Ostateczna rozkminka payrollowa
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Failed to load latest commit information.
README
payroll-2011.fods
payroll-2012.fods
payroll-2013.fods

README

Arkusz kalkulacyjny OpenOffice do weryfikacji danych z payrolla SPRC.

Do pracy z arkuszem potrzebny jest program OpenOffice lub LibreOffice
wraz z Javą. W systemie Ubuntu wymagane są następujące pakiety:
- Ubuntu <  11.04: openoffice.org-calc openoffice.org-java-common
- Ubuntu >= 11.04: libreoffice-calc libreoffice-java-common
Drugi wymieniony pakiet jest konieczny do obsługi plików fods.