Skip to content
Примерното приложение от ръководството за Sinatra.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
views
.gitignore
Gemfile
Gemfile.lock
README.md
app.rb
config.ru

README.md

Машина за гласуване!

Примерното приложение от ръководството за Sinatra, използвано в Rails Girls уъркшопи в България.

Можете да тествате приложението тук: https://rails-girls-sofia-voter.herokuapp.com/

Инсталация

Трябва да имате инсталирана скорошна версия на езика за програмиране Ruby и библиотеката Sinatra.

Ако вече имате Ruby, Sinatra може да инсталирате като изпълните следната команда в конзолата си:

gem install sinatra

Стартиране

След като клонирате това хранилище локално, от конзолата влезте в папката, в която сте го клонирали и просто изпълнете:

ruby app.rb

Вече би трябвало да може да отворите в браузъра си приложението: http://localhost:4567/

You can’t perform that action at this time.