Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

155 lines (143 sloc) 17.352 kb
#define NUM_BUTTONWIDTH 75
#define NUM_LABELWIDTH 90
#define LANGUAGE_LTR
// ============================================================================
// Context menus
// ============================================================================
// Rainmeter menu
#define STR_UPDATEAVAILABLE "Posodobitev na voljo"
#define STR_MANAGE "Upravljaj"
#define STR_ABOUT "O programu"
#define STR_HELP "Pomoč"
#define STR_SKINS "Preobleke"
#define STR_NOSKINS "Nobene preobleke ni na voljo"
#define STR_OPENFOLDER "Odpri mapo"
#define STR_DISABLEDRAGGING "Onemogoči vlečenje"
#define STR_THEMES "Teme"
#define STR_NOTHEMES "Nobene teme ni na voljo"
#define STR_EDITSETTINGS "Uredi nastavitve"
#define STR_REFRESHALL "Osveži vse"
#define STR_LOGGING "Dnevnika"
#define STR_SHOWLOGFILE "Prikaži datoteka"
#define STR_STARTLOGGING "Prični pisati dnevnika"
#define STR_STOPLOGGING "Prenehaj pisati dnevnika"
#define STR_DELETELOGFILE "Pobriši datoteko"
#define STR_DEBUGMODE "Razvijalski način"
#define STR_EXIT "Izhod"
// Skin menu
#define STR_VARIANTS "Variante"
#define STR_SETTINGS "Nastavitve"
#define STR_POSITION "Položaj"
#define STR_DISPLAYMONITOR "Prikazni zaslon"
#define STR_USEDEFAULTMONITOR "Uporabi privzet: Primarni zaslon"
#define STR_VIRTUALSCREEN "@0: Navidezni zaslon"
#define STR_AUTOSELECTMONITOR "Izberi samodejno glede na položaj okna"
#define STR_STAYTOPMOST "Ostani na vrhu"
#define STR_TOPMOST "Na vrhu"
#define STR_NORMAL "Normalno"
#define STR_BOTTOM "Na dnu"
#define STR_ONDESKTOP "Na namizju"
#define STR_FROMRIGHT "Z desne"
#define STR_FROMBOTTOM "Od spodaj"
#define STR_XASPERCENTAGE "X kot odstotek"
#define STR_YASPERCENTAGE "Y kot odstotek"
#define STR_TRANSPARENCY "Prosojnost"
#define STR_FADEIN "Mehek vstop"
#define STR_FADEOUT "Mehek izhod"
#define STR_HIDEONMOUSEOVER "Skrij ob prehodu miške"
#define STR_DRAGGABLE "Povlecljiv"
#define STR_SAVEPOSITION "Shrani položaj"
#define STR_SNAPTOEDGES "Drži se roba"
#define STR_CLICKTHROUGH "Preklikanje"
#define STR_KEEPONSCREEN "Obdrži na zaslonu"
#define STR_MANAGESKIN "Upravljaj preobleko"
#define STR_EDITSKIN "Urejaj preobleko"
#define STR_REFRESHSKIN "Osveži preobleko"
#define STR_UNLOADSKIN "Pospravi preobleko"
// ============================================================================
// Dialogs
// ============================================================================
#define STR_CLOSE "Zapri"
// About dialog
#define STR_ABOUTRAINMETER "O programu Rainmeter"
#define STR_LOG "Dnevnika"
#define STR_MEASURES "Mere"
#define STR_VARIABLES "Variables"
#define STR_PLUGINS "Priključki"
#define STR_VERSION "Različica"
#define STR_TYPE "Tip"
#define STR_TIME "Čas"
#define STR_MESSAGE "Sporočilo"
#define STR_NAME "Ime"
#define STR_RANGE "Obseg"
#define STR_VALUE "Vrednost"
#define STR_AUTHOR "Avtor"
#define STR_ERROR "Napaka"
#define STR_WARNING "Opozorilo"
#define STR_NOTICE "Sporočilo"
#define STR_DEBUG "Razvijalski način"
#define STR_GETLATESTVERSION "Najnovejša različica je dostopna na <a href=""http://rainmeter.net"">rainmeter.net</a>."
#define STR_COPYRIGHTNOTICE "Širjenje dovoljeno po licenci <a href=""http://www.gnu.org/licenses"">GNU GPL v2</a>."
#define STR_COPYTOCLIPBOARD "Kopiraj v odložišče"
// Manage dialog
#define STR_MANAGERAINMETER "Upravljaj Rainmeter"
#define STR_ACTIVESKINS "Aktivne preobleke"
#define STR_EXPAND "Razširi"
#define STR_COLLAPSE "Skrči"
#define STR_OPENLOG "Odpri dnevnik"
#define STR_LOAD "Naloži"
#define STR_UNLOAD "Pospravi"
#define STR_REFRESH "Osveži"
#define STR_EDIT "Uredi"
#define STR_AUTHORSC "Avtor:"
#define STR_VERSIONSC "Različica:"
#define STR_LICENSESC "Licenca:"
#define STR_INFORMATIONSC "Informacije:"
#define STR_ADDMETADATA "<a>Dodaj metapodatke</a>"
#define STR_COORDINATESSC "Koordinate:"
#define STR_POSITIONSC "Položaj:"
#define STR_LOADORDERSC "Vrstni red nalaganja:"
#define STR_TRANSPARENCYSC "Prosojnost:"
#define STR_ONHOVERSC "Z lebdenjem:"
#define STR_DONOTHING "Ne stori nič"
#define STR_HIDE "Skrij"
#define STR_SAVENEWTHEME "Shrani novo temo"
#define STR_THEMEDESCRIPTION "Tema je način, kako shraniti trenuten položaj vaših preoblek za Rainmeter in jih kasneje obnoviti. Obnovitev teme bo povrnila razpored, a ne bo odpravila popravkov in posodobitev preoblek, ki ste jih nemara napravili."
#define STR_SAVEASEMPTYTHEME "Shrani kot prazno temo"
#define STR_EXCLUDEUNUSEDSKINS "Ne vključi neuporabljenih preoblek"
#define STR_INCLUDEWALLPAPER "Vključi trenutno ozadje"
#define STR_NAMESC "Ime:"
#define STR_SAVE "Shrani"
#define STR_SAVEDTHEMES "Shranjene teme"
#define STR_DELETE "Pobriši"
#define STR_BACKUP "Varnostna kopija"
#define STR_BACKUPDESCRIPTION "Vartnostna kopija vam omogoča shraniti celotno kopijo vaših nastavitev, vključno s preoblekami in statistikami. Za razliko od tem, bo povrnitev varnostne kopije zamenjala vse popravke in posodobitve, ki ste jih napravili od njenega nastanka."
#define STR_BACKUPE "Varnostna kopija..."
#define STR_LANGUAGESC "Jezik (Language):"
#define STR_GENERAL "Splošno"
#define STR_CHECKFORUPDATES "Preveri posodobitve"
#define STR_RESETSTATISTICS "Ponastavi statistiko"
#define STR_LOGTOFILE "Piši dnevnika"
// ============================================================================
// Messages
// ============================================================================
#define STR_SETTINGSNOTWRITABLE "Rainmeter.ini je zaščitena pred pisanjem. Nastavitve ne bodo shranjene."
#define STR_SETTINGSMOVEFILE "Zaprite Rainmeter in premaknite konfigracijsko datoteko iz:\n%1\n\nv:\n%2\n\nLahko jo tudi pobrišete (nastavitve bodo izgubljene) in se bo samodejno ustvarila ob naslednjem zagonu."
#define STR_SETTINGSREADONLY "Preverite, da datoteka ni samo za branje in da je pisanje v mapo možno. Datoteka se nahaja v:\n%1"
#define STR_THEMEALREADYEXISTS "Tema ""%1"" že obstaja.\n\nJo želite zamenjati?"
#define STR_THEMESAVEFAIL "Ne morem shraniti teme:\n%1"
#define STR_THEMEDELETE "Ste prepričani da želite pobrisati temo ""%1""?"
#define STR_LOGFILECREATEFAIL "Ne morem ustvariti dnevniške datoteke:\n%1"
#define STR_LOGFILEDELETE "Res želite pobrisati dnevniško datoteko?\n%1"
#define STR_NOAVAILABLESKINS "Na voljo ni nobenih preoblek at:\n%1"
#define STR_UNABLETOACTIVATESKIN "Ne morem aktivirati preobleke ""%1\\%2"": Ne najdem datoteke."
#define STR_UNABLETOREFRESHSKIN "Ne morem osvežiti preobleke ""%1\\%2"": Ne najdem datoteke."
#define STR_NEWVERSIONREQUIRED "Preobleka ""%1\\%2"" zahteva Rainmeter %3 ali novejši. Najnovejšo različico njadete na rainmeter.net."
#define STR_NOMETERSINSKIN "Preobleka ""%1\\%2"" ne vsebuje nobenih mer in bo deaktivirana.\n\nDatoteka je morda poškodovana ali pa ne gre ya veljavno preobleko."
#define STR_INCLUDEINFINITELOOP "Z @include ste ustvarili neskončno zanko. Prosim, preverite svojo preobleko."
// ============================================================================
// Notifications
// ============================================================================
#define STR_WELCOME "Welcome to Rainmeter"
#define STR_CLICKTOMANAGE "Click on the Rainmeter icon to manage skins and settings."
#define STR_CLICKTODOWNLOAD "Click here to download Rainmeter %1."
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.