Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
1710 lines (1372 sloc) 46.1 KB
# Spanish translations for the Arduino IDE.
# Copyright (C) 2012
# This file is distributed under the same license as the Arduino IDE package.
# Juan Gomez <3f615b5b28bd435629faa36ded272d837cda2805>, 2012.
# David Cuartielles <c7afdd1968c6506100ac15ecaad67a8305c50cc5>, 2012
# Jesús Sánchez <da4122b3b83899758123e02c0feee62783987d2b>, 2012.
# Eduardo Sacristan <3f615b5b28bd435629faa36ded272d837cda2805>, 2012.
# Jose Manuel Escuder <dbda52959cefcb044bda126ee4b0dddb92fb2f0d, 2012
# Merche Blasco <5066f2c416c20aa131abd52f58bba0aed8c9d5b6>, 2012
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-03-29 18:10 +0600\n"
"PO-Revision-Date: 2012-04-08 23:20 +0600\n"
"Last-Translator: Juan Gomez <3f615b5b28bd435629faa36ded272d837cda2805>\n"
"Language-Team: Spanish\n"
"Language: es\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: Editor.java:366
msgid "No files were added to the sketch."
msgstr "Không có tập tin trong bản thảo."
#: Editor.java:369 Sketch.java:996
msgid "One file added to the sketch."
msgstr "Đã thêm một tập tin vào bản thảo."
#: Editor.java:373
#, java-format
msgid "{0} files added to the sketch."
msgstr "{0} tập tin vừa được thêm vào bản thảo."
#: Editor.java:484
msgid "File"
msgstr "Tập tin"
#: Editor.java:486 EditorToolbar.java:41
msgid "New"
msgstr "Tạo mới"
#: Editor.java:494 Base.java:903
msgid "Open..."
msgstr "Mở..."
#: Editor.java:503
msgid "Sketchbook"
msgstr "Tập bản thảo"
#: Editor.java:509
msgid "Examples"
msgstr "Bài mẫu"
#: Editor.java:514 Editor.java:1977
msgid "Close"
msgstr "Đóng"
#: Editor.java:522 Editor.java:2017 Editor.java:2421 EditorToolbar.java:41
#: EditorToolbar.java:46
msgid "Save"
msgstr "Lưu"
#: Editor.java:530
msgid "Save As..."
msgstr "Lưu khác..."
#: Editor.java:538 EditorToolbar.java:41
msgid "Upload"
msgstr "Tải lên bo"
#: Editor.java:546 EditorToolbar.java:46
msgid "Upload Using Programmer"
msgstr "Tải lên bo dùng mạch nạp"
#: Editor.java:556
msgid "Page Setup"
msgstr "Thiết lập trang"
#: Editor.java:564
msgid "Print"
msgstr "In"
#: Editor.java:576 Preferences.java:287
msgid "Preferences"
msgstr "Tùy chỉnh"
#: Editor.java:586 Base.java:782
msgid "Quit"
msgstr "Thoát"
#: Editor.java:600
msgid "Sketch"
msgstr "Bản thảo"
#: Editor.java:602
msgid "Verify / Compile"
msgstr "Xác minh / Biên dịch"
#: Editor.java:629
msgid "Import Library..."
msgstr "Thêm thư viện..."
#: Editor.java:634
msgid "Show Sketch Folder"
msgstr "Xem thư mục chứa bản thảo"
#: Editor.java:643
msgid "Add File..."
msgstr "Thêm tập tin..."
#: Editor.java:656
msgid "Tools"
msgstr "Công cụ"
#: Editor.java:662 EditorToolbar.java:41 EditorToolbar.java:46
msgid "Serial Monitor"
msgstr "Giao tiếp nối tiếp"
#: Editor.java:682
msgid "Board"
msgstr "Bo mạch"
#: Editor.java:690
msgid "Serial Port"
msgstr "Cổng nối tiếp"
#: Editor.java:695
msgid "Programmer"
msgstr "Mạch nạp"
#: Editor.java:699
msgid "Burn Bootloader"
msgstr "Nạp chương trình khởi động"
#: Editor.java:923
msgid "serialMenu is null"
msgstr "Không có cổng nối tiếp nào"
#: Editor.java:927 Editor.java:934
msgid "name is null"
msgstr "Không có tên"
#: Editor.java:986
msgid "error retrieving port list"
msgstr "Lỗi khi truy xuất danh sách các cổng"
#: Editor.java:1002
msgid "Help"
msgstr "Giúp đỡ"
#: Editor.java:1041
msgid "Getting Started"
msgstr "Bài khởi động"
#: Editor.java:1049
msgid "Environment"
msgstr "Môi trường"
#: Editor.java:1057
msgid "Troubleshooting"
msgstr "Xử lí sự cố"
#: Editor.java:1065
msgid "Reference"
msgstr "Tham khảo"
#: Editor.java:1073 Editor.java:2728
msgid "Find in Reference"
msgstr "Tìm trong tài liệu tham khảo"
#: Editor.java:1083
msgid "Frequently Asked Questions"
msgstr "Những câu hỏi thường gặp"
#: Editor.java:1091
msgid "Visit Arduino.cc"
msgstr "Tới trang Arduino.cc"
#: Editor.java:1094
msgid "http://arduino.cc/"
msgstr ""
#: Editor.java:1102
msgid "About Arduino"
msgstr "Thông tin về Arduino"
#: Editor.java:1116
msgid "Edit"
msgstr "Biên tập"
#: Editor.java:1119 Editor.java:1341
msgid "Undo"
msgstr "Bỏ tác vụ"
#: Editor.java:1124 Editor.java:1126 Editor.java:1376
msgid "Redo"
msgstr "Làm lại tác vụ"
#: Editor.java:1135 Editor.java:2652
msgid "Cut"
msgstr "Cắt"
#: Editor.java:1143 Editor.java:2660
msgid "Copy"
msgstr "Sao chép"
#: Editor.java:1151 Editor.java:2668
msgid "Copy for Forum"
msgstr "Cắt cho vào forum"
#: Editor.java:1163 Editor.java:2676
msgid "Copy as HTML"
msgstr "Sao chép dưới dạng HTML"
#: Editor.java:1175 Editor.java:2684
msgid "Paste"
msgstr "Dán"
#: Editor.java:1184 Editor.java:2692
msgid "Select All"
msgstr "Chọn tất cả"
#: Editor.java:1194 Editor.java:2702
msgid "Comment/Uncomment"
msgstr "Chú thích/Không chú thích"
#: Editor.java:1202 Editor.java:2710
msgid "Increase Indent"
msgstr "Tăng thụt lề"
#: Editor.java:1210 Editor.java:2718
msgid "Decrease Indent"
msgstr "Giảm thụt lề"
#: Editor.java:1220
msgid "Find..."
msgstr "Tìm kiếm..."
#: Editor.java:1235
msgid "Find Next"
msgstr "Tìm tiếp"
#: Editor.java:1245
msgid "Find Previous"
msgstr "Tìm về trước"
#: Editor.java:1255
msgid "Use Selection For Find"
msgstr "Sử dụng Sự lựa chọn cho tìm kiếm"
#: Editor.java:1816
msgid "First select a word to find in the reference."
msgstr "Đầu tiên chọn một từ để tìm trong mục tham khảo."
#: Editor.java:1823
#, java-format
msgid "No reference available for \"{0}\""
msgstr "Không có tham khảo cho \"{0}\""
#: Editor.java:1826
#, java-format
msgid "{0}.html"
msgstr ""
#: Editor.java:1843 Sketch.java:1612
msgid "Compiling sketch..."
msgstr "Đang biên dịch bản thảo..."
#: Editor.java:1864 Editor.java:1881
msgid "Done compiling."
msgstr "Biên dịch xong."
#: Editor.java:1973
#, java-format
msgid "Save changes to \"{0}\"? "
msgstr "Lưu sự thay đổi tới \"{0}\"? "
#: Editor.java:2006
msgid ""
"<html> <head> <style type=\"text/css\">b { font: 13pt \"Lucida Grande\" }p "
"{ font: 11pt \"Lucida Grande\"; margin-top: 8px }</style> </head><b>Do you "
"want to save changes to this sketch<BR> before closing?</b><p>If you don't "
"save, your changes will be lost."
msgstr ""
"<html> <head> <style type=\"text/css\">b { font: 13pt \"Lucida Grande\" }p "
"{ font: 11pt \"Lucida Grande\"; margin-top: 8px }</style> </head><b>Bạn có muốn "
"lưu sự thay đổi tới bản thảo này<BR> trước khi đóng lại?</b><p>Nếu bạn không "
"lưu, sự thay đổi sẽ mất."
#: Editor.java:2017 Editor.java:2098 Editor.java:2418 Sketch.java:589
#: Sketch.java:741 Sketch.java:1046 Preferences.java:78
msgid "Cancel"
msgstr "Hủy bỏ"
#: Editor.java:2017
msgid "Don't Save"
msgstr "Không lưu"
#: Editor.java:2089
msgid "Bad file selected"
msgstr "Tập tin được chọn không tốt"
#: Editor.java:2090
msgid ""
"Processing can only open its own sketches\n"
"and other files ending in .ino or .pde"
msgstr ""
"Chương trình chỉ có thể mở bản thảo của chính nó\n"
"và các tập tin với đuôi là .ino hoặc .pde"
#: Editor.java:2098 Editor.java:2418 Sketch.java:589 Sketch.java:741
#: Sketch.java:1046 Preferences.java:79
msgid "OK"
msgstr "Chấp nhận"
#: Editor.java:2100
#, java-format
msgid ""
"The file \"{0}\" needs to be inside\n"
"a sketch folder named \"{1}\".\n"
"Create this folder, move the file, and continue?"
msgstr ""
"Tập tin \"{0}\" cần phải ở trong\n"
"một tập thư mục bản thảo có tên là \"{1}\".\n"
"Tạo thư mục này, di chuyển tập tin, và tiếp tục?"
#: Editor.java:2109
msgid "Moving"
msgstr "Đang di chuyển"
#: Editor.java:2120 Editor.java:2131 Editor.java:2141 Editor.java:2159
#: Sketch.java:479 Sketch.java:485 Sketch.java:500 Sketch.java:507
#: Sketch.java:530 Sketch.java:547 Base.java:1861 Preferences.java:248
msgid "Error"
msgstr "Lỗi"
#: Editor.java:2122
#, java-format
msgid "A folder named \"{0}\" already exists. Can't open sketch."
msgstr "Thư mục tên là \"{0}\" đã tồn tại. Không thể mở bản thảo."
#: Editor.java:2132
msgid "Could not create the sketch folder."
msgstr "Không thể tạo thư mục chứa các bản thảo."
#: Editor.java:2141
msgid "Could not copy to a proper location."
msgstr "Không thể sao chép tới một địa chỉ riêng."
#: Editor.java:2159
msgid "Could not create the sketch."
msgstr "Không thể tạo bản thảo."
#: Editor.java:2166
#, java-format
msgid "{0} | Arduino {1}"
msgstr ""
#: Editor.java:2223 Editor.java:2261
msgid "Saving..."
msgstr "Đang lưu..."
#: Editor.java:2228 Editor.java:2264
msgid "Done Saving."
msgstr "Đã lưu xong."
#: Editor.java:2270
msgid "Save Canceled."
msgstr "Hủy bỏ tác vụ lưu trữ."
#: Editor.java:2296
#, java-format
msgid ""
"Serial port {0} not found.\n"
"Retry the upload with another serial port?"
msgstr ""
"cổng nối tiếp số {0} không tìm thấy.\n"
"Thử tải lên với một cổng khác?"
#: Editor.java:2331
msgid "Uploading to I/O Board..."
msgstr "Nạp chương trình lên mạch I/O..."
#: Editor.java:2348 Editor.java:2384
msgid "Done uploading."
msgstr "Đã nạp xong."
#: Editor.java:2356 Editor.java:2392
msgid "Upload canceled."
msgstr "Việc nạp đã bị hủy."
#: Editor.java:2420
msgid "Save changes before export?"
msgstr "Lưu những sự thay đổi trước khi xuất?"
#: Editor.java:2435
msgid "Export canceled, changes must first be saved."
msgstr "Hủy xuất tập tin, sự thay đổi cần được lưu trước."
#: Editor.java:2457
msgid "Burning bootloader to I/O Board (this may take a minute)..."
msgstr "Đang nạp chương trình khởi động cho mạch I/O (Có thễ mất vài phút)...\n"
#: Editor.java:2463
msgid "Done burning bootloader."
msgstr "Đã nạp chương trình khởi động xong."
#: Editor.java:2465 Editor.java:2469 Editor.java:2473
msgid "Error while burning bootloader."
msgstr "Có lỗi khi đang nạp chương trình khởi động."
#: Editor.java:2500
msgid "Printing..."
msgstr "Đang in..."
#: Editor.java:2517
msgid "Done printing."
msgstr "Đã in xong."
#: Editor.java:2520
msgid "Error while printing."
msgstr "Lỗi khi đang in."
#: Editor.java:2524
msgid "Printing canceled."
msgstr "Hủy lệnh in."
#: Editor.java:2572
#, java-format
msgid "Bad error line: {0}"
msgstr "Có lỗi ở dòng: {0}"
#: Editor.java:2641
msgid "Open URL"
msgstr "Mở đường dẫn URL"
#: UpdateCheck.java:53
msgid "http://www.arduino.cc/latest.txt"
msgstr ""
#: UpdateCheck.java:103
msgid ""
"A new version of Arduino is available,\n"
"would you like to visit the Arduino download page?"
msgstr ""
"Phiên bản mới của Arduino hiện có sẵn,\n"
"Bạn có muốn tới trang của Arduino để tải về?"
#: UpdateCheck.java:108 Preferences.java:76
msgid "Yes"
msgstr "Đồng ý"
#: UpdateCheck.java:108 Preferences.java:77
msgid "No"
msgstr "Từ chối"
#: UpdateCheck.java:111
msgid "Update"
msgstr "Nâng cấp"
#: UpdateCheck.java:118
msgid "http://www.arduino.cc/en/Main/Software"
msgstr ""
#: FindReplace.java:80
msgid "Find:"
msgstr "Tìm kiếm:"
#: FindReplace.java:81
msgid "Replace with:"
msgstr "Thay bằng:"
#: FindReplace.java:96
msgid "Ignore Case"
msgstr "Trường hợp bỏ qua"
#: FindReplace.java:105
msgid "Wrap Around"
msgstr "Cuốn vòng quanh"
#: FindReplace.java:120 FindReplace.java:131
msgid "Replace All"
msgstr "Thay thế tất cả"
#: FindReplace.java:121 FindReplace.java:130 Sketch.java:1050
msgid "Replace"
msgstr "Thay thế"
#: FindReplace.java:122 FindReplace.java:129
msgid "Replace & Find"
msgstr "Thay thế và tìm kiếm"
#: FindReplace.java:123 FindReplace.java:128
msgid "Previous"
msgstr "Về trước"
#: FindReplace.java:124 FindReplace.java:127
msgid "Find"
msgstr "Tìm kiếm"
#: SerialMonitor.java:93
msgid "Send"
msgstr "Gửi"
#: SerialMonitor.java:110
msgid "Autoscroll"
msgstr "Tự động cuốn"
#: SerialMonitor.java:112
msgid "No line ending"
msgstr "Không có dòng kết thúc"
#: SerialMonitor.java:112
msgid "Newline"
msgstr "Dòng mới"
#: SerialMonitor.java:112
msgid "Carriage return"
msgstr "Xuống dòng"
#: SerialMonitor.java:112
msgid "Both NL & CR"
msgstr "Cả hai NL & CR"
#: SerialMonitor.java:130 SerialMonitor.java:133
msgid " baud"
msgstr " baud"
#: Serial.java:120
#, java-format
msgid ""
"Serial port ''{0}'' already in use. Try quitting any programs that may be "
"using it."
msgstr ""
"Cổng nối tiếp ''{0}'' đang đượuc sử dụng. Tắt một số chương trình có thể "
"đang sử dụng nó."
#: Serial.java:124
#, java-format
msgid "Error touching serial port ''{0}''."
msgstr "Lỗi giao tiếp với cổng nối tiếp ''{0}''."
#: Serial.java:173
#, java-format
msgid ""
"Serial port ''{0}'' already in use. Try quiting any programs that may be "
"using it."
msgstr ""
"Cổng nối tiếp ''{0}'' đang được sử dụng. Tắt một số chương trình có thể "
"đang sử dụng nó."
#: Serial.java:180
#, java-format
msgid "Error opening serial port ''{0}''."
msgstr "Lỗi mở cổng nối tiếp ''{0}''."
#: Serial.java:193
#, java-format
msgid ""
"Serial port ''{0}'' not found. Did you select the right one from the Tools > "
"Serial Port menu?"
msgstr ""
"Không tìm thấy cổng nối tiếp ''{0}''. Bạn có chọn đúng cỗng nối tiếp trong "
" Công cụ> Danh sách cổng nối tiếp?"
#: Serial.java:450
#, java-format
msgid ""
"readBytesUntil() byte buffer is too small for the {0} bytes up to and "
"including char {1}"
msgstr ""
"Bộ đệm byte của readBytesUntil() quá nhỏ cho bytes {0} đến char {1} "
#: Serial.java:592
#, java-format
msgid "Error inside Serial.{0}()"
msgstr "Lỗi trong cổng nối tiếp.{0}()"
#: tools/AutoFormat.java:91
msgid "Auto Format"
msgstr "Định dạng tự động"
#: tools/AutoFormat.java:913 tools/format/src/AutoFormat.java:54
msgid "No changes necessary for Auto Format."
msgstr "Chưa có sự thay đổi cần thiết nào cho định dạng tự động."
#: tools/AutoFormat.java:919
msgid "Auto Format Canceled: Too many right parentheses."
msgstr "Hủy định dạng tự động vì: có quá nhiều dấu ngoặc phải."
#: tools/AutoFormat.java:922
msgid "Auto Format Canceled: Too many left parentheses."
msgstr "Hủy định dạng tự động vì: có quá nhiều dấu ngoặc trái."
#: tools/AutoFormat.java:928
msgid "Auto Format Canceled: Too many right curly braces."
msgstr "Hủy định dạng tự động vì: có quá nhiều dấu ngoặc nhọn phải."
#: tools/AutoFormat.java:931
msgid "Auto Format Canceled: Too many left curly braces."
msgstr "Hủy định dạng tự động vì: có quá nhiều dấu ngoặc nhọn trái."
#: tools/AutoFormat.java:941
msgid "Auto Format finished."
msgstr "Hoàn thành định dạng tự động."
#: tools/FixEncoding.java:41 tools/FixEncoding.java:58
#: tools/FixEncoding.java:79
msgid "Fix Encoding & Reload"
msgstr "Sửa lỗi mã hóa và tải lại"
#: tools/FixEncoding.java:57
msgid "Discard all changes and reload sketch?"
msgstr "Bỏ hết tất cả thay đổi và tải lại?"
#: tools/FixEncoding.java:77
msgid ""
"An error occurred while trying to fix the file encoding.\n"
"Do not attempt to save this sketch as it may overwrite\n"
"the old version. Use Open to re-open the sketch and try again.\n"
msgstr ""
"Một lỗi xảy ra khi sửa tập tin mã hóa\n"
"Đừng cố lưu bản thảo này khi mà nó có thể viết đè lên \n"
"bản cũ. Sử dụng Mở để mở lại bản thảo và thử lại\n"
#: tools/Archiver.java:48
msgid "Archive Sketch"
msgstr "Lưu trữ bản thảo"
#: tools/Archiver.java:59
msgid "yyMMdd"
msgstr "yyMMdd"
#: tools/Archiver.java:74
msgid "Couldn't archive sketch"
msgstr "Không thể lưu trữ tài liệu"
#: tools/Archiver.java:75
msgid ""
"Archiving the sketch has been canceled because\n"
"the sketch couldn't save properly."
msgstr ""
"Lưu trữ bản thảo bị hủy vì \n"
"bản thảo không thể lưu hợp lệ."
#: tools/Archiver.java:109
msgid "Archive sketch as:"
msgstr "Lưu trữ bản thảo với tên:"
#: tools/Archiver.java:139
msgid "Archive sketch canceled."
msgstr "Lưu trữ bản thảo bị hủy bỏ."
#: SketchCode.java:83
#, java-format
msgid "Error while loading code {0}"
msgstr "Lỗi xảy ra khi đang tải code {0}"
#: SketchCode.java:258
#, java-format
msgid ""
"\"{0}\" contains unrecognized characters.If this code was created with an "
"older version of Processing,you may need to use Tools -> Fix Encoding & "
"Reload to updatethe sketch to use UTF-8 encoding. If not, you may need "
"todelete the bad characters to get rid of this warning."
msgstr ""
"\"{0}\" chứa những kí tự không nhận ra. Nếu bộ code này được tạo bởi "
"một phiên bản cũ của Processing, bạn có thể cần phải sử dụng Công cụ -> Sửa lỗi mã hóa & Tải lại"
" để nâng cấp bản thảo với chuẩn mã hóa UTF-8. Nếu không, bạn cần phải xóa "
"những kí tự không đúng để tránh lời cảnh báo này."
#: Sketch.java:278 Sketch.java:307 Sketch.java:581 Sketch.java:970
msgid "Sketch is Read-Only"
msgstr "Bản thảo chỉ đọc"
#: Sketch.java:279 Sketch.java:308 Sketch.java:582 Sketch.java:971
msgid ""
"Some files are marked \"read-only\", so you'll\n"
"need to re-save the sketch in another location,\n"
"and try again."
msgstr ""
"Một vài tập tin được đánh dấu \"chỉ đọc\",\n"
"bởi vậy nên bạn cần lưu lại bản thảo ở một nơi khác, \n"
"và thử lại."
#: Sketch.java:286
msgid "Name for new file:"
msgstr "Tên cho tập tin mới:"
#: Sketch.java:298
msgid "Sketch is Untitled"
msgstr "Bản thảo không có tiêu đề"
#: Sketch.java:299
msgid ""
"How about saving the sketch first \n"
"before trying to rename it?"
msgstr ""
"Bản thảo của bạn sẽ được lưu lại trước khi \n"
"thay đổi tên của nó?"
#: Sketch.java:359 Sketch.java:366 Sketch.java:377
msgid "Problem with rename"
msgstr "Việc đổi tên có vấn đề"
#: Sketch.java:360
msgid "The name cannot start with a period."
msgstr "Tên không thể bắt đầu với dấu chấm câu."
#: Sketch.java:368
#, java-format
msgid "\".{0}\" is not a valid extension."
msgstr "\".{0}\" không phải là một phần mở rộng hợp lệ."
#: Sketch.java:378
msgid ""
"The main file can't use an extension.\n"
"(It may be time for your to graduate to a\n"
"\"real\" programming environment)"
msgstr ""
"Tập tin chính không thể sử dụng phần mở rộng.\n"
"(Nó có thể tốn thời gian cho bạn để nâng cấp đến một\n"
"môi trường lập trình \"real\")"
#: Sketch.java:400 Sketch.java:414 Sketch.java:423 Sketch.java:863
msgid "Nope"
msgstr "Không"
#: Sketch.java:402
#, java-format
msgid "A file named \"{0}\" already exists in \"{1}\""
msgstr "Tập tin tên \"{0}\" đã tồn tại trong \"{1}\""
#: Sketch.java:415
msgid "You can't have a .cpp file with the same name as the sketch."
msgstr "Bạn không thể có tập tin có đuôi .cpp với tên trùng với bản thảo."
#: Sketch.java:425
msgid ""
"You can't rename the sketch to \"{0}\"\n"
"because the sketch already has a .cpp file with that name."
msgstr ""
"Bạn không thể thay đổi tên bản thảo thành \"{0}\"\n"
"vì bản thảo đã có một tập tin cùng tên có đuôi .cpp."
#: Sketch.java:459
msgid "Cannot Rename"
msgstr "Không thể thay đổi tên"
#: Sketch.java:461
#, java-format
msgid "Sorry, a sketch (or folder) named \"{0}\" already exists."
msgstr "Xin lỗi, đã tồn tại một bản thảo (hoặc thư mục) với tên \"{0}\"."
#: Sketch.java:479
msgid "Could not rename the sketch. (0)"
msgstr "Không thể thay đổi tên của bản thảo. (0)"
#: Sketch.java:487 Sketch.java:532
#, java-format
msgid "Could not rename \"{0}\" to \"{1}\""
msgstr "Không thể thay đổi tên từ \"{0}\" thành \"{1}\""
#: Sketch.java:500
msgid "Could not rename the sketch. (1)"
msgstr "Không thể thay đổi tên của bản thảo. (1)"
#: Sketch.java:507
msgid "Could not rename the sketch. (2)"
msgstr "Không thể thay đổi tên của bản thảo. (2)"
#: Sketch.java:544
msgid "createNewFile() returned false"
msgstr "createNewFile() trả về sai"
#: Sketch.java:591
msgid "Are you sure you want to delete this sketch?"
msgstr "Bạn có chắc muốn xóa bản thảo này?"
#: Sketch.java:592
#, java-format
msgid "Are you sure you want to delete \"{0}\"?"
msgstr "Bạn có chắc muốn xóa \"{0}\"?"
#: Sketch.java:595 EditorHeader.java:314
msgid "Delete"
msgstr "Xóa"
#: Sketch.java:620
msgid "Couldn't do it"
msgstr "Không thể làm điều này"
#: Sketch.java:621
#, java-format
msgid "Could not delete \"{0}\"."
msgstr "Không thể xóa \"{0}\"."
#: Sketch.java:651
msgid "removeCode: internal error.. could not find code"
msgstr "removeCode: lỗi nội bộ.. không thể tìm thấy code"
#: Sketch.java:724
msgid "Sketch is read-only"
msgstr "Bản thảo là chỉ-đọc"
#: Sketch.java:725
msgid ""
"Some files are marked \"read-only\", so you'll\n"
"need to re-save this sketch to another location."
msgstr ""
"Một vài tập tin được đánh dấu \"chỉ-đọc\",\n"
"bạn cần phải lưu bản thảo này tới một nơi khác."
#: Sketch.java:743
msgid ""
"In Arduino 1.0, the default file extension has changed\n"
"from .pde to .ino. New sketches (including those created\n"
"by \"Save-As\" will use the new extension. The extension\n"
"of existing sketches will be updated on save, but you can\n"
"disable this in the Preferences dialog.\n"
"\n"
"Save sketch and update its extension?"
msgstr ""
"Trong Arduino 1.0, phần mở rộng mặc định của tập tin đã thay đổi \n"
"từ .pde thành .ino. Bản thảo mới (bao gồm cả những cái được tạo bởi \n"
"\"Lưu thành..\" cũng sẽ sử dụng phần mở rộng mới này. Phần mở rộng\n"
"của những bản thảo đã có sẽ được nâng cấp khi lưu, nhưng bạn có thể\n"
"tắt chức năng này trong bảng Tùy chỉnh\n"
"\n"
"Lưu bản thảo và nâng cấp phần mở rộng của nó?"
#: Sketch.java:750
msgid ".pde -> .ino"
msgstr ""
#: Sketch.java:829
msgid "Save sketch folder as..."
msgstr "Lưu thư mục của bản thảo thành..."
#: Sketch.java:865
msgid ""
"You can't save the sketch as \"{0}\"\n"
"because the sketch already has a .cpp file with that name."
msgstr ""
"Bạn không thể lưu bản thảo thành \"{0}\"\n"
"vì tên đó đã được dùng cho một tập tin .cpp trong cùng bản thảo."
#: Sketch.java:886
msgid "How very Borges of you"
msgstr "Kì quá"
#: Sketch.java:887
msgid ""
"You cannot save the sketch into a folder\n"
"inside itself. This would go on forever."
msgstr ""
"Bạn không thể lưu bản thảo trong một thư mục chứa chính nó.\n"
"Điều này có thể gây lặp vô tận ."
#: Sketch.java:979
msgid "Select an image or other data file to copy to your sketch"
msgstr "Chọn một hình ảnh hoặc tập tin dữ liệu khác vào bản thảo của bạn"
#: Sketch.java:1047
#, java-format
msgid "Replace the existing version of {0}?"
msgstr "Thay thế phiên bản hiện tại của {0}?"
#: Sketch.java:1069 Sketch.java:1092
msgid "Error adding file"
msgstr "Lỗi thêm tập tin"
#: Sketch.java:1070
#, java-format
msgid "Could not delete the existing ''{0}'' file."
msgstr "Không thể cóa tập tin hiện hành ''{0}''."
#: Sketch.java:1078
msgid "You can't fool me"
msgstr "Xin đừng lừa em ^^"
#: Sketch.java:1079
msgid ""
"This file has already been copied to the\n"
"location from which where you're trying to add it.\n"
"I ain't not doin nuthin'."
msgstr ""
"Tập tin này đã được sao chép đến nơi mà \n"
"bạn đang cố gắng thêm vào.\n"
"Tôi không làm gì nhé."
#: Sketch.java:1093
#, java-format
msgid "Could not add ''{0}'' to the sketch."
msgstr "Không thể thêm ''{0}'' vào bản thảo."
#: Sketch.java:1396 Sketch.java:1427
msgid "Build folder disappeared or could not be written"
msgstr "Thư mục làm việc không còn hoặc không thể viết lên"
#: Sketch.java:1411
msgid "Could not find main class"
msgstr "Không thể tìm lớp chính"
#: Sketch.java:1436
#, java-format
msgid "Uncaught exception type: {0}"
msgstr "Không nhận ra ngoại lệ này: {0}"
#: Sketch.java:1468
#, java-format
msgid "Problem moving {0} to the build folder"
msgstr "Có vấn đề khi di chuyển {0} tới thư mục làm việc"
#: Sketch.java:1626
msgid "Uploading..."
msgstr "Đang tải lên..."
#: Sketch.java:1649
#, java-format
msgid "Binary sketch size: {0} bytes (of a {1} byte maximum)"
msgstr "Kích thước nhị phân của bản thảo là: {0} bytes (tối đa là {1} bytes)"
#: Sketch.java:1654
msgid "Couldn't determine program size: {0}"
msgstr "Không thể xác định kích thước của chương trình: {0}"
#: Sketch.java:1659
msgid ""
"Sketch too big; see http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#size for "
"tips on reducing it."
msgstr ""
"Bản thảo quá lớn; xem http://www.arduino.cc/en/Guide/"
"Troubleshooting#size để biết thêm những chỉ dẫn giảm bớt chương trình."
#: Sketch.java:1719
msgid "Missing the */ from the end of a /* comment */"
msgstr "Thiếu dấu */ ở cuối cúa cặp lệnh /* chú thích */"
#: Sketch.java:1761
msgid "Sketch Disappeared"
msgstr "Bản thảo biến mất"
#: Sketch.java:1762
msgid ""
"The sketch folder has disappeared.\n"
" Will attempt to re-save in the same location,\n"
"but anything besides the code will be lost."
msgstr ""
"Thư mục chứa bản thảo đã biến mất.\n"
" Chương trình sẽ lưu lại tại cùng địa chỉ, \n"
"nhưng mọi thứ ngoài code sẽ bị mất."
#: Sketch.java:1775
msgid "Could not re-save sketch"
msgstr "Không thể lưu bản thảo lại"
#: Sketch.java:1776
msgid ""
"Could not properly re-save the sketch. You may be in trouble at this point,\n"
"and it might be time to copy and paste your code to another text editor."
msgstr ""
"Không thể lưu bản thảo lại một cách chính xác. Bạn có thể gặp vấn đề từ đây, \n"
"và có thể mất một ít thời gian để sao chép và dán code của bạn tới một soạn thảo khác."
#: Sketch.java:2025
msgid ""
"The sketch name had to be modified. Sketch names can only consist\n"
"of ASCII characters and numbers (but cannot start with a number).\n"
"They should also be less less than 64 characters long."
msgstr ""
"Tên của bản thảo đã bị sửa đổi. Tên của bản thảo chỉ có thể chứa\n"
"kí tự ASCII và số (tuy nhiên không được bắt đầu bằng số). \n"
"Tên của bản thảo nên ngắn hơn 64 kí tự.\n"
#: debug/AvrdudeUploader.java:96
msgid "Forcing reset using 1200bps open/close on port "
msgstr "Bắt buộc khởi động lại bởi đóng / mở cổng với tốc độ 1200bps "
#: debug/AvrdudeUploader.java:151
msgid ""
"Couldn’t find a Leonardo on the selected port. Check that you have the "
"correct port selected. If it is correct, try pressing the board's reset "
"button after initiating the upload."
msgstr "Không thể tìm thấy Leonardo trên cổng đã chọn. Hãy kiểm tra rằng bạn "
"đã chọn đúng cổng. Nếu đã chọn đúng, thử nhấn nút khởi động lại bo mạch của bạn "
"sau khi thiết lập để tải lên."
#: debug/Uploader.java:52
msgid "https://developer.berlios.de/bugs/?group_id=3590"
msgstr ""
#: debug/Uploader.java:54 debug/Compiler.java:43
#, java-format
msgid "Compiler error, please submit this code to {0}"
msgstr "Lỗi biên dịch, xin hảy gửi đoạn code này tới {0}"
#: debug/Uploader.java:209
#, java-format
msgid ""
"the selected serial port {0} does not exist or your board is not connected"
msgstr ""
"Cổng nối tiếp được chọn {0} không tồn tại hoặc bo mạch của bạn chưa được kết nối"
#: debug/Uploader.java:213
msgid ""
"Device is not responding, check the right serial port is selected or RESET "
"the board right before exporting"
msgstr ""
"Thiết bị không phản hồi, kiểm tra xem đã đúng cổng nối tiếp được chọn chưa hoặc "
"khởi động lại bo mạch ngay trước khi xuất khẩu "
#: debug/Uploader.java:223
msgid ""
"Problem uploading to board. See http://www.arduino.cc/en/Guide/"
"Troubleshooting#upload for suggestions."
msgstr ""
"Gặp vấn đề khi tải xuống bo. Xem http://www.arduino.cc/en/Guide/"
"Troubleshooting#upload để có nững lời khuyên về trường hợp này."
#: debug/Uploader.java:227
msgid ""
"Wrong microcontroller found. Did you select the right board from the Tools "
"> Board menu?"
msgstr ""
"Tìm thấy chip vi điều khiển không đúng. Bạn đã chọn đúng loại bo \n"
"từ mục Công cụ> Danh sách bo ?"
#: debug/Compiler.java:41
msgid "http://code.google.com/p/arduino/issues/list"
msgstr ""
#: debug/Compiler.java:81
msgid "No board selected; please choose a board from the Tools > Board menu."
msgstr "Chưa chọn bo mạch; xin hãy chọn một bo từ Công cụ > Danh sách bo."
#: debug/Compiler.java:425
#, java-format
msgid "{0} returned {1}"
msgstr "{0} trả về {1}"
#: debug/Compiler.java:429
msgid "Error compiling."
msgstr "Lỗi biên dịch."
#: debug/Compiler.java:468
msgid "Please import the SPI library from the Sketch > Import Library menu."
msgstr "Xin hãy nhập thêm thư viện SPI từ Bản thảo > Nhập từ danh sách thư viện."
#: debug/Compiler.java:469
msgid ""
"\n"
"As of Arduino 0019, the Ethernet library depends on the SPI library.\n"
"You appear to be using it or another library that depends on the SPI "
"library.\n"
"\n"
msgstr ""
"Từ phiên bản 0019, thư viện cho Ethernet phục thuộc vào thư viện SPI.\n"
"Bạn có vẻ đang sử dụng nó hoặc thư viện khác mà có phụ thuộc vào thư viện SPI."
#: debug/Compiler.java:474
msgid "The 'BYTE' keyword is no longer supported."
msgstr "Từ khóa 'BYTE' không còn dùng được nữa."
#: debug/Compiler.java:475
msgid ""
"\n"
"As of Arduino 1.0, the 'BYTE' keyword is no longer supported.\n"
"Please use Serial.write() instead.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Trong Arduino 1.0, từ khóa 'BYTE' không còn được sử dụng. \n"
"Xin hãy sử dụng hàm Serial.write() để thay thế.\n"
"\n"
#: debug/Compiler.java:480
msgid "The Server class has been renamed EthernetServer."
msgstr "Lớp Server đã được đổi tên thành EthernetServer."
#: debug/Compiler.java:481
msgid ""
"\n"
"As of Arduino 1.0, the Server class in the Ethernet library has been renamed "
"to EthernetServer.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Trong Arduino 1.0, lớp Server trong thư viện Ethernet đã được \n"
"đổi tên thành EthernetServer.\n"
"\n"
#: debug/Compiler.java:486
msgid "The Client class has been renamed EthernetClient."
msgstr "Lớp Client đã được đổi tên thành EthernetClient."
#: debug/Compiler.java:487
msgid ""
"\n"
"As of Arduino 1.0, the Client class in the Ethernet library has been renamed "
"to EthernetClient.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Trong Arduino 1.0, lớp Client trong thư viện Ethernet đã được \n"
"đổi tên thành EthernetClient.\n"
"\n"
#: debug/Compiler.java:492
msgid "The Udp class has been renamed EthernetUdp."
msgstr "Lớp Udp đã được đổi tên thành EthernetUdp."
#: debug/Compiler.java:493
msgid ""
"\n"
"As of Arduino 1.0, the Udp class in the Ethernet library has been renamed to "
"EthernetUdp.\n"
"\n"
msgstr ""
#: debug/Compiler.java:498
msgid "Wire.send() has been renamed Wire.write()."
msgstr "Wire.send() được đổi tên thành Wire.write()."
#: debug/Compiler.java:499
msgid ""
"\n"
"As of Arduino 1.0, the Wire.send() function was renamed to Wire.write() for "
"consistency with other libraries.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Trong Arduino 1.0, hàm Wire.send() được đổi tên thành Wire.write() "
"để nhất quán với các thư viện khác.\n"
"\n"
#: debug/Compiler.java:504
msgid "Wire.receive() has been renamed Wire.read()."
msgstr "Wire.receive() được đổi tên thành Wire.read()."
#: debug/Compiler.java:505
msgid ""
"\n"
"As of Arduino 1.0, the Wire.receive() function was renamed to Wire.read() "
"for consistency with other libraries.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Trong Arduino 1.0, hàm Wire.receive() được đổi tên thành Wire.read() "
"để nhất quán với các thư viện khác.\n"
"\n"
#: debug/Compiler.java:510
msgid "'Mouse' only supported on the Arduino Leonardo"
msgstr "'Mouse' chỉ được dùng trong Arduino Leonardo"
#: debug/Compiler.java:515
msgid "'Keyboard' only supported on the Arduino Leonardo"
msgstr "'Keyboard' chỉ được dùng trong Arduino Leonardo"
#: EditorConsole.java:152
msgid "Console Error"
msgstr "Lỗi giao diện điều khiển"
#: EditorConsole.java:153
msgid ""
"A problem occurred while trying to open the\n"
"files used to store the console output."
msgstr ""
"Lỗi xảy ra khi mở những tập tin \n"
"dùng để chứa tín hiệu xuất ra từ giao diện điều khiển."
#: Base.java:184
msgid "Non-fatal error while setting the Look & Feel."
msgstr "Lỗi không nguy hiểm xảy ra khi thiết lập Nhìn & Cảm nhận."
#: Base.java:185
msgid "The error message follows, however Arduino should run fine."
msgstr "Có thông báo lỗi, tuy nhiên Arduino vẫn có thể chạy tốt."
#: Base.java:220
msgid "Problem Setting the Platform"
msgstr "Thiết lập Nền có vấn đề "
#: Base.java:221
msgid ""
"An unknown error occurred while trying to load\n"
"platform-specific code for your machine."
msgstr "Một lỗi lạ xuất hiện khi \n"
"tải đoạn mã đặc tả nền lên máy bạn."
#: Base.java:232
msgid "Please install JDK 1.5 or later"
msgstr "Xin hãy cài đặt JDK 1.5 hoặc hơn nữa"
#: Base.java:233
msgid ""
"Arduino requires a full JDK (not just a JRE)\n"
"to run. Please install JDK 1.5 or later.\n"
"More information can be found in the reference."
msgstr ""
"Arduino cần đầy đủ JDK (không chỉ JRE) \n"
"để chạy. Xin hãy cài đặt JDK 1.5 hoặc hơn nữa.\n"
"Thông tin thêm có thể tìm thấy trong mục tham khảo."
#: Base.java:257
msgid "Sketchbook folder disappeared"
msgstr "Thư mục tập bản thảo biến mất"
#: Base.java:258
msgid ""
"The sketchbook folder no longer exists.\n"
"Arduino will switch to the default sketchbook\n"
"location, and create a new sketchbook folder if\n"
"necessary. Arduino will then stop talking about\n"
"himself in the third person."
msgstr ""
"Thư mục tập bản thảo đã không còn nữa.\n"
"Arduino sẽ chuyển tới nơi tập bản thảo mặc định, \n"
"và tạo mới một thư mục tập bản thảo mới nếu \n"
"cần thiết. Arduino sẽ không cảnh báo nữa."
#: Base.java:532
msgid "Time for a Break"
msgstr "Giờ giải lao"
#: Base.java:533
msgid ""
"You've reached the limit for auto naming of new sketches\n"
"for the day. How about going for a walk instead?"
msgstr ""
"Bạn vừa chạm tới giới hạn cho điền tên tự động bản thảo mới\n"
"trong một ngày. Bạn nên nghỉ một chút và đi lại cho khuây khỏa?"
#: Base.java:537
msgid "Sunshine"
msgstr "Ánh dương"
#: Base.java:538
msgid "No really, time for some fresh air for you."
msgstr "Hú ù, hít thở không khí trong lành thôi ."
#: Base.java:633
msgid "Open an Arduino sketch..."
msgstr "Mở một bản thảo Arduino..."
#: Base.java:772
msgid ""
"<html> <head> <style type=\"text/css\">b { font: 13pt \"Lucida Grande\" }p "
"{ font: 11pt \"Lucida Grande\"; margin-top: 8px }</style> </head><b>Are you "
"sure you want to Quit?</b><p>Closing the last open sketch will quit Arduino."
msgstr ""
"<html> <head> <style type=\"text/css\">b { font: 13pt \"Lucida Grande\" }p "
"{ font: 11pt \"Lucida Grande\"; margin-top: 8px }</style> </head><b>Bạn có chắc \n"
"muốn thoát?</b><p>Đóng bản thảo cuối cùng sẽ thoát chương trình Arduino."
#: Base.java:970
msgid "Contributed"
msgstr "Đóng góp"
#: Base.java:1095
msgid "Sketch Does Not Exist"
msgstr "Bản thảo không tồn tại"
#: Base.java:1096
msgid ""
"The selected sketch no longer exists.\n"
"You may need to restart Arduino to update\n"
"the sketchbook menu."
msgstr ""
"Bản thảo được chọn không còn tồn tại nữa.\n"
"Bạn cần phải khởi động lại Arduino để nâng cấp \n"
"danh sách tập bản thảo."
#: Base.java:1125
#, java-format
msgid ""
"The sketch \"{0}\" cannot be used.\n"
"Sketch names must contain only basic letters and numbers\n"
"(ASCII-only with no spaces, and it cannot start with a number).\n"
"To get rid of this message, remove the sketch from\n"
"{1}"
msgstr ""
"Bản thảo \"{0}\" không dùng được.\n"
"Tên của bản thảo chỉ được chứa kí tự cơ bản và số\n"
"(chỉ dùng mã ASCII và không dùng khoảng trắng, không bắt đầu bằng số).\n"
"Để tránh thông báo này, xóa bản thảo khỏi \n"
"{1}"
#: Base.java:1132
msgid "Ignoring sketch with bad name"
msgstr "Bỏ qua bản thảo với tên ko đúng"
#: Base.java:1202
#, java-format
msgid ""
"The library \"{0}\" cannot be used.\n"
"Library names must contain only basic letters and numbers.\n"
"(ASCII only and no spaces, and it cannot start with a number)"
msgstr ""
"Thư viện \"{0}\" không dùng được.\n"
"Tên thư viện chỉ được chứa kí tự cơ bản và số.\n"
"(chỉ dùng mã ASCII và không dùng khoảng trắng, không bắt đầu bằng số)"
#: Base.java:1207
msgid "Ignoring bad library name"
msgstr "Bỏ qua thư viện với tên không đúng"
#: Base.java:1432
msgid "Problem getting data folder"
msgstr "Lấy dữ liệu thư mục gặp vấn đề"
#: Base.java:1433
msgid "Error getting the Arduino data folder."
msgstr "Lỗi khi lấy dữ liệu từ thư mục dữ liệu Arduino."
#: Base.java:1440
msgid "Settings issues"
msgstr "Thiết lập vấn đề"
#: Base.java:1441
msgid ""
"Arduino cannot run because it could not\n"
"create a folder to store your settings."
msgstr ""
"Arduino không thể chạy vì nó không thể \n"
"tạo một thư mục để chứa những cấu hình của bạn."
#: Base.java:1602
msgid "You forgot your sketchbook"
msgstr "Bạn đã quên tập bản thảo"
#: Base.java:1603
msgid ""
"Arduino cannot run because it could not\n"
"create a folder to store your sketchbook."
msgstr ""
"Arduino không thể chạy vì nó khộng thể \n"
"tạo một thư mục để chứa tập bản thảo của bạn."
#: Base.java:1623
msgid "Select (or create new) folder for sketches..."
msgstr "Chọn (hoặc tạo mới) thư mục cho tập bản thảo..."
#: Base.java:1647
msgid "Problem Opening URL"
msgstr "Vấn đề khi mở đường dẫn URL"
#: Base.java:1648
#, java-format
msgid ""
"Could not open the URL\n"
"{0}"
msgstr ""
"Không thể mở đường dẫn URL\n"
"{0}"
#: Base.java:1671
msgid "Problem Opening Folder"
msgstr "Vấn đề khi mở thư mục"
#: Base.java:1672
#, java-format
msgid ""
"Could not open the folder\n"
"{0}"
msgstr ""
"Không thể mở thư mục\n"
"{0}"
#: Base.java:1785
msgid "Guide_MacOSX.html"
msgstr ""
#: Base.java:1787
msgid "Guide_Windows.html"
msgstr ""
#: Base.java:1789
msgid "http://www.arduino.cc/playground/Learning/Linux"
msgstr ""
#: Base.java:1794
msgid "index.html"
msgstr ""
#: Base.java:1799
msgid "Guide_Environment.html"
msgstr ""
#: Base.java:1804
msgid "environment"
msgstr "môi trường"
#: Base.java:1804
msgid "platforms.html"
msgstr ""
#: Base.java:1809
msgid "Guide_Troubleshooting.html"
msgstr ""
#: Base.java:1814
msgid "FAQ.html"
msgstr ""
#: Base.java:1826
msgid "Message"
msgstr "Thông điệp"
#: Base.java:1842
msgid "Warning"
msgstr "Cảnh báo"
#: Base.java:2196
#, java-format
msgid "Could not remove old version of {0}"
msgstr "Không thể bỏ phiên bản cũ của {0}"
#: Base.java:2206
#, java-format
msgid "Could not replace {0}"
msgstr "Không thể thay thế {0}"
#: Base.java:2247 Base.java:2270
#, java-format
msgid "Could not delete {0}"
msgstr "Không thể xóa {0}"
#: EditorHeader.java:292
msgid "New Tab"
msgstr "Thẻ mới"
#: EditorHeader.java:300
msgid "Rename"
msgstr "Đổi tên"
#: EditorHeader.java:326
msgid "Previous Tab"
msgstr "Thẻ trước"
#: EditorHeader.java:340
msgid "Next Tab"
msgstr "Thẻ kế tiếp"
#: EditorToolbar.java:41 EditorToolbar.java:46
msgid "Verify"
msgstr "Xác minh"
#: EditorToolbar.java:41
msgid "Open"
msgstr "Mở"
#: EditorToolbar.java:46
msgid "New Editor Window"
msgstr "Cửa sổ soạn thảo mới"
#: EditorToolbar.java:46
msgid "Open in Another Window"
msgstr "Mở trong một cửa sổ khác"
#: Platform.java:167
msgid "No launcher available"
msgstr "Không có chương trình khởi chạy nào sẵn sàng"
#: Platform.java:168
msgid ""
"Unspecified platform, no launcher available.\n"
"To enable opening URLs or folders, add a \n"
"\"launcher=/path/to/app\" line to preferences.txt"
msgstr ""
"Nền không xác định, không có chương trình khởi chạy nào sẵn sàng.\n"
"Để cho phép mở đường dẫn URL hoặc thư mục, thêm dòng \n"
"\"launcher=/đường dẫn/đến/app\" vào preferences.txt"
#: Theme.java:52
msgid ""
"Could not read color theme settings.\n"
"You'll need to reinstall Processing."
msgstr ""
"Không thể đọc thiết lập màu nền."
"Bạn sẽ phải cài lại Processing."
#: Preferences.java:80
msgid "Browse"
msgstr "Đường dẫn"
#: Preferences.java:83
msgid "System Default"
msgstr "Hệ thống mặc định"
#: Preferences.java:84
msgid "Arabic"
msgstr "Tiếng A rập"
#: Preferences.java:85
msgid "Aragonese"
msgstr "Tiếng Aragon"
#: Preferences.java:86
msgid "Catalan"
msgstr "Tiếng Catalan"
#: Preferences.java:87
msgid "Chinese Simplified"
msgstr "Tiếng Trung giản thể"
#: Preferences.java:88
msgid "Chinese Traditional"
msgstr "Tiếng Trung truyền thống"
#: Preferences.java:89
msgid "Danish"
msgstr "Tiếng Đan Mạch"
#: Preferences.java:90
msgid "Dutch"
msgstr "Tiếng Hà Lan"
#: Preferences.java:91
msgid "English"
msgstr "Tiếng Anh"
#: Preferences.java:92
msgid "Estonian"
msgstr "Tiếng Estonia"
#: Preferences.java:93
msgid "Filipino"
msgstr "Tiếng Philipin"
#: Preferences.java:94
msgid "French"
msgstr "Tiếng Pháp"
#: Preferences.java:95
msgid "Galician"
msgstr "Tiếng Galicia"
#: Preferences.java:96
msgid "German"
msgstr "Tiếng Đức"
#: Preferences.java:97
msgid "Greek"
msgstr "Tiếng Hy lạp"
#: Preferences.java:98
msgid "Hindi"
msgstr "Tiếng Hindi"
#: Preferences.java:99
msgid "Hungarian"
msgstr "Tiếng Hungari"
#: Preferences.java:100
msgid "Indonesian"
msgstr "Tiếng Indonesia"
#: Preferences.java:101
msgid "Italian"
msgstr "Tiếng Italy"
#: Preferences.java:102
msgid "Japanese"
msgstr "Tiếng Nhật"
#: Preferences.java:103
msgid "Korean"
msgstr "Tiếng Hàn quốc"
#: Preferences.java:104
msgid "Latvian"
msgstr "Tiếng Latvia"
#: Preferences.java:105
msgid "Lithuaninan"
msgstr "Tiếng Lithuania"
#: Preferences.java:106
msgid "Marathi"
msgstr "Tiếng Marathi"
#: Preferences.java:107
msgid "Norwegian"
msgstr "Tiếng Nauy"
#: Preferences.java:108
msgid "Persian"
msgstr "Tiếng Ba tư"
#: Preferences.java:109
msgid "Polish"
msgstr "Tiếng Ba lan"
#: Preferences.java:110 Preferences.java:111
msgid "Portuguese"
msgstr "Tiếng Bồ đào nha"
#: Preferences.java:112
msgid "Romanian"
msgstr "Tiếng Romani"
#: Preferences.java:113
msgid "Russian"
msgstr "Tiếng Nga"
#: Preferences.java:114
msgid "Spanish"
msgstr "Tiếng Tây ban nha"
#: Preferences.java:115
msgid "Tamil"
msgstr "Tiếng Ta min"
#: Preferences.java:218
msgid ""
"Could not read default settings.\n"
"You'll need to reinstall Arduino."
msgstr ""
"Không thể đọc cấu hình mặc định.\n"
"Bạn cần phải cài Arduino lại."
#: Preferences.java:250
#, java-format
msgid "Could not read preferences from {0}"
msgstr "Không thể đọc các tùy chỉnh từ {0}"
#: Preferences.java:269
msgid "Error reading preferences"
msgstr "Lỗi khi đọc các tùy chỉnh"
#: Preferences.java:271
#, java-format
msgid ""
"Error reading the preferences file. Please delete (or move)\n"
"{0} and restart Arduino."
msgstr ""
"Lỗi khi đọc tập tin tùy chỉnh. Xin hãy xóa (hoặc di chuyển) \n"
"{0} và khởi động lại Arduino."
#: Preferences.java:307
msgid "Sketchbook location:"
msgstr "Địa chỉ của tập bản thảo:"
#: Preferences.java:322
msgid "Select new sketchbook location"
msgstr "Chọn một địa chỉ mới cho tập bản thảo"
#: Preferences.java:345
msgid "Editor language: "
msgstr "Ngôn ngữ soạn thảo: "
#: Preferences.java:350 Preferences.java:366
msgid " (requires restart of Arduino)"
msgstr " (đòi hỏi khởi động lại Arduino)"
#: Preferences.java:362
msgid "Editor font size: "
msgstr "Cỡ chữ soạn thảo: "
#: Preferences.java:379
msgid "Show verbose output during: "
msgstr "Xem kết quả dài trong khi: "
#: Preferences.java:381
msgid "compilation "
msgstr "biên dịch "
#: Preferences.java:383
msgid "upload"
msgstr "nạp lên bo"
#: Preferences.java:392
msgid "Verify code after upload"
msgstr "Kiểm tra code sau khi nạp"
#: Preferences.java:401
msgid "Use external editor"
msgstr "Sử dụng chương trình soạn thảo khác"
#: Preferences.java:411
msgid "Check for updates on startup"
msgstr "Kiểm tra nâng cấp khi khởi động"
#: Preferences.java:420
msgid "Update sketch files to new extension on save (.pde -> .ino)"
msgstr "Nâng cấp các tập tin bản thảo sang định dạng mới khi lưu (.pde -> .ino)"
#: Preferences.java:431
msgid "Automatically associate .ino files with Arduino"
msgstr "Tự động liên kết tập tin .ino với Arduino"
#: Preferences.java:441
msgid "More preferences can be edited directly in the file"
msgstr "Thêm nhiều tùy chỉnh có thể chỉnh trực tiếp ngay trong tập tin"
#: Preferences.java:470
msgid "(edit only when Arduino is not running)"
msgstr "(chỉ chỉnh sửa khi Arduino không chạy)"
#: Preferences.java:617
#, java-format
msgid "ignoring invalid font size {0}"
msgstr "bỏ qua cỡ chữ không đúng {0}"