Malayalam Unicode Font
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Kaumudi(N,B).ttc
Kaumudi(N,I,B,BI).ttc
Kaumudi.sfd
Kaumudi.ttf
README.md

README.md

Kaumudi (New Lipi)

Malayalam Unicode 6.2 Font version 1.22 June 27-2013 What is new?

 • കൗമുദി​ പ്രഥമ ടി​ടി​സി​ വേർഷൻ,​ റെ​ഗുലർ,​ ബോൾഡ്,​ ഇ​റ്റാലി​ക്സ്,​ ബോൾഡ് ഇ​റ്റാലി​ക്സ്
 • പുതിയ ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ടേബിൾ
 • യുണികോഡ് 6.2 സപ്പോർട്ട്
 • സ്റ്റ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു
 • ഉബുണ്ടുവിൽ അക്ഷരങ്ങൾ ഡിസ്‌പ്ലയാകുമ്പോൾ വരുന്ന വലുപ്പ വ്യത്യാസം പരിഹരിച്ചു
 • ഉബുണ്ടു ഫയ‌ർഫോക്സിലെ ചെറിയ റെണ്ടറിംഗ് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു
 • രേഫം സപ്പോട്ട്ചേർത്തു(ലിനക്സിൽ മാത്രം)​
 • ഫോണ്ട് സൈസ് ക്രമീകരണം വരുത്തി
 • ്ള പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു
 • കൂടുതൽ കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ
 • സ്റ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന അക്ഷരത്തിന്റെ വലുപ്പം പുനർക്രമീകരിച്ചു
 • XP യിൽ കാണുന്ന പ്രശ്നമായ റ്റ്‌യ ള്‌യ സ്‌റ്റ്‌യ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു