:2132
msgid "Could not create the sketch folder."
msgstr "Nie można utworzyć folderu szkicu."
#: Editor.java:2141
msgid "Could not copy to a proper location."
msgstr "Nie można przenieść do odpowiedniej lokalizacji."
#: Editor.java:2159
msgid "Could not create the sketch."
msgstr "Nie można utworzyć szkicu."
#: Editor.java:2166
#, java-format
msgid "{0} | Arduino {1}"
msgstr "{0} | Arduino {1}"
#: Editor.java:2223 Editor.java:2261
msgid "Saving..."
msgstr "Zapisuję..."
#: Editor.java:2228 Editor.java:2264
msgid "Done Saving."
msgstr "Zapisano."
#: Editor.java:2270
msgid "Save Canceled."
msgstr "Anulowano zapisywanie."
#: Editor.java:2296
#, java-format
msgid ""
"Serial port {0} not found.\n"
"Retry the upload with another serial port?"
msgstr ""
"Port szeregowy {0} nie został znaleziony.\n"
"Ponówić ładowanie danych przez inny port?"
#: Editor.java:2331
msgid "Uploading to I/O Board..."
msgstr "Ładuję dane na płytkę…"
#: Editor.java:2348 Editor.java:2384
msgid "Done uploading."
msgstr "Ładowanie zakończone pomyślnie."
#: Editor.java:2356 Editor.java:2392
msgid "Upload canceled."
msgstr "Ładowanie anulowane."
#: Editor.java:2420
msgid "Save changes before export?"
msgstr "Zapisać zmiany przed eksportowaniem?"
#: Editor.java:2435
msgid "Export canceled, changes must first be saved."
msgstr "Eksportowanie anulowane, zmiany muszą zostać najpierw zapisane."
#: Editor.java:2457
msgid "Burning bootloader to I/O Board (this may take a minute)..."
msgstr "Wypalanie bootloadera na płytce (może to potrwać chwilę)…"
#: Editor.java:2463
msgid "Done burning bootloader."
msgstr "Wypalanie bootloadera zakończone pomyślnie."
#: Editor.java:2465 Editor.java:2469 Editor.java:2473
msgid "Error while burning bootloader."
msgstr "Wystąpił błąd podczas wypalania bootloadera."
#: Editor.java:2500
msgid "Printing..."
msgstr "Drukuję..."
#: Editor.java:2517
msgid "Done printing."
msgstr "Drukowanie zakończone."
#: Editor.java:2520
msgid "Error while printing."
msgstr "Wystąpił błąd podczas drukowania."
#: Editor.java:2524
msgid "Printing canceled."
msgstr "Drukowanie anulowane."
#: Editor.java:2572
#, java-format
msgid "Bad error line: {0}"
msgstr "Bład w linii: {0}"
#: Editor.java:2641
msgid "Open URL"
msgstr "Otwórz URL"
#: UpdateCheck.java:53
msgid "http://www.arduino.cc/latest.txt"
msgstr "http://www.arduino.cc/latest.txt"
#: UpdateCheck.java:103
msgid ""
"A new version of Arduino is available,\n"
"would you like to visit the Arduino download page?"
msgstr ""
"Nowa wersja Arduino jest już dostępna,\n"
"czy chciałbyć odwiedzić oficjalną stronę Arduino?"
#: UpdateCheck.java:108 Preferences.java:76
msgid "Yes"
msgstr ""
#: UpdateCheck.java:108 Preferences.java:77
msgid "No"
msgstr ""
#: UpdateCheck.java:111
msgid "Update"
msgstr "Aktualizacja"
#: UpdateCheck.java:118
msgid "http://www.arduino.cc/en/Main/Software"
msgstr "http://www.arduino.cc/en/Main/Software"
#: FindReplace.java:80
msgid "Find:"
msgstr "Znajdź"
#: FindReplace.java:81
msgid "Replace with:"
msgstr "Zamień"
#: FindReplace.java:96
msgid "Ignore Case"
msgstr "Ignoruj"
#: FindReplace.java:105
msgid "Wrap Around"
msgstr ""
#: FindReplace.java:120 FindReplace.java:131
msgid "Replace All"
msgstr ""
#: FindReplace.java:121 FindReplace.java:130 Sketch.java:1050
msgid "Replace"
msgstr ""
#: FindReplace.java:122 FindReplace.java:129
msgid "Replace & Find"
msgstr ""
#: FindReplace.java:123 FindReplace.java:128
msgid "Previous"
msgstr ""
#: FindReplace.java:124 FindReplace.java:127
msgid "Find"
msgstr ""
#: SerialMonitor.java:93
msgid "Send"
msgstr ""
#: SerialMonitor.java:110
msgid "Autoscroll"
msgstr "Autoprzewijanie"
#: SerialMonitor.java:112
msgid "No line ending"
msgstr ""
#: SerialMonitor.java:112
msgid "Newline"
msgstr "Nowa linia (NL)"
#: SerialMonitor.java:112
msgid "Carriage return"
msgstr "Powrót do początku linii (CR)"
#: SerialMonitor.java:112
msgid "Both NL & CR"
msgstr "Zarówno NL jak i CR"
#: SerialMonitor.java:130 SerialMonitor.java:133
msgid " baud"
msgstr " bodów"
#: Serial.java:120
#, java-format
msgid ""
"Serial port ''{0}'' already in use. Try quitting any programs that may be "
"using it."
msgstr ""
#: Serial.java:124
#, java-format
msgid "Error touching serial port ''{0}''."
msgstr ""
#: Serial.java:173
#, java-format
msgid ""
"Serial port ''{0}'' already in use. Try quiting any programs that may be "
"using it."
msgstr ""
"Port szeregowy ''{0}'' jest obecnie w uzyciu. Spróbuj zamknąć programy które mogą "
"go używać."
#: Serial.java:180
#, java-format
msgid "Error opening serial port ''{0}''."
msgstr "Błąd podczas otwierania portu szeregowego ''{0}''."
#: Serial.java:193
#, java-format
msgid ""
"Serial port ''{0}'' not found. Did you select the right one from the Tools > "
"Serial Port menu?"
msgstr ""
"Port szeregowy ''{0}'' nie został znaleziony. Czy wybrałeś prawidłowy z menu Narzędzia (Tools) > "
"Port szeregowy (Serial Port) ?"
#: Serial.java:450
#, java-format
msgid ""
"readBytesUntil() byte buffer is too small for the {0} bytes up to and "
"including char {1}"
msgstr ""
"Bufor bajtowy readBytesUntil() jest za mały dla {0} bajtów "
"włącznie z char {1}"
#: Serial.java:592
#, java-format
msgid "Error inside Serial.{0}()"
msgstr "Błąd w Serial.{0}()"
#: tools/AutoFormat.java:91
msgid "Auto Format"
msgstr "Automatyczne formatowanie"
#: tools/AutoFormat.java:913 tools/format/src/AutoFormat.java:54
msgid "No changes necessary for Auto Format."
msgstr ""
#: tools/AutoFormat.java:919
msgid "Auto Format Canceled: Too many right parentheses."
msgstr ""
#: tools/AutoFormat.java:922
msgid "Auto Format Canceled: Too many left parentheses."
msgstr ""
#: tools/AutoFormat.java:928
msgid "Auto Format Canceled: Too many right curly braces."
msgstr ""
#: tools/AutoFormat.java:931
msgid "Auto Format Canceled: Too many left curly braces."
msgstr ""
#: tools/AutoFormat.java:941
msgid "Auto Format finished."
msgstr "Automatyczne formatowanie zakończone."
#: tools/FixEncoding.java:41 tools/FixEncoding.java:58
#: tools/FixEncoding.java:79
msgid "Fix Encoding & Reload"
msgstr "Napraw kodowanie i załaduj ponownie"
#: tools/FixEncoding.java:57
msgid "Discard all changes and reload sketch?"
msgstr "Odrzucić wszystkie zmiany i przeładować szkic?"
#: tools/FixEncoding.java:77
msgid ""
"An error occurred while trying to fix the file encoding.\n"
"Do not attempt to save this sketch as it may overwrite\n"
"the old version. Use Open to re-open the sketch and try again.\n"
msgstr ""
"Wystąpił błąd podczas próby naprawienia kodowania pliku.\n"
"Nie próbuj zapisać tego szkicu ponieważ może on nadpisać\n"
"poprzednią wersję. Użyj Otwórz aby ponownie otworzyć szkic i spróbuj jeszcze raz.\n"
#: tools/Archiver.java:48
msgid "Archive Sketch"
msgstr "Archiwizuj szkic"
#: tools/Archiver.java:59
msgid "yyMMdd"
msgstr "rrMMdd"
#: tools/Archiver.java:74
msgid "Couldn't archive sketch"
msgstr "Nie można było zarchiwizować szkicu"
#: tools/Archiver.java:75
msgid ""
"Archiving the sketch has been canceled because\n"
"the sketch couldn't save properly."
msgstr ""
"Archiwizowanie szkicu zostało anulowane ponieważ\n"
"szkic nie mógł być zapisany poprawnie."
#: tools/Archiver.java:109
msgid "Archive sketch as:"
msgstr "Archiwizuj szkic jako:"
#: tools/Archiver.java:139
msgid "Archive sketch canceled."
msgstr "Archiwizacja szkicu anulowana."
#: SketchCode.java:83
#, java-format
msgid "Error while loading code {0}"
msgstr "Błąd podczas wgrywania kodu {0}"
#: SketchCode.java:258
#, java-format
msgid ""
"\"{0}\" contains unrecognized characters.If this code was created with an "
"older version of Processing,you may need to use Tools -> Fix Encoding & "
"Reload to updatethe sketch to use UTF-8 encoding. If not, you may need "
"todelete the bad characters to get rid of this warning."
msgstr ""
"\"{0}\" zawiera nierozpoznawalne znaki. Jeżeli kod był stworzony przy pomocy "
"starszej wersji Processing, wejdź do menu Tools -> Fix Encoding & "
"Reload w celu zaktualizowania szkicu do używania kodowania UTF-8. Jeśli to nie zadziała, "
"usuń wszystkie błędne znaki w celu pozbycia się tego ostrzeżenia."
#: Sketch.java:278 Sketch.java:307 Sketch.java:581 Sketch.java:970
msgid "Sketch is Read-Only"
msgstr "Ten szkic jest oznaczony jako \"Tylko do odczytu\" "
#: Sketch.java:279 Sketch.java:308 Sketch.java:582 Sketch.java:971
msgid ""
"Some files are marked \"read-only\", so you'll\n"
"need to re-save the sketch in another location,\n"
"and try again."
msgstr ""
"Niektóre pliki są oznaczone jako \"Tylko do odczytu\", więc musisz\n"
"zachować szkic w innej lokalizacji i spróbować ponownie."
#: Sketch.java:286
msgid "Name for new file:"
msgstr "Nazwa nowego pliku:"
#: Sketch.java:298
msgid "Sketch is Untitled"
msgstr "Szkic nie ma nazwy"
#: Sketch.java:299
msgid ""
"How about saving the sketch first \n"
"before trying to rename it?"
msgstr ""
"Czy chciałbyś zachować ten plik \n"
"przed zmianą jego nazwy?"
#: Sketch.java:359 Sketch.java:366 Sketch.java:377
msgid "Problem with rename"
msgstr "Problem ze zmianą nazwy"
#: Sketch.java:360
msgid "The name cannot start with a period."
msgstr "Nazwa nie może zaczynać się od kropki."
#: Sketch.java:368
#, java-format
msgid "\".{0}\" is not a valid extension."
msgstr "\".{0}\" nie jest prawidłowym rozszerzeniem."
#: Sketch.java:378
msgid ""
"The main file can't use an extension.\n"
"(It may be time for your to graduate to a\n"
"\"real\" programming environment)"
msgstr ""
"Plik główny nie może używać rozszerzenia.\n"
"(Być może nadszedł czas abyś zaczął używać\n"
"\"prawdziwego\" środowiska programistycznego?)"
#: Sketch.java:400 Sketch.java:414 Sketch.java:423 Sketch.java:863
msgid "Nope"
msgstr "Nie"
#: Sketch.java:402
#, java-format
msgid "A file named \"{0}\" already exists in \"{1}\""
msgstr "Plik o nazwie \"{0}\" już istnieje w \"{1}\""
#: Sketch.java:415
msgid "You can't have a .cpp file with the same name as the sketch."
msgstr "Nie możesz używać pliku .cpp o tej samej nazwie co szkic."
#: Sketch.java:425
msgid ""
"You can't rename the sketch to \"{0}\"\n"
"because the sketch already has a .cpp file with that name."
msgstr ""
"Nie możesz zmienić nazwy szkicu na \"{0}\"\n"
"ponieważ szkic już posiada plik .cpp o tej samej nazwie."
#: Sketch.java:459
msgid "Cannot Rename"
msgstr "Nie można zmienić nazwy"
#: Sketch.java:461
#, java-format
msgid "Sorry, a sketch (or folder) named \"{0}\" already exists."
msgstr "Szkic (lub folder) o nazwie \"{0}\" już istnieje."
#: Sketch.java:479
msgid "Could not rename the sketch. (0)"
msgstr "Nie można zmienić nazwy szkicu. (0)"
#: Sketch.java:487 Sketch.java:532
#, java-format
msgid "Could not rename \"{0}\" to \"{1}\""
msgstr "Nie można zmienić nazwy \"{0}\" na \"{1}\""
#: Sketch.java:500
msgid "Could not rename the sketch. (1)"
msgstr "Nie można zmienić nazwy szkicu. (1)"
#: Sketch.java:507
msgid "Could not rename the sketch. (2)"
msgstr "Nie można zmienić nazwy szkicu. (2)"
#: Sketch.java:544
msgid "createNewFile() returned false"
msgstr "funkcja createNewFile() zwróciła false"
#: Sketch.java:591
msgid "Are you sure you want to delete this sketch?"
msgstr "Czy jesteś pewny że chcesz usunąć ten szkic?"
#: Sketch.java:592
#, java-format
msgid "Are you sure you want to delete \"{0}\"?"
msgstr "Czy jesteś pewny że chcesz usunąć \"{0}\"?"
#: Sketch.java:595 EditorHeader.java:314
msgid "Delete"
msgstr "Usuń"
#: Sketch.java:620
msgid "Couldn't do it"
msgstr "Nie można było tego zrobić"
#: Sketch.java:621
#, java-format
msgid "Could not delete \"{0}\"."
msgstr "Nie można usunąć \"{0}\"."
#: Sketch.java:651
msgid "removeCode: internal error.. could not find code"
msgstr "removeCode: internal error.. nie można znaleźć kodu"
#: Sketch.java:724
msgid "Sketch is read-only"
msgstr "Ten szkic jest oznaczony jako \"Tylko do odczytu\" "
#: Sketch.java:725
msgid ""
"Some files are marked \"read-only\", so you'll\n"
"need to re-save this sketch to another location."
msgstr ""
"Niektóre pliki są oznaczone jako \"Tylko do odczytu\", więc musisz\n"
"zachować szkic w innej lokalizacji."
#: Sketch.java:743
msgid ""
"In Arduino 1.0, the default file extension has changed\n"
"from .pde to .ino. New sketches (including those created\n"
"by \"Save-As\" will use the new extension. The extension\n"
"of existing sketches will be updated on save, but you can\n"
"disable this in the Preferences dialog.\n"
"\n"
"Save sketch and update its extension?"
msgstr ""
"W Arduino 1.0 zmieniło się domyślne rozszerzenie pliku\n"
"z .pde na .ino. Nowe szkice (włącznie z tymi stworzonymi\n"
"przez \"Zapisz jako\" będą używać nowego rozszerzenia.\n"
"Rozszerzenia istniejących szkiców będą zmieniane podczas zapisywania,\n"
"jednak możesz wyłączyć tą opcję w ustawieniach.\n"
"\n"
"Zapisać szkic i zmienić jego rozszerzenie?"
#: Sketch.java:750
msgid ".pde -> .ino"
msgstr ".pde -> .ino"
#: Sketch.java:829
msgid "Save sketch folder as..."
msgstr "Zapisz folder szkicu jako..."
#: Sketch.java:865
msgid ""
"You can't save the sketch as \"{0}\"\n"
"because the sketch already has a .cpp file with that name."
msgstr ""
"Nie możesz zapisać szkicu jako \"{0}\"\n"
"ponieważ szkic już posiada plik .cpp o tej samej nazwie."
#: Sketch.java:886
msgid "How very Borges of you"
msgstr "To trochę nielogiczne"
#: Sketch.java:887
msgid ""
"You cannot save the sketch into a folder\n"
"inside itself. This would go on forever."
msgstr ""
"Nie możesz zapisać szkicu w folderze znajdującym się\n"
"w swoim środku. To by trwało w nieskończoność."
#: Sketch.java:979
msgid "Select an image or other data file to copy to your sketch"
msgstr "Wybierz obraz lub plik z innymi danymi do wklejenia do Twojego szkicu"
#: Sketch.java:1047
#, java-format
msgid "Replace the existing version of {0}?"
msgstr "Zamienić istniejącą już wersję {0}?"
#: Sketch.java:1069 Sketch.java:1092
msgid "Error adding file"
msgstr "Błąd podczas dodawania pliku"
#: Sketch.java:1070
#, java-format
msgid "Could not delete the existing ''{0}'' file."
msgstr "Nie można było usunąć istniejącego pliku ''{0}''."
#: Sketch.java:1078
msgid "You can't fool me"
msgstr "Nie przechytrzysz mnie."
#: Sketch.java:1079
msgid ""
"This file has already been copied to the\n"
"location from which where you're trying to add it.\n"
"I ain't not doin nuthin'."
msgstr ""
"Ten plik już został skopiowany do miejsca\n"
"z którego chcesz go dodać.\n"
"Nie zrobię tego."
#: Sketch.java:1093
#, java-format
msgid "Could not add ''{0}'' to the sketch."
msgstr "Nie można dodać ''{0}'' do szkicu."
#: Sketch.java:1396 Sketch.java:1427
msgid "Build folder disappeared or could not be written"
msgstr "Folder projektu nie został odnaleziony lub nie mógł zostać zapisany"
#: Sketch.java:1411
msgid "Could not find main class"
msgstr "Nie można było znaleźć klasy głównej"
#: Sketch.java:1436
#, java-format
msgid "Uncaught exception type: {0}"
msgstr "Nierozpoznany rodzaj wyjątku: {0}"
#: Sketch.java:1468
#, java-format
msgid "Problem moving {0} to the build folder"
msgstr "Wystąpił problem podczas przenoszenia {0} do folderu projektu"
#: Sketch.java:1626
msgid "Uploading..."
msgstr "Ładowanie..."
#: Sketch.java:1649
#, java-format
msgid "Binary sketch size: {0} bytes (of a {1} byte maximum)"
msgstr "Wielkość binarna szkicu: {0} bajtów (maksymalnie: {1} bajtów)"
#: Sketch.java:1654
msgid "Couldn't determine program size: {0}"
msgstr "Nie można określić wielkości pliku: {0}"
#: Sketch.java:1659
msgid ""
"Sketch too big; see http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#size for "
"tips on reducing it."
msgstr ""
"Szkic jest za duży; zobacz porady na http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#size "
"w celu zmniejszenia go."
#: Sketch.java:1719
msgid "Missing the */ from the end of a /* comment */"
msgstr "Brakuje */ na końcu /* komentarza */"
#: Sketch.java:1761
msgid "Sketch Disappeared"
msgstr "Szkic zniknął"
#: Sketch.java:1762
msgid ""
"The sketch folder has disappeared.\n"
" Will attempt to re-save in the same location,\n"
"but anything besides the code will be lost."
msgstr ""
"Folder szkicu zniknął.\n"
"Ponowię probę aby zapisać szkic w tym samym miejscu,\n"
"jednak wszystkie dane oprócz kodu zostaną utracone."
#: Sketch.java:1775
msgid "Could not re-save sketch"
msgstr "Nie można było ponownie zapisać szkicu"
#: Sketch.java:1776
msgid ""
"Could not properly re-save the sketch. You may be in trouble at this point,\n"
"and it might be time to copy and paste your code to another text editor."
msgstr ""
"Nie można było prawidłowo ponownie zapisać pliku. Może to być początek kłopotów,\n"
"dlatego najlepiej skopiuj kod i przeklej go do innego edytora tekstu."
#: Sketch.java:2025
msgid ""
"The sketch name had to be modified. Sketch names can only consist\n"
"of ASCII characters and numbers (but cannot start with a number).\n"
"They should also be less less than 64 characters long."
msgstr ""
"Nazwa pliku musiała być zmieniona. Nazwy szkiców mogą zawierać jedynie\n"
"znaki ASCII oraz liczby (ale nie mogą zaczynać się od liczby).\n"
"Powinny również zawierać mniej niż 64 znaki."
#: debug/AvrdudeUploader.java:96
msgid "Forcing reset using 1200bps open/close on port "
msgstr ""
#: debug/AvrdudeUploader.java:151
msgid ""
"Couldn’t find a Leonardo on the selected port. Check that you have the "
"correct port selected. If it is correct, try pressing the board's reset "
"button after initiating the upload."
msgstr ""
#: debug/Uploader.java:52
msgid "https://developer.berlios.de/bugs/?group_id=3590"
msgstr "https://developer.berlios.de/bugs/?group_id=3590"
#: debug/Uploader.java:54 debug/Compiler.java:43
#, java-format
msgid "Compiler error, please submit this code to {0}"
msgstr "Błąd kompilatora, prześlij ten kod do {0}"
#: debug/Uploader.java:209
#, java-format
msgid ""
"the selected serial port {0} does not exist or your board is not connected"
msgstr ""
"port szeregowy {0} nie istnieje lub twoja płytka nie jest podłączona"
#: debug/Uploader.java:213
msgid ""
"Device is not responding, check the right serial port is selected or RESET "
"the board right before exporting"
msgstr ""
"Urządzenie nie odpowiada, sprawdź czy wybrano odpowiedni port szeregowy "
"lub zresetuj płytkę przed eksportowaniem szkicu"
#: debug/Uploader.java:223
msgid ""
"Problem uploading to board. See http://www.arduino.cc/en/Guide/"
"Troubleshooting#upload for suggestions."
msgstr ""
"Problem z przesyłaniem danych na płytkę. Sprawdź http://www.arduino.cc/en/Guide/"
"Troubleshooting#upload aby otrzymać więcej informacji."
#: debug/Uploader.java:227
msgid ""
"Wrong microcontroller found. Did you select the right board from the Tools "
"> Board menu?"
msgstr ""
"Wykryto inny mikrokontroler. Czy wybrałeś odpowiedni model płytki z menu Narzędzia (Tools) "
"> Model płytki (Board)?"
#: debug/Compiler.java:41
msgid "http://code.google.com/p/arduino/issues/list"
msgstr "http://code.google.com/p/arduino/issues/list"
#: debug/Compiler.java:81
msgid "No board selected; please choose a board from the Tools > Board menu."
msgstr "Nie wybrano modelu płytki; proszę wybierz model z menu Narzędzia (Tools) > Model płytki(Board)."
#: debug/Compiler.java:425
#, java-format
msgid "{0} returned {1}"
msgstr "{0} zwrócił {1}"
#: debug/Compiler.java:429
msgid "Error compiling."
msgstr "Błąd kompilacji"
#: debug/Compiler.java:468
msgid "Please import the SPI library from the Sketch > Import Library menu."
msgstr "Zaimportuj bibliotekę SPI z Szkic (Sketch) > Importuj bibliotekę (Import Library)."
#: debug/Compiler.java:469
msgid ""
"\n"
"As of Arduino 0019, the Ethernet library depends on the SPI library.\n"
"You appear to be using it or another library that depends on the SPI "
"library.\n"
"\n"
msgstr ""
"Od wersji Arduino 0019, biblioteka Ethernet zależy od biblioteki SPI.\n"
"Wygląda na to że używasz innej bilioteki również zależnej od biblioteki SPI."
"\n"
#: debug/Compiler.java:474
msgid "The 'BYTE' keyword is no longer supported."
msgstr "Słowo 'BYTE' nie jest już wspierane."
#: debug/Compiler.java:475
msgid ""
"\n"
"As of Arduino 1.0, the 'BYTE' keyword is no longer supported.\n"
"Please use Serial.write() instead.\n"
"\n"
msgstr ""
"Od wersji Arduino 1.0, słowo 'BYTE' nie jest wspierane.\n"
"Użyj proszę funkcji Serial.write()\n"
#: debug/Compiler.java:480
msgid "The Server class has been renamed EthernetServer."
msgstr "Klasa Server zmieniła nazwę na EthernetServer."
#: debug/Compiler.java:481
msgid ""
"\n"
"As of Arduino 1.0, the Server class in the Ethernet library has been renamed "
"to EthernetServer.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Od wersji Arduino 1.0, klasa Server z biblioteki Ethernet zmieniła nazwę "
"na EthernetServer.\n"
"\n"
#: debug/Compiler.java:486
msgid "The Client class has been renamed EthernetClient."
msgstr "Klasa Client zmieniła nazwę na EthernetClient."
#: debug/Compiler.java:487
msgid ""
"\n"
"As of Arduino 1.0, the Client class in the Ethernet library has been renamed "
"to EthernetClient.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Od wersji Arduino 1.0, klasa Client z biblioteki Ethernet zmieniła nazwę "
"na EthernetClient.\n"
"\n"
#: debug/Compiler.java:492
msgid "The Udp class has been renamed EthernetUdp."
msgstr "Klasa Udp zmieniła nazwę na EthernetUdp."
#: debug/Compiler.java:493
msgid ""
"\n"
"As of Arduino 1.0, the Udp class in the Ethernet library has been renamed to "
"EthernetUdp.\n"
"\n"
msgstr ""
"Od wersji Arduino 1.0, klasa Udp z biblioteki Ethernet zmieniła nazwę na "
"EthernetUdp.\n"
#: debug/Compiler.java:498
msgid "Wire.send() has been renamed Wire.write()."
msgstr "Funkcja Wire.send() zmieniła nazwę na Wire.write()."
#: debug/Compiler.java:499
msgid ""
"\n"
"As of Arduino 1.0, the Wire.send() function was renamed to Wire.write() for "
"consistency with other libraries.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Od wersji Arduino 1.0, funkcja Wire.send() zmieniła nazwę Wire.write() aby "
"zachować spójność nazewnictwa z innymi bibliotekami.\n"
"\n"
#: debug/Compiler.java:504
msgid "Wire.receive() has been renamed Wire.read()."
msgstr "Funkcja Wire.receive() zmieniła nazwę na Wire.read()."
#: debug/Compiler.java:505
msgid ""
"\n"
"As of Arduino 1.0, the Wire.receive() function was renamed to Wire.read() "
"for consistency with other libraries.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Od wersji 1.0, funkcja Wire.receive() zmieniła nazwę na Wire.read() "
"zachować spójność nazewnictwa z innymi bibliotekami.\n"
"\n"
#: debug/Compiler.java:510
msgid "'Mouse' only supported on the Arduino Leonardo"
msgstr ""
#: debug/Compiler.java:515
msgid "'Keyboard' only supported on the Arduino Leonardo"
msgstr ""
#: EditorConsole.java:152
msgid "Console Error"
msgstr "Błąd konsoli"
#: EditorConsole.java:153
msgid ""
"A problem occurred while trying to open the\n"
"files used to store the console output."
msgstr ""
"Wystąpił błąd podczas otwierania plików\n"
"przechowujących wartość wyjścia konsoli."
#: Base.java:184
msgid "Non-fatal error while setting the Look & Feel."
msgstr "Błąd podczas ustawiania Look & Feel."
#: Base.java:185
msgid "The error message follows, however Arduino should run fine."
msgstr "Wystąpił błąd opisany poniżej, Arduino powinno jednak pracować poprawnie."
#: Base.java:220
msgid "Problem Setting the Platform"
msgstr "Błąd podczas ustawiania platformy"
#: Base.java:221
msgid ""
"An unknown error occurred while trying to load\n"
"platform-specific code for your machine."
msgstr ""
"Wystąpił nieznany błąd podczas próby wgrania\n"
"kodu specyficznego dla platformy na Twoje urządzenie."
#: Base.java:232
msgid "Please install JDK 1.5 or later"
msgstr "Zainstaluj JDK 1.5 lub nowsze."
#: Base.java:233
msgid ""
"Arduino requires a full JDK (not just a JRE)\n"
"to run. Please install JDK 1.5 or later.\n"
"More information can be found in the reference."
msgstr ""
"Arduino wymaga pełnego JDK (nie tylko JRE)\n"
"do działania. Zainstaluj JDK 1.5 lud nowsze.\n"
"Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dokumentacji"
#: Base.java:257
msgid "Sketchbook folder disappeared"
msgstr "Folder szkicownika nie istnieje."
#: Base.java:258
msgid ""
"The sketchbook folder no longer exists.\n"
"Arduino will switch to the default sketchbook\n"
"location, and create a new sketchbook folder if\n"
"necessary. Arduino will then stop talking about\n"
"himself in the third person."
msgstr ""
"Folder szkicownika (Sketchbook) nie istnieje.\n"
"Arduino spróbuje utworzyć folder szkicownika\n"
"w domyślnej lokalizacji jeśli to konieczne.\n"
"Potem Arduino przestanie gadać o sobie\n"
"w trzeciej osobie."
#: Base.java:532
msgid "Time for a Break"
msgstr "Czas na przerwę"
#: Base.java:533
msgid ""
"You've reached the limit for auto naming of new sketches\n"
"for the day. How about going for a walk instead?"
msgstr ""
"Wykorzystałeś limit auto-nazw szkicy\n"
"na dzisiaj. Może pora na spacer?"
#: Base.java:537
msgid "Sunshine"
msgstr "Słońce!"
#: Base.java:538
msgid "No really, time for some fresh air for you."
msgstr "Naprawdę, czas na odrobinę świeżego powietrza."
#: Base.java:633
msgid "Open an Arduino sketch..."
msgstr "Otwórz szkic Arduino..."
#: Base.java:772
msgid ""
"<html> <head> <style type=\"text/css\">b { font: 13pt \"Lucida Grande\" }p "
"{ font: 11pt \"Lucida Grande\"; margin-top: 8px }</style> </head><b>Are you "
"sure you want to Quit?</b><p>Closing the last open sketch will quit Arduino."
msgstr ""
"<html> <head> <style type=\"text/css\">b { font: 13pt \"Lucida Grande\" }p "
"{ font: 11pt \"Lucida Grande\"; margin-top: 8px }</style> </head><b>Czy jesteś pewien, że chcesz wyjść?</b><p>Zamknięcie ostatniego szkicu spowoduje zamknięcie Arduino."
#: Base.java:970
msgid "Contributed"
msgstr "Przekazane"
#: Base.java:1095
msgid "Sketch Does Not Exist"
msgstr "Szkic nie istnieje"
#: Base.java:1096
msgid ""
"The selected sketch no longer exists.\n"
"You may need to restart Arduino to update\n"
"the sketchbook menu."
msgstr ""
"Wybrany szkic nie istnieje.\n"
"Być może musisz zrestartować Arduino\n"
"aby odświeżyć listę szkiców."
#: Base.java:1125
#, java-format
msgid ""
"The sketch \"{0}\" cannot be used.\n"
"Sketch names must contain only basic letters and numbers\n"
"(ASCII-only with no spaces, and it cannot start with a number).\n"
"To get rid of this message, remove the sketch from\n"
"{1}"
msgstr ""
"Nazwa szkicu \"{0}\" nie może zostać użyta.\n"
"Nazwy szkiców mogą zawierać jedynie podstawowe litery i cyfry\n"
"(ASCII, bez spacji, nie mogą zaczynać się cyfrą).\n"
"Aby pozbyć się tej wiadomości, usuń szkic z\n"
"{1}"
#: Base.java:1132
msgid "Ignoring sketch with bad name"
msgstr ""
#: Base.java:1202
#, java-format
msgid ""
"The library \"{0}\" cannot be used.\n"
"Library names must contain only basic letters and numbers.\n"
"(ASCII only and no spaces, and it cannot start with a number)"
msgstr ""
#: Base.java:1207
msgid "Ignoring bad library name"
msgstr "Ignoruj błędną nazwę szkicu"
#: Base.java:1432
msgid "Problem getting data folder"
msgstr "Problem z dostępem do folderu z danymi."
#: Base.java:1433
msgid "Error getting the Arduino data folder."
msgstr "Problem z dostępem do folderu danych Arduino."
#: Base.java:1440
msgid "Settings issues"
msgstr "Problem z ustawieniami"
#: Base.java:1441
msgid ""
"Arduino cannot run because it could not\n"
"create a folder to store your settings."
msgstr ""
"Arduino nie zostanie uruchomione bo nie może\n"
"stworzyć folderu do przechowywania ustawień."
#: Base.java:1602
msgid "You forgot your sketchbook"
msgstr "Zapomniałeś o folderze szkicownika"
#: Base.java:1603
msgid ""
"Arduino cannot run because it could not\n"
"create a folder to store your sketchbook."
msgstr ""
"Arduino nie zostanie uruchomione\n"
"ponieważ nie może utworzyć folderu do przechowania Twojego szkicu."
#: Base.java:1623
msgid "Select (or create new) folder for sketches..."
msgstr "Wybierz (albo utwórz) folder szkiców..."
#: Base.java:1647
msgid "Problem Opening URL"
msgstr "Problem z otworzeniem URL"
#: Base.java:1648
#, java-format
msgid ""
"Could not open the URL\n"
"{0}"
msgstr "Nie mogę otworzyć URL\n"
#: Base.java:1671
msgid "Problem Opening Folder"
msgstr "Problem z otworzeniem folderu"
#: Base.java:1672
#, java-format
msgid ""
"Could not open the folder\n"
"{0}"
msgstr ""
"Nie mogę otworzyć folderu\n"
"{0}"
#: Base.java:1785
msgid "Guide_MacOSX.html"
msgstr "Guide_MacOSX.html"
#: Base.java:1787
msgid "Guide_Windows.html"
msgstr "Guide_Windows.html"
#: Base.java:1789
msgid "http://www.arduino.cc/playground/Learning/Linux"
msgstr "http://www.arduino.cc/playground/Learning/Linux"
#: Base.java:1794
msgid "index.html"
msgstr "index.html"
#: Base.java:1799
msgid "Guide_Environment.html"
msgstr "Guide_Environment.html"
#: Base.java:1804
msgid "environment"
msgstr "środowisko"
#: Base.java:1804
msgid "platforms.html"
msgstr "platforms.html"
#: Base.java:1809
msgid "Guide_Troubleshooting.html"
msgstr "Guide_Troubleshooting.html"
#: Base.java:1814
msgid "FAQ.html"
msgstr "FAQ.html"
#: Base.java:1826
msgid "Message"
msgstr "Wiadomość"
#: Base.java:1842
msgid "Warning"
msgstr "Ostrzeżenie"
#: Base.java:2196
#, java-format
msgid "Could not remove old version of {0}"
msgstr "Could not remove old version of {0}"
#: Base.java:2206
#, java-format
msgid "Could not replace {0}"
msgstr "Nie można zamienić {0}"
#: Base.java:2247 Base.java:2270
#, java-format
msgid "Could not delete {0}"
msgstr "Nie można usunąć {0}"
#: EditorHeader.java:292
msgid "New Tab"
msgstr "Nowa zakładka"
#: EditorHeader.java:300
msgid "Rename"
msgstr "Zmień nazwę"
#: EditorHeader.java:326
msgid "Previous Tab"
msgstr "Wcześniejsza zakładka"
#: EditorHeader.java:340
msgid "Next Tab"
msgstr "Następna zakładka"
#: EditorToolbar.java:41 EditorToolbar.java:46
msgid "Verify"
msgstr "Weryfikuj"
#: EditorToolbar.java:41
msgid "Open"
msgstr "Otwórz"
#: EditorToolbar.java:46
msgid "New Editor Window"
msgstr "Nowe okno edytora"
#: EditorToolbar.java:46
msgid "Open in Another Window"
msgstr "Otwórz w nowym oknie"
#: Platform.java:167
msgid "No launcher available"
msgstr "Brak dostępnego lounchera"
#: Platform.java:168
msgid ""
"Unspecified platform, no launcher available.\n"
"To enable opening URLs or folders, add a \n"
"\"launcher=/path/to/app\" line to preferences.txt"
msgstr ""
"Brak określonej platformy, brak dostępnego launchera.\n"
"Aby umożliwić otwieranie URL oraz folderów, dodaj linię\n"
"\"launcher=/path/to/app\" do pliku preferences.txt"
#: Theme.java:52
msgid ""
"Could not read color theme settings.\n"
"You'll need to reinstall Processing."
msgstr ""
"Nie można odczytać ustawień kolorów szablonu.\n"
"Musisz przeinstalować Processing."
#: Preferences.java:80
msgid "Browse"
msgstr "Przeglądaj"
#: Preferences.java:83
msgid "System Default"
msgstr ""
#: Preferences.java:84
msgid "Arabic"
msgstr ""
#: Preferences.java:85
msgid "Aragonese"
msgstr ""
#: Preferences.java:86
msgid "Catalan"
msgstr "Kataloński"
#: Preferences.java:87
msgid "Chinese Simplified"
msgstr "Chiński uproszczony"
#: Preferences.java:88
msgid "Chinese Traditional"
msgstr ""
#: Preferences.java:89
msgid "Danish"
msgstr "Duński"
#: Preferences.java:90
msgid "Dutch"
msgstr "Holenderski"
#: Preferences.java:91
msgid "English"
msgstr "Angielski"
#: Preferences.java:92
msgid "Estonian"
msgstr ""
#: Preferences.java:93
msgid "Filipino"
msgstr "Filipiński"
#: Preferences.java:94
msgid "French"
msgstr "Francuski"
#: Preferences.java:95
msgid "Galician"
msgstr "Galijski"
#: Preferences.java:96
msgid "German"
msgstr "Niemiecki"
#: Preferences.java:97
msgid "Greek"
msgstr ""
#: Preferences.java:98
msgid "Hindi"
msgstr ""
#: Preferences.java:99
msgid "Hungarian"
msgstr ""
#: Preferences.java:100
msgid "Indonesian"
msgstr ""
#: Preferences.java:101
msgid "Italian"
msgstr "Włoski"
#: Preferences.java:102
msgid "Japanese"
msgstr ""
#: Preferences.java:103
msgid "Korean"
msgstr ""
#: Preferences.java:104
msgid "Latvian"
msgstr "Litewski"
#: Preferences.java:105
msgid "Lithuaninan"
msgstr ""
#: Preferences.java:106
msgid "Marathi"
msgstr ""
#: Preferences.java:107
msgid "Norwegian"
msgstr ""
#: Preferences.java:108
msgid "Persian"
msgstr "Perski"
#: Preferences.java:109
msgid "Polish"
msgstr ""
#: Preferences.java:110 Preferences.java:111
msgid "Portuguese"
msgstr ""
#: Preferences.java:112
msgid "Romanian"
msgstr "Rumuński"
#: Preferences.java:113
msgid "Russian"
msgstr ""
#: Preferences.java:114
msgid "Spanish"
msgstr "Hiszpański"
#: Preferences.java:115
msgid "Tamil"
msgstr ""
#: Preferences.java:218
msgid ""
"Could not read default settings.\n"
"You'll need to reinstall Arduino."
msgstr ""
"Nie można odczytać ustawień.\n"
"Musisz przeinstalować Arduino."
#: Preferences.java:250
#, java-format
msgid "Could not read preferences from {0}"
msgstr "Nie można odczytać preferencji z"
#: Preferences.java:269
msgid "Error reading preferences"
msgstr "Błąd odczytywania preferencji"
#: Preferences.java:271
#, java-format
msgid ""
"Error reading the preferences file. Please delete (or move)\n"
"{0} and restart Arduino."
msgstr ""
"Błąd odczytywania pliku preferencji. Skasuj go (lub przenieś)\n"
"{0} i zrestartuj Arduino."
#: Preferences.java:307
msgid "Sketchbook location:"
msgstr "Lokalizacja szkicownika"
#: Preferences.java:322
msgid "Select new sketchbook location"
msgstr "Ustal nową lokalizcję szkicownika"
#: Preferences.java:345
msgid "Editor language: "
msgstr ""
#: Preferences.java:350 Preferences.java:366
msgid " (requires restart of Arduino)"
msgstr " (wymaga zrestartowania Arduino)"
#: Preferences.java:362
msgid "Editor font size: "
msgstr "Wielkość czcionki edytora"
#: Preferences.java:379
msgid "Show verbose output during: "
msgstr "Pokaż pełen raport podczas: "
#: Preferences.java:381
msgid "compilation "
msgstr "kompilacja"
#: Preferences.java:383
msgid "upload"
msgstr "załaduj"
#: Preferences.java:392
msgid "Verify code after upload"
msgstr "Weryfikuj kod po załadowaniu"
#: Preferences.java:401
msgid "Use external editor"
msgstr "Użyj zewnętrznego edytora"
#: Preferences.java:411
msgid "Check for updates on startup"
msgstr "Sprawdź aktualizacje podczas uruchamiania"
#: Preferences.java:420
msgid "Update sketch files to new extension on save (.pde -> .ino)"
msgstr "Aktualizuj rozszerzenie szkiców podczas zapisywania (.pde -> .ino)"
#: Preferences.java:431
msgid "Automatically associate .ino files with Arduino"
msgstr "Automatycznie przypisz pliki .ino do Arduino"
#: Preferences.java:441
msgid "More preferences can be edited directly in the file"
msgstr "Więcej preferencji może być edytowanych bezpośrednio w pliku"
#: Preferences.java:470
msgid "(edit only when Arduino is not running)"
msgstr "(edytuj tylko kiedy Arduino jest uruchomione)"
#: Preferences.java:617
#, java-format
msgid "ignoring invalid font size {0}"
msgstr "ignorowanie błędnej wielkości czcionki {0}"