Ukázková aplikace využívající Magick++ a gtkmm
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Makefile
OblastObrazku.h
Obrazek.h
OknoHlavni.cpp
OknoHlavni.h
derny-stitek.jpg
image-magick-gtkmm.mk
image-magick-gtkmm.project
image-magick-gtkmm.txt
image-magick-gtkmm.workspace
includes.h
kozel.png
main.cpp