Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

155 lines (143 sloc) 17.452 kb
#define NUM_BUTTONWIDTH 95
#define NUM_LABELWIDTH 80
#define LANGUAGE_LTR
// ============================================================================
// Context menus
// ============================================================================
// Rainmeter menu
#define STR_UPDATEAVAILABLE "Налично е обновление"
#define STR_MANAGE "Управление"
#define STR_ABOUT "За продукта"
#define STR_HELP "Помощ"
#define STR_SKINS "Кожи"
#define STR_NOSKINS "Няма налични кожи"
#define STR_OPENFOLDER "Отвори папка"
#define STR_DISABLEDRAGGING "Забрани разместването"
#define STR_THEMES "Теми"
#define STR_NOTHEMES "Няма налични теми"
#define STR_EDITSETTINGS "Промени настройките"
#define STR_REFRESHALL "Опресни всички кожи"
#define STR_LOGGING "Записване"
#define STR_SHOWLOGFILE "Покажи лог файла"
#define STR_STARTLOGGING "Започни запис"
#define STR_STOPLOGGING "Спри запис"
#define STR_DELETELOGFILE "Изтрий лог файла"
#define STR_DEBUGMODE "Debug режим"
#define STR_EXIT "Изход"
// Skin menu
#define STR_VARIANTS "Варианти"
#define STR_SETTINGS "Настройки"
#define STR_POSITION "Позиция"
#define STR_DISPLAYMONITOR "Монитор за изобразяване"
#define STR_USEDEFAULTMONITOR "По подразбиране: Основен монитор"
#define STR_VIRTUALSCREEN "@0: Виртуален екран"
#define STR_AUTOSELECTMONITOR "Автоматично избирай спрямо позицията на прозореца"
#define STR_STAYTOPMOST "Стой най-отгоре"
#define STR_TOPMOST "Най-отгоре"
#define STR_NORMAL "Нормално"
#define STR_BOTTOM "Отдолу"
#define STR_ONDESKTOP "На работния плот"
#define STR_FROMRIGHT "От дясно"
#define STR_FROMBOTTOM "От долу"
#define STR_XASPERCENTAGE "X като процент"
#define STR_YASPERCENTAGE "Y като процент"
#define STR_TRANSPARENCY "Прозрачност"
#define STR_FADEIN "Преливане"
#define STR_FADEOUT "Отливане"
#define STR_HIDEONMOUSEOVER "Скрий когато мишката е отгоре"
#define STR_DRAGGABLE "Разместване"
#define STR_SAVEPOSITION "Запазвай позицията"
#define STR_SNAPTOEDGES "Прилепвай към ъглите"
#define STR_CLICKTHROUGH "Пропускай кликовете през"
#define STR_KEEPONSCREEN "Дръж върху екрана"
#define STR_MANAGESKIN "Управление на кожата"
#define STR_EDITSKIN "Промяна на кожата"
#define STR_REFRESHSKIN "Опресни кожата"
#define STR_UNLOADSKIN "Деактивирай кожата"
// ============================================================================
// Dialogs
// ============================================================================
#define STR_CLOSE "Затвори"
// About dialog
#define STR_ABOUTRAINMETER "За Rainmeter"
#define STR_LOG "Лог"
#define STR_MEASURES "Мерки"
#define STR_VARIABLES "Променливи"
#define STR_PLUGINS "Добавки"
#define STR_VERSION "Версия"
#define STR_TYPE "Тип"
#define STR_TIME "Време"
#define STR_MESSAGE "Съобщение"
#define STR_NAME "Име"
#define STR_RANGE "Граници"
#define STR_VALUE "Стойност"
#define STR_AUTHOR "Автор"
#define STR_ERROR "Грешка"
#define STR_WARNING "Предупреждение"
#define STR_NOTICE "Известие"
#define STR_DEBUG "Debug"
#define STR_GETLATESTVERSION "Свалете последната версия на <a href=""http://rainmeter.net"">rainmeter.net</a>."
#define STR_COPYRIGHTNOTICE "Разпространява се под <a href=""http://www.gnu.org/licenses"">GNU GPL v2</a> лиценз."
#define STR_COPYTOCLIPBOARD "Копирай в клипборда"
// Manage dialog
#define STR_MANAGERAINMETER "Управление на Rainmeter"
#define STR_ACTIVESKINS "Активни кожи"
#define STR_EXPAND "Разшири"
#define STR_COLLAPSE "Свий"
#define STR_OPENLOG "Отвори лога"
#define STR_LOAD "Активирай"
#define STR_UNLOAD "Деактивирай"
#define STR_REFRESH "Опресни"
#define STR_EDIT "Промени"
#define STR_AUTHORSC "Автор:"
#define STR_VERSIONSC "Версия:"
#define STR_LICENSESC "Лиценз:"
#define STR_INFORMATIONSC "Информация:"
#define STR_ADDMETADATA "<a>Добави мета-данни</a>"
#define STR_COORDINATESSC "Координати:"
#define STR_POSITIONSC "Позиция:"
#define STR_LOADORDERSC "Ред на зареждане:"
#define STR_TRANSPARENCYSC "Прозрачност:"
#define STR_ONHOVERSC "On hover:"
#define STR_DONOTHING "Не прави нищо"
#define STR_HIDE "Скрий"
#define STR_SAVENEWTHEME "Запази нова тема"
#define STR_THEMEDESCRIPTION "Темите ви позволяват да запазите текущото подреждане на вашите Rainmeter кожи и да ги възстановите по всяко време. Възстановяването на тема ще възстанови подреждането, но няма да възстанови промените или обновяването на кожите."
#define STR_SAVEASEMPTYTHEME "Запази като празна тема"
#define STR_EXCLUDEUNUSEDSKINS "Изкючи неизползваните кожи"
#define STR_INCLUDEWALLPAPER "Включи текущия тапет"
#define STR_NAMESC "Име:"
#define STR_SAVE "Запази"
#define STR_SAVEDTHEMES "Запазени теми"
#define STR_DELETE "Изтрий"
#define STR_BACKUP "Архивиране"
#define STR_BACKUPDESCRIPTION "Архивното копие ви позволява да запазите напълно вашите настройки, кожи и статистики. За разлика от темите, възстановяването от архивното копие ще замести всички промени и обновявания на вашите кожи от момента на създаването му."
#define STR_BACKUPE "Архивиране..."
#define STR_LANGUAGESC "Език:"
#define STR_GENERAL "Общи"
#define STR_CHECKFORUPDATES "Провери за обновяване"
#define STR_RESETSTATISTICS "Нулирай статистиките"
#define STR_LOGTOFILE "Запис на лог файл"
// ============================================================================
// Messages
// ============================================================================
#define STR_SETTINGSNOTWRITABLE "Файла Rainmeter.ini не може да бъде записан. Настройките няма да бъдат запазени."
#define STR_SETTINGSMOVEFILE "Затворете Rainmeter и преместете файла с настройките от:\n%1\n\nв:\n%2\n\nАлтернативно можете да изтриете файла (настройките ще бъдат изгубени) и файла ще бъде автоматично пресъздаден при следващото пускане."
#define STR_SETTINGSREADONLY "Уверете се че файла не е в режим само за четене и че папката позволява записване. Файла се намира в:\n%1"
#define STR_THEMEALREADYEXISTS "Темата ""%1"" вече съществува.\n\nИскате ли да я заместите?"
#define STR_THEMESAVEFAIL "Записването на темата беше неуспешно:\n%1"
#define STR_THEMEDELETE "Наистина ли искате да изтриете темата ""%1""?"
#define STR_LOGFILECREATEFAIL "Създаването на лог файла беше неуспешно:\n%1"
#define STR_LOGFILEDELETE "Наистина ли искате да изтриете лог файла?\n%1"
#define STR_NOAVAILABLESKINS "Няма налични кожи в:\n%1"
#define STR_UNABLETOACTIVATESKIN "Неуспешно активиране на кожа ""%1\\%2"": Файла не е намерен."
#define STR_UNABLETOREFRESHSKIN "Неуспешно опресняване на кожа ""%1\\%2"": Файла не е намерен."
#define STR_NEWVERSIONREQUIRED "Кожата ""%1\\%2"" изисква Rainmeter %3 или по-висока версия. Свалете най-новата версия на <a href=""http://rainmeter.net"">rainmeter.net</a>."
#define STR_NOMETERSINSKIN "Кожата ""%1\\%2"" не съдържа никакви елементи и ще бъде декативирана.\n\nФайла може да е развален или може да не е валидна кожа."
#define STR_INCLUDEINFINITELOOP "Създали сте безкраен цикъл в @include. Моля проверете кожата."
// ============================================================================
// Notifications
// ============================================================================
#define STR_WELCOME "Добре дошли в Rainmeter"
#define STR_CLICKTOMANAGE "Натиснете Rainmeter иконата за да менажирате кожите и настройките."
#define STR_CLICKTODOWNLOAD "Натиснете тук за да свалите Rainmeter %1."
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.