Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

155 lines (143 sloc) 16.848 kb
#define NUM_BUTTONWIDTH 75
#define NUM_LABELWIDTH 85
#define LANGUAGE_LTR
// ============================================================================
// Context menus
// ============================================================================
// Rainmeter menu
#define STR_UPDATEAVAILABLE "Oppdatering tilgjengelig"
#define STR_MANAGE "Organiser"
#define STR_ABOUT "Om"
#define STR_HELP "Hjelp"
#define STR_SKINS "Skins"
#define STR_NOSKINS "Ingen skins tilgjengelig"
#define STR_OPENFOLDER "Åpne mappe"
#define STR_DISABLEDRAGGING "Deaktiver flytting"
#define STR_THEMES "Temaer"
#define STR_NOTHEMES "Ingen temaer tilgjengelig"
#define STR_EDITSETTINGS "Endre innstillinger"
#define STR_REFRESHALL "Oppdater alle"
#define STR_LOGGING "Logging"
#define STR_SHOWLOGFILE "Vis loggfil"
#define STR_STARTLOGGING "Start logging"
#define STR_STOPLOGGING "Stopp logging"
#define STR_DELETELOGFILE "Slett loggfil"
#define STR_DEBUGMODE "Debug modus"
#define STR_EXIT "Avslutt"
// Skin menu
#define STR_VARIANTS "Varianter"
#define STR_SETTINGS "Innstillinger"
#define STR_POSITION "Posisjon"
#define STR_DISPLAYMONITOR "Vis på skjerm"
#define STR_USEDEFAULTMONITOR "Bruk standard: Hovedskjerm"
#define STR_VIRTUALSCREEN "@0: Virtuell skjerm"
#define STR_AUTOSELECTMONITOR "Velg automatisk basert på vindusposisjon"
#define STR_STAYTOPMOST "Hold øverst"
#define STR_TOPMOST "Øverst"
#define STR_NORMAL "Normal"
#define STR_BOTTOM "Bunn"
#define STR_ONDESKTOP "På skrivebord"
#define STR_FROMRIGHT "Fra høyre"
#define STR_FROMBOTTOM "Fra bunn"
#define STR_XASPERCENTAGE "X i prosent"
#define STR_YASPERCENTAGE "Y i prosent"
#define STR_TRANSPARENCY "Gjennomsiktighet"
#define STR_FADEIN "Fade inn"
#define STR_FADEOUT "Fade ut"
#define STR_HIDEONMOUSEOVER "Skjul ved musen over"
#define STR_DRAGGABLE "Flyttbar"
#define STR_SAVEPOSITION "Lagre posisjon"
#define STR_SNAPTOEDGES "Fest til sider"
#define STR_CLICKTHROUGH "Klikk gjennom"
#define STR_KEEPONSCREEN "Hold på skjermen"
#define STR_MANAGESKIN "Organiser skin"
#define STR_EDITSKIN "Endre skin"
#define STR_REFRESHSKIN "Oppdater skin"
#define STR_UNLOADSKIN "Deaktiver skin"
// ============================================================================
// Dialogs
// ============================================================================
#define STR_CLOSE "Lukk"
// About dialog
#define STR_ABOUTRAINMETER "Om Rainmeter"
#define STR_LOG "Logg"
#define STR_MEASURES "Måler"
#define STR_VARIABLES "Variabler"
#define STR_PLUGINS "Tillegg"
#define STR_VERSION "Versjon"
#define STR_TYPE "Type"
#define STR_TIME "Tid"
#define STR_MESSAGE "Melding"
#define STR_NAME "Navn"
#define STR_RANGE "Rekkevidde"
#define STR_VALUE "Verdi"
#define STR_AUTHOR "Forfatter"
#define STR_ERROR "Feil"
#define STR_WARNING "Advarsel"
#define STR_NOTICE "Beskjed"
#define STR_DEBUG "Debug"
#define STR_GETLATESTVERSION "Hent siste versjon på <a href=""http://rainmeter.net"">rainmeter.net</a>."
#define STR_COPYRIGHTNOTICE "Distribuert under <a href=""http://www.gnu.org/licenses"">GNU GPL v2</a> license."
#define STR_COPYTOCLIPBOARD "Kopier til utklippstavlen"
// Manage dialog
#define STR_MANAGERAINMETER "Organiser Rainmeter"
#define STR_ACTIVESKINS "Aktiverte skins"
#define STR_EXPAND "Utvid"
#define STR_COLLAPSE "Kollaps"
#define STR_OPENLOG "Åpne logg"
#define STR_LOAD "Aktiver"
#define STR_UNLOAD "Deaktiver"
#define STR_REFRESH "Oppdater"
#define STR_EDIT "Endre"
#define STR_AUTHORSC "Forfatter:"
#define STR_VERSIONSC "Versjon:"
#define STR_LICENSESC "Lisens:"
#define STR_INFORMATIONSC "Informasjon:"
#define STR_ADDMETADATA "<a>Legg til metadata</a>"
#define STR_COORDINATESSC "Koordinater:"
#define STR_POSITIONSC "Posisjon:"
#define STR_LOADORDERSC "Aktiveringsrekkefølge:"
#define STR_TRANSPARENCYSC "Gjennomsiktighet:"
#define STR_ONHOVERSC "Ved mus over:"
#define STR_DONOTHING "Ingen handling"
#define STR_HIDE "Skjul"
#define STR_SAVENEWTHEME "Lagre nytt tema"
#define STR_THEMEDESCRIPTION "Et tema lar deg lagre nåværende utseende på dine Rainmeter skins og gjenopprette disse på et senere tidspunkt. Gjennoppretting av et gammelt tema vil gjenopprette utseende, men vil ikke tilbakestille endringer eller oppdateringer på hvert enkelt skin."
#define STR_SAVEASEMPTYTHEME "Lagre som tomt tema"
#define STR_EXCLUDEUNUSEDSKINS "Ekskluder ubrukte skins"
#define STR_INCLUDEWALLPAPER "Inkluder nåværende skrivebordsbakgrunn"
#define STR_NAMESC "Navn:"
#define STR_SAVE "Lagre"
#define STR_SAVEDTHEMES "Lagrede teamer"
#define STR_DELETE "Slett"
#define STR_BACKUP "Backup"
#define STR_BACKUPDESCRIPTION "En backup lar deg lagre en fullstendig kopi av ditt oppsett, inkludert skins og statistikk. Ulikt et tema, vil gjenoppretting av en backup erstatte alle endringer og oppdateringer på dine skins siden backupen ble lagret"
#define STR_BACKUPE "Backup..."
#define STR_LANGUAGESC "Språk (Language):"
#define STR_GENERAL "Generelt"
#define STR_CHECKFORUPDATES "Se etter oppdatering"
#define STR_RESETSTATISTICS "Tilbakestill statistikk"
#define STR_LOGTOFILE "Logg til fil"
// ============================================================================
// Messages
// ============================================================================
#define STR_SETTINGSNOTWRITABLE "Rainmeter.ini er skrivebeskyttet. Innstillinger blir ikke lagret."
#define STR_SETTINGSMOVEFILE "Avslutt Rainmeter og flytt konfigurasjonsfilen fra:\n%1\n\ntil:\n%2\n\nAlternativt kan du fjerne filen (innstillinger forsvinner), it filen blir opprettet automatisk neste gang du kjører Rainmeter."
#define STR_SETTINGSREADONLY "Forsikre deg om at filen ikke er skrivebeskyttet og at mappen kan skrives til. Filen finnes på:\n%1"
#define STR_THEMEALREADYEXISTS "Temaet ""%1"" eksisterer allerede.\n\nVil du erstatte temaet?"
#define STR_THEMESAVEFAIL "Kunne ikke lagre tema:\n%1"
#define STR_THEMEDELETE "Er du sikker på at du vil slette temaet ""%1""?"
#define STR_LOGFILECREATEFAIL "Kunne ikke opprette loggfil:\n%1"
#define STR_LOGFILEDELETE "Er du sikker på at du vil slette loggfilen?\n%1"
#define STR_NOAVAILABLESKINS "Det er ingen tilgjengelig skins på:\n%1"
#define STR_UNABLETOACTIVATESKIN "Kunne ikke aktivere skin ""%1\\%2"": Fant ikke fil."
#define STR_UNABLETOREFRESHSKIN "Kunne ikke oppdatere skin ""%1\\%2"": Fant ikke fil."
#define STR_NEWVERSIONREQUIRED "Skinet ""%1\\%2"" krever Rainmeter %3 eller nyere. Last ned siste versjon fra rainmeter.net."
#define STR_NOMETERSINSKIN "Skinet ""%1\\%2"" inneholder ingen metere og vil bli deaktivert.\n\nFilen kan være skadet eller er kanskje ikke et gyldig skin."
#define STR_INCLUDEINFINITELOOP "Du har laget en uendelig løkke med @include. Vennligst kontroller skinet."
// ============================================================================
// Notifications
// ============================================================================
#define STR_WELCOME "Velkommen til Rainmeter"
#define STR_CLICKTOMANAGE "Klikk på ikonet til Rainmeter for å behandle skins og innstillinger."
#define STR_CLICKTODOWNLOAD "Klikk her for å laste ned Rainmeter %1."
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.